Unia Europejska – wspólnota wartości i środków fi nansowych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Unia Europejska – wspólnota wartości i środków fi nansowych
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
 • Rok: 2022
 • Numer: 1
 • ISSN: 1689-8052
 • Adres www:: https://sp.ka.edu.pl/poprzednie-numery/sp-2022-1/
 • Strony od-do: 55-70
 • Abstrakt:
  • Uczestnictwo w Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie UE bezwzględny obowiązek przestrzegania wartości określonych w art. 2 TUE. Jednym z nich jest wspólny system porządku prawnego, który buduje zaufanie między państwami członkowskimi a utworzoną przez nie regionalną organizacją międzynarodową. UE to państwo prawa. Poszanowanie prawa unijnego jest niezbędnym warunkiem korzystania przez każde państwo członkowskie ze wszystkich praw wynikających ze stosowania traktatów unijnych przez cały okres członkostwa danego państwa w tej organizacji międzynarodowej. Wyroki wydawane przez TSUE w sprawach C-157/21 z inicjowanych przez Rzeczpospolitą Polską i C-157/21 – Węgry uświadomiły władzom tych krajów, że wartości związane i wynikające z praworządności nie mogą być respektowane jedynie w okresach poprzedzających akcesję do UE. Procedury określone w art. 7 TUE oraz przepisy rozporządzenia 2020/2092 gwarantują wszystkim zainteresowanym, że wydatki finansowane z budżetu UE są zgodne z celami finansowanymi przez UE. Mechanizm warunkowości horyzontalnej ustanowiony stosunkowo niedawno w ww. z wyjątkiem tych, którzy jako „przyjaciele sądowi” po stronie pozwanego Komisji Europejskiej), że należyte zarządzanie finansami UE, a także interesy finansowe UE niektórych państw członkowskich UE mogą być poważnie zagrożone w wyniku naruszenia zasady rządów prawa/
  • Participation in the European Union imposes an absolute obligation on EU Member States to comply with the values set out in Article 2 of the TEU. One of them is the common system of the legal order that builds trust between the Member States and the regional international organization established by them. Th e EU is a state of law. Respect for EU law is a necessary condition for each Member State to exercise all the rights resulting from the application of the EU treaties throughout the period of a given state’s membership of this international organization. Th e judgments issued by the CJEU in cases C-157/21 initiated by the Republic of Poland and C-157/21 – Hungary made the authorities of these countries aware that the values related to and resulting from the rule of law cannot be respected only in the periods preceding accession to the EU. Th e procedures set out in Article 7 of the TEU and the provisions of Regulation 2020/2092 guarantee to all interested parties that the expenditure fi nanced from the EU budget is in line with the objectives fi nanced by the EU. Th e horizontal conditionality mechanism established relatively recently in the aforementioned regulation and presented in the justifi cations issued in both cases on February 16, 2022, makes it clear not only the authorities of the states acting as parties to these proceedings, but also other EU Member States (with the exception of those that as “court friends” on the defendant’s side of the European Commission) that the sound management of EU fi nances as well as the EU fi nancial interests of some EU Member States may be seriously threatened as a result of a breach of the rules of the rule of law.
 • Słowa kluczowe:
  • ; domniemane nadużycie uprawnień – budżet – przypadki naruszenia zasad – podstawy prawne
  • pewność prawa
  • proporcjonalność i równość – państwa członkowskie – rządy prawa
  • zarzucane naruszenia art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 TUE
  • zarzucane obejście art. 7 TUE i art. 269 TFUE
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Unia Europejska – wspólnota wartości i środków fi nansowych
 • 003 $a ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
 • 008 $a 2022
 • 010 $a 1
 • 011 $a 1689-8052
 • 014 $a https://sp.ka.edu.pl/poprzednie-numery/sp-2022-1/
 • 015 $a 55-70
 • 019 $a Uczestnictwo w Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie UE bezwzględny obowiązek przestrzegania wartości określonych w art. 2 TUE. Jednym z nich jest wspólny system porządku prawnego, który buduje zaufanie między państwami członkowskimi a utworzoną przez nie regionalną organizacją międzynarodową. UE to państwo prawa. Poszanowanie prawa unijnego jest niezbędnym warunkiem korzystania przez każde państwo członkowskie ze wszystkich praw wynikających ze stosowania traktatów unijnych przez cały okres członkostwa danego państwa w tej organizacji międzynarodowej. Wyroki wydawane przez TSUE w sprawach C-157/21 z inicjowanych przez Rzeczpospolitą Polską i C-157/21 – Węgry uświadomiły władzom tych krajów, że wartości związane i wynikające z praworządności nie mogą być respektowane jedynie w okresach poprzedzających akcesję do UE. Procedury określone w art. 7 TUE oraz przepisy rozporządzenia 2020/2092 gwarantują wszystkim zainteresowanym, że wydatki finansowane z budżetu UE są zgodne z celami finansowanymi przez UE. Mechanizm warunkowości horyzontalnej ustanowiony stosunkowo niedawno w ww. z wyjątkiem tych, którzy jako „przyjaciele sądowi” po stronie pozwanego Komisji Europejskiej), że należyte zarządzanie finansami UE, a także interesy finansowe UE niektórych państw członkowskich UE mogą być poważnie zagrożone w wyniku naruszenia zasady rządów prawa/
 • 020 $a Participation in the European Union imposes an absolute obligation on EU Member States to comply with the values set out in Article 2 of the TEU. One of them is the common system of the legal order that builds trust between the Member States and the regional international organization established by them. Th e EU is a state of law. Respect for EU law is a necessary condition for each Member State to exercise all the rights resulting from the application of the EU treaties throughout the period of a given state’s membership of this international organization. Th e judgments issued by the CJEU in cases C-157/21 initiated by the Republic of Poland and C-157/21 – Hungary made the authorities of these countries aware that the values related to and resulting from the rule of law cannot be respected only in the periods preceding accession to the EU. Th e procedures set out in Article 7 of the TEU and the provisions of Regulation 2020/2092 guarantee to all interested parties that the expenditure fi nanced from the EU budget is in line with the objectives fi nanced by the EU. Th e horizontal conditionality mechanism established relatively recently in the aforementioned regulation and presented in the justifi cations issued in both cases on February 16, 2022, makes it clear not only the authorities of the states acting as parties to these proceedings, but also other EU Member States (with the exception of those that as “court friends” on the defendant’s side of the European Commission) that the sound management of EU fi nances as well as the EU fi nancial interests of some EU Member States may be seriously threatened as a result of a breach of the rules of the rule of law.
 • 021 $a ; domniemane nadużycie uprawnień – budżet – przypadki naruszenia zasad – podstawy prawne
 • 021 $a pewność prawa
 • 021 $a proporcjonalność i równość – państwa członkowskie – rządy prawa
 • 021 $a zarzucane naruszenia art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 TUE
 • 021 $a zarzucane obejście art. 7 TUE i art. 269 TFUE
 • 022 $a alleged circumvention of Article 7 TEU and Article 269 TFEU
 • 022 $a alleged infringements of Article 4(1) Article 5(2) TEU
 • 022 $a alleged misuse of powers – budget – case of breaches of the principles – legal bases
 • 022 $a legal certainty
 • 022 $a proportionality and equality – Member States – rule of law
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2022_art_Świątkowski A_Unia Europejska-wspólnota wartości i środków finansowych.pdf (132 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny