Sovereignty and Autonomy of the Moral Subject

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Sovereignty and Autonomy of the Moral Subject
 • Autor/Autorzy: Marcin Baran (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2082-5897
 • DOI: 10.35765/HP.2019.1030.06
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1655/1718
 • Strony od-do:
  • 99-111
  • 0.72
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wyklarowanie relacji pomiędzy pojęciem autonomii podmiotu moralnego i jego suwerenności. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pojęcia suwerenności i autonomii w odniesieniu do podmiotu moralnego są zwykle używane jako synonimy. Tymczasem w teorii polityki terminy te wydają się mieć trochę odmienne znaczenie. Czy jest zatem uprawnione używać ich w odniesieniu do podmiotu moralnego jako synonimów, czy też powinno się je jasno odróżnić? Używając metody opisowo-analitycznej oraz porównawczej, autor bada źródła uznane jako najistotniejsze punkty odniesienia dla postawionego problemu. PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się prezentacją najbardziej wpływowej nowożytnej koncepcji autonomii sformułowanej przez E. Kanta. Koncepcja ta może być zasadniczo interpretowana z punktu widzenia tzw. Realizmu moralnego lub twórczego antyrealizmu. Następnie zostaje przedstawiona współczesna interpretacja autonomii autorstwa Kristine M. Korsgaard reprezentująca „twórczy antyrealizm”. Na koniec koncepcja ta zostaje skonfrontowana z krytyką sformułowaną przez Johna E. Hare’a oraz Charlesa Larmore’a. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rezultatem przeprowadzonej analizy jest propozycja, aby zastosować określenie suwerenności w odniesieniu do współczesnej, radykalnej, twórczo antyrealistycznej interpretacji autonomii podmiotu moralnego. W ten sposób można dokonać rozróżnienia pomiędzy pojęciem suwerenności i autonomii. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Twórczo realistyczna interpretacja autonomii jest ściśle związana z naturalistyczną wizją świata, przyjmowaną bezkrytycznie przez wielu współczesnych filozofów. Nie jest to jednak jedyny możliwy światopogląd. Tak zwana „metafizyka nowożytnego świata” wymaga zakwestionowania i stworzenia alternatywnych wizji, w których znajdzie się odpowiednie miejsce dla moralnego (praktycznego) rozumowania.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The following article aims at clarifying the relations between the notion of autonomy of the moral subject and its sovereignty. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The notions of sovereignty and autonomy attributed to the moral subject seem to be used as synonyms. Yet in the political theory the two terms seem to have slightly different meaning. Is it justified to use these notions related to the moral subject as synonyms or should they rather be distinguished? Using the descriptive-analytic and comparative method the author examines the chosen sources considered as most important reference points for the matter. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article begins with the presentation of the conception of autonomy formulated by I. Kant as the most influential for the whole modernity. This conception can have a “moral realist” and “creative anti-realist” interpretation. Afterwards it presents the contemporary interpretation of autonomy by Kristine M. Korsgaard representing the “creative anti-realist” view. This creative anti-realist interpretation is confronted with its two critiques by John E. Hare and Charles Larmore. 1 This article was edited as part of the project „Sovereignty – the Changing Meaning of a Concept in the Theoretical Perspective” funded by the National Science Centre. Grant no. DEC-2012/05/B/HS5/00756 issued on the 7th of December 2012. RESEARCH RESULTS: The result of the discussion in the article is the proposition to name the modern radical creative anti-realist interpretation of autonomy the sovereignty of the moral subject and thus distinguish between the notion of sovereignty and autonomy. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: This view of autonomy is connected with the naturalistic world view which by many modern philosophers is accepted without further questioning, whereas it is not the only possible position. We should keep questioning the so called “metaphysics of the modern world” and formulate an alternative which gives a more adequate place to the moral reasons in the world.
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a Sovereignty and Autonomy of the Moral Subject
 • 003 $a Marcin Baran (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2082-5897
 • 013 $a 10.35765/HP.2019.1030.06
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1655/1718
 • 015 $a 99-111
 • 016 $a 0.72
 • 017 $a angielski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wyklarowanie relacji pomiędzy pojęciem autonomii podmiotu moralnego i jego suwerenności. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pojęcia suwerenności i autonomii w odniesieniu do podmiotu moralnego są zwykle używane jako synonimy. Tymczasem w teorii polityki terminy te wydają się mieć trochę odmienne znaczenie. Czy jest zatem uprawnione używać ich w odniesieniu do podmiotu moralnego jako synonimów, czy też powinno się je jasno odróżnić? Używając metody opisowo-analitycznej oraz porównawczej, autor bada źródła uznane jako najistotniejsze punkty odniesienia dla postawionego problemu. PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się prezentacją najbardziej wpływowej nowożytnej koncepcji autonomii sformułowanej przez E. Kanta. Koncepcja ta może być zasadniczo interpretowana z punktu widzenia tzw. Realizmu moralnego lub twórczego antyrealizmu. Następnie zostaje przedstawiona współczesna interpretacja autonomii autorstwa Kristine M. Korsgaard reprezentująca „twórczy antyrealizm”. Na koniec koncepcja ta zostaje skonfrontowana z krytyką sformułowaną przez Johna E. Hare’a oraz Charlesa Larmore’a. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rezultatem przeprowadzonej analizy jest propozycja, aby zastosować określenie suwerenności w odniesieniu do współczesnej, radykalnej, twórczo antyrealistycznej interpretacji autonomii podmiotu moralnego. W ten sposób można dokonać rozróżnienia pomiędzy pojęciem suwerenności i autonomii. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Twórczo realistyczna interpretacja autonomii jest ściśle związana z naturalistyczną wizją świata, przyjmowaną bezkrytycznie przez wielu współczesnych filozofów. Nie jest to jednak jedyny możliwy światopogląd. Tak zwana „metafizyka nowożytnego świata” wymaga zakwestionowania i stworzenia alternatywnych wizji, w których znajdzie się odpowiednie miejsce dla moralnego (praktycznego) rozumowania.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The following article aims at clarifying the relations between the notion of autonomy of the moral subject and its sovereignty. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The notions of sovereignty and autonomy attributed to the moral subject seem to be used as synonyms. Yet in the political theory the two terms seem to have slightly different meaning. Is it justified to use these notions related to the moral subject as synonyms or should they rather be distinguished? Using the descriptive-analytic and comparative method the author examines the chosen sources considered as most important reference points for the matter. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article begins with the presentation of the conception of autonomy formulated by I. Kant as the most influential for the whole modernity. This conception can have a “moral realist” and “creative anti-realist” interpretation. Afterwards it presents the contemporary interpretation of autonomy by Kristine M. Korsgaard representing the “creative anti-realist” view. This creative anti-realist interpretation is confronted with its two critiques by John E. Hare and Charles Larmore. 1 This article was edited as part of the project „Sovereignty – the Changing Meaning of a Concept in the Theoretical Perspective” funded by the National Science Centre. Grant no. DEC-2012/05/B/HS5/00756 issued on the 7th of December 2012. RESEARCH RESULTS: The result of the discussion in the article is the proposition to name the modern radical creative anti-realist interpretation of autonomy the sovereignty of the moral subject and thus distinguish between the notion of sovereignty and autonomy. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: This view of autonomy is connected with the naturalistic world view which by many modern philosophers is accepted without further questioning, whereas it is not the only possible position. We should keep questioning the so called “metaphysics of the modern world” and formulate an alternative which gives a more adequate place to the moral reasons in the world.
 • 966 $a filozofia

Dublin Core

Files

Baran M_Sovereignty and...pdf (326 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published