Organizational and Professional Competences Preparing Counsellors for Working with People Who Have Experienced Sexual Violence = Kompetencje organizatorskie i zawodowe przygotowujące doradców do poradnictwa w zakresie przemocy seksualnej

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Organizational and Professional Competences Preparing Counsellors for Working with People Who Have Experienced Sexual Violence = Kompetencje organizatorskie i zawodowe przygotowujące doradców do poradnictwa w zakresie przemocy seksualnej
 • Autor/Autorzy: BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2020
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2020.3.006
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2020.3.006
 • Strony od-do: 127-147
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • W artykule podjęto problematykę kompetencji doradców pracujących z osobami doświadczającymi przemocy seksualnej. W części teoretycznej zostały opisane podstawowe pojęcia związane poradnictwem instytucjonalnym (profesjonalnym) oraz dokonano deskrypcyjnego ujęcia profesjonalnego doradcy i jego kompetencji. Przedmiotem badań uczyniono kompetencje doradców w zakresie pracy z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej, zaś celem określenie i opis ich profesjonalnych kompetencji (organizatorskich i zawodowych) w perspektywie doświadczeń indywidualnych słuchaczy przygotowujących się do pracy poradniczej. W badaniach posłużono się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: Jakie są kompetencje doradcy w towarzyszeniu osobie wykorzystanej seksualnie w perspektywie doświadczeń osobistych przyszłych doradców? Badania przeprowadzono w 2019 roku wśród 23 słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy poradniczej. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii subkategorii unaoczniających specyfikę i wartość opisywanych przez badanych kompetencji oraz wskazały na znaczenie interdyscyplinarności wiedzy i umiejętności doradców. Ponadto wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty studiów adresowanych do doradców pracujących z osobami doświadczającymi przemocy seksualnej.
  • This article addresses the issue of the competence of counsellors working with people experiencing sexual violence. The theoretical part of the article describes the basic concepts related to institutional (professional) counselling and describes a professional counsellor and his/her competences in a descriptive way. The subject of the research includes the competences of counsellors in the field of working with people who have experienced sexual violence. The purpose of the study was determining and describing their competences – both organizational and professional ones – from the perspective of the experience of individual listeners preparing for counselling work. The study uses a narrative method with content analysis. The research problem took the form of the following question: what are the competences of a counsellor in accompanying a sexually abused person from the perspective of the personal experience of future counsellors? The research was conducted in 2019 among 23 postgraduate students preparing for counselling work. The results made it possible to select subcategories within the examined categories that show the specificity and value of the competences described by the respondents, and allowed us to emphasize the importance of the interdisciplinary knowledge and skills of counsellors. In addition, the conclusions of the study are valuable for pedagogical practice, especially in terms of enriching the offer of studies addressed to counsellors working with people who have experienced sexual violence.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Organizational and Professional Competences Preparing Counsellors for Working with People Who Have Experienced Sexual Violence = Kompetencje organizatorskie i zawodowe przygotowujące doradców do poradnictwa w zakresie przemocy seksualnej
 • 003 $b 0000-0002-5422-6756
 • 003 $a BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2020
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2020.3.006
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2020.3.006
 • 015 $a 127-147
 • 017 $a angielski
 • 019 $a W artykule podjęto problematykę kompetencji doradców pracujących z osobami doświadczającymi przemocy seksualnej. W części teoretycznej zostały opisane podstawowe pojęcia związane poradnictwem instytucjonalnym (profesjonalnym) oraz dokonano deskrypcyjnego ujęcia profesjonalnego doradcy i jego kompetencji. Przedmiotem badań uczyniono kompetencje doradców w zakresie pracy z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej, zaś celem określenie i opis ich profesjonalnych kompetencji (organizatorskich i zawodowych) w perspektywie doświadczeń indywidualnych słuchaczy przygotowujących się do pracy poradniczej. W badaniach posłużono się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: Jakie są kompetencje doradcy w towarzyszeniu osobie wykorzystanej seksualnie w perspektywie doświadczeń osobistych przyszłych doradców? Badania przeprowadzono w 2019 roku wśród 23 słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy poradniczej. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii subkategorii unaoczniających specyfikę i wartość opisywanych przez badanych kompetencji oraz wskazały na znaczenie interdyscyplinarności wiedzy i umiejętności doradców. Ponadto wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty studiów adresowanych do doradców pracujących z osobami doświadczającymi przemocy seksualnej.
 • 020 $a This article addresses the issue of the competence of counsellors working with people experiencing sexual violence. The theoretical part of the article describes the basic concepts related to institutional (professional) counselling and describes a professional counsellor and his/her competences in a descriptive way. The subject of the research includes the competences of counsellors in the field of working with people who have experienced sexual violence. The purpose of the study was determining and describing their competences – both organizational and professional ones – from the perspective of the experience of individual listeners preparing for counselling work. The study uses a narrative method with content analysis. The research problem took the form of the following question: what are the competences of a counsellor in accompanying a sexually abused person from the perspective of the personal experience of future counsellors? The research was conducted in 2019 among 23 postgraduate students preparing for counselling work. The results made it possible to select subcategories within the examined categories that show the specificity and value of the competences described by the respondents, and allowed us to emphasize the importance of the interdisciplinary knowledge and skills of counsellors. In addition, the conclusions of the study are valuable for pedagogical practice, especially in terms of enriching the offer of studies addressed to counsellors working with people who have experienced sexual violence.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Adamczyk_Kompetencje.pdf (171 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published