Zarządzenie nr 128/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: administrowania bazami danych, budowania wizerunku uczelni, obsługi programu Excel, obsługi programu Photoshop, obsługi programu Płatnik ZUS, prawa pracy, prowadzenia skutecznych rozmów windykacyjnych, zarządzania projektami, optymalizacji stron www (SEO, pozycjonowania i link buildingu), videomarketingu na TouTube i FB oraz lean office” realizowanych w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Description

Files

Zarządzenie nr 128_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. W sprawie_ powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public.pdf (246 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published