Zarządzenie nr 134/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: zasad efektywnego komunikowania w grupie, metod wpierających pracę ze studentami mającymi zaburzenia psychiczne i emocjonalne, skutecznego i umiejętnego posługiwania się własnym głosem, nauczania problemowego i interaktywnego, tutoringu akademickiego, prowadzenia zajęć online i przygotowywania materiałów do kursów nauczania na odległość” realizowanych w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 134_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. W sprawie_ powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu.pdf (240 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published