Kampania profilaktyczno-edukacyjna jako forma profilaktyki uniwersalnej. Na przykładzie ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Kampania profilaktyczno-edukacyjna jako forma profilaktyki uniwersalnej. Na przykładzie ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”
 • Autor/Autorzy: Karolina Kmiecik-Jusięga (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2019.3.003
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2019.3.003
 • Strony od-do:
  • 59-78
  • 1
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł podejmuje tematykę kampanii profilaktyczno-edukacyjnych jako wyzwania dla współczesnej profilaktyki społecznej. Po wprowadzeniu teoretycznym zostały scharakteryzowane warunki i formy profilaktyki uniwersalnej, omówiono specyfikę kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, a następnie przedstawiono przykład kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, w którą autorka jest zaangażowana od początku jej trwania. Podstawowym problemem badawczym jest pytanie: Na czym polega specyfika kampanii profilaktyczno-edukacyjnych jako formy profilaktyki uniwersalnej? Czym się charakteryzuje i jak przebiegała kampania profilaktyczno-edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”? Metodą badawczą jest analiza dokumentacji, która powstała w wyniku realizowania zadań związanych z omawianą kampanią. W analizie wzięto pod uwagę zwłaszcza dokumentację związaną z przygotowaniami do kampanii, dane z ewaluacji procesu oraz raport końcowy. Wyniki badań można podzielić na dwa obszary: pierwszy dotyczy zjawiska kampanii profilaktyczno-edukacyjnych jako nowego wyzwania dla profilaktyki społecznej. Drugi obszar związany jest bezpośrednio z tematyką omawianej kampanii, a mianowicie: z koniecznością zwrócenia uwagi społeczeństwa na to, kto jest wzorem osobowym dla młodych ludzi, jak w związku z tym kształtuje się ich tożsamość oraz relacje, kto jest dla nich ważny, u kogo mogą szukać wsparcia, jak rodzice i nauczyciele młodzieży szkolnej postrzegają siebie w roli autorytetów, jak kształtują relacje ze dziećmi i uczniami. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że we współczesnej kulturze młodzieżowej, opartej w dużej mierze na funkcjonowaniu medialnym, konieczne jest wzmacnianie postawy autorytetu w rodzinie i w szkole oraz kształtowanie relacji młodych ludzi z osobami stanowiącymi wzór osobowy. Celem niniejszego artykułu jest opisanie warunków i form profilaktyki uniwersalnej oraz prezentacja jednej z takich kampanii profilaktycznych.
  • The article addresses the subject of preventive and educational campaigns as challenges for contemporary social prevention. After the theoretical introduction, the conditions and forms of the universal prevention are characterized, the unique nature of preventive and educational campaigns was discussed, and then an example of the campaign “Let us be seekers of authority”, in which the author has been involved since its inception, was presented. The basic research problem is the question: What is the specificity of preventive and educational campaigns as a form of universal prevention? What are the features and effects of the preventive and educational campaign “Let us be the seekers of authority”? The research method is the analysis of documentation, which was created as a result of the implementation of tasks related to the discussed campaign. The evaluation data and the final report were particularly taken into account. The research results can be divided into two areas: the first concerns the phenomenon of preventive and educational campaigns as a new challenge for social prevention. The second area is directly related to the subject of the discussed campaign, namely: the need to draw the attention of the public to who is a personal model for young people, as well as their identity, relations, who is important to them, to whom they can look for support, as parents and school youth teachers perceive themselves as authorities, as they shape relationships with their children and students. On the basis of the research conducted, it was found that in contemporary youth culture, based largely on the functioning of the media, it is necessary to strengthen authority in the family and school and to shape the relationships of young people with people representing the personal model. The purpose of this article is to describe the conditions and forms of universal prevention and to present one of such prevention campaign
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Kampania profilaktyczno-edukacyjna jako forma profilaktyki uniwersalnej. Na przykładzie ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”
 • 003 $a Karolina Kmiecik-Jusięga (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2019.3.003
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2019.3.003
 • 015 $a 59-78
 • 016 $a 1
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł podejmuje tematykę kampanii profilaktyczno-edukacyjnych jako wyzwania dla współczesnej profilaktyki społecznej. Po wprowadzeniu teoretycznym zostały scharakteryzowane warunki i formy profilaktyki uniwersalnej, omówiono specyfikę kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, a następnie przedstawiono przykład kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, w którą autorka jest zaangażowana od początku jej trwania. Podstawowym problemem badawczym jest pytanie: Na czym polega specyfika kampanii profilaktyczno-edukacyjnych jako formy profilaktyki uniwersalnej? Czym się charakteryzuje i jak przebiegała kampania profilaktyczno-edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”? Metodą badawczą jest analiza dokumentacji, która powstała w wyniku realizowania zadań związanych z omawianą kampanią. W analizie wzięto pod uwagę zwłaszcza dokumentację związaną z przygotowaniami do kampanii, dane z ewaluacji procesu oraz raport końcowy. Wyniki badań można podzielić na dwa obszary: pierwszy dotyczy zjawiska kampanii profilaktyczno-edukacyjnych jako nowego wyzwania dla profilaktyki społecznej. Drugi obszar związany jest bezpośrednio z tematyką omawianej kampanii, a mianowicie: z koniecznością zwrócenia uwagi społeczeństwa na to, kto jest wzorem osobowym dla młodych ludzi, jak w związku z tym kształtuje się ich tożsamość oraz relacje, kto jest dla nich ważny, u kogo mogą szukać wsparcia, jak rodzice i nauczyciele młodzieży szkolnej postrzegają siebie w roli autorytetów, jak kształtują relacje ze dziećmi i uczniami. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że we współczesnej kulturze młodzieżowej, opartej w dużej mierze na funkcjonowaniu medialnym, konieczne jest wzmacnianie postawy autorytetu w rodzinie i w szkole oraz kształtowanie relacji młodych ludzi z osobami stanowiącymi wzór osobowy. Celem niniejszego artykułu jest opisanie warunków i form profilaktyki uniwersalnej oraz prezentacja jednej z takich kampanii profilaktycznych.
 • 020 $a The article addresses the subject of preventive and educational campaigns as challenges for contemporary social prevention. After the theoretical introduction, the conditions and forms of the universal prevention are characterized, the unique nature of preventive and educational campaigns was discussed, and then an example of the campaign “Let us be seekers of authority”, in which the author has been involved since its inception, was presented. The basic research problem is the question: What is the specificity of preventive and educational campaigns as a form of universal prevention? What are the features and effects of the preventive and educational campaign “Let us be the seekers of authority”? The research method is the analysis of documentation, which was created as a result of the implementation of tasks related to the discussed campaign. The evaluation data and the final report were particularly taken into account. The research results can be divided into two areas: the first concerns the phenomenon of preventive and educational campaigns as a new challenge for social prevention. The second area is directly related to the subject of the discussed campaign, namely: the need to draw the attention of the public to who is a personal model for young people, as well as their identity, relations, who is important to them, to whom they can look for support, as parents and school youth teachers perceive themselves as authorities, as they shape relationships with their children and students. On the basis of the research conducted, it was found that in contemporary youth culture, based largely on the functioning of the media, it is necessary to strengthen authority in the family and school and to shape the relationships of young people with people representing the personal model. The purpose of this article is to describe the conditions and forms of universal prevention and to present one of such prevention campaign
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Kmiecik-Jusięga K_Kampania profilaktyczno-edukacyjna....pdf (191 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published