Zarządzenie nr 77/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” projekt numer: POWR.03.05.00-00-ZR10/18. Zadanie 3: Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich

Collection
Legal acts
Download bibliographic description