Opracowanie oraz wydanie dwudziestu tomów słowników w ramach serii wydawniczej pt. „Słowniki Społeczne”

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

  • Project title: Opracowanie oraz wydanie dwudziestu tomów słowników w ramach serii wydawniczej pt. „Słowniki Społeczne”
  • Project number: MEiN/2021/DPI/178
  • People implementing the project: Wit Pasierbek
  • Date: 2021-10-01-2026-09-30
  • Name of the entity financing the project: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Type of financing institution: Krajowa
  • Keywords: słowniki społeczne
  • Założenia projektu: Projekt wydania dwudziestu tomów Słowników społecznych, uzupełniających serię obejmującą już cztery tomy wydane w językach polskim i angielskim (łącznie osiem tomów zatytułowanych Pedagogika religii/Religious Pedagogy, Polityki publiczne/Public politicies, Etyka polityczna/Political Ethics, Geopolityka/Geopolitics), nawiązuje do zrealizowanego ongiś, wysoko ocenianego (m.in. nagroda Krakowska Książka Miesiąca” w 2004 r., rzadko przyznawana publikacjom naukowym) projektu Słownik społeczny, liczącego ponad 1.700 stronic, który w 2004 roku wydało krakowskie Wydawnictwo WAM. Publikacja ta, sprzed ponad piętnastu lat, obejmowała blisko sto trzydzieści haseł poświęconych głównym zagadnieniom kilku dyscyplin/subdyscyplin nauk społecznych i nauk humanistycznych: socjologii, prawa, ekonomii i nauk o polityce, a także filozofii politycznej, etyki społecznej i katolickiej nauki społecznej, podejmując również zagadnienia z zakresu metodologii nauk społecznych, nauk o zarządzaniu, psychologii społecznej i pedagogiki. Podobnie jak w tamtej publikacji, w pierwszych czterech tomach serii ogłoszono hasła o charakterze bardziej szczegółowym, uwzględniającym perspektywę interdyscyplinarną, nie w formie klasycznych haseł encyklopedycznych, zatem nie „czysto informacyjnych”, lecz problematyzującym zagadnienia związane z analizowanymi kategoriami i wskazującym rozmaite sposoby ich pojmowania w przeszłości i obecnie, a przez to ukazującym sposoby i perspektywy ich wykorzystania. Także hasła przygotowywane do kolejnych tomów serii mieć będą tedy raczej formę eseju niż „słownikowego” zestawienia znaczeń poszczególnych pojęć i ich ewentualnej ewolucji; eseju, który obejmować będzie wywód historyczny, zogniskowany jednak na prezentacji kluczowych sporów toczonych współcześnie, otwierających perspektywy dla wielu dyscyplin/subdyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, a także obszarów im wspólnych. Każdy z tomów przynosić będzie rozważania uwzględniające aktualny stan wiedzy, a także wskazania innowacyjnych rozwiązań, przy uwzględnieniu perspektywy wyznaczanej przez katolicką naukę społeczną. Eseje przygotowywać będą polscy uczeni z różnych ośrodków naukowych, dzięki czemu każdy powstawać będą zespoły badawcze zacieśniające i doskonalące współpracę w trakcie przewidywanych spotkań warsztatowych, konferencyjnych i seminaryjnych, w których uczestniczyć będą redaktorzy prowadzący serię, redaktorzy poszczególnych tomów, autorzy haseł i eksperci spoza tego grona. Uwzględnienie w planowanych publikacjach perspektywy katolickiej nauki społecznej dopełniać będzie wielość perspektyw wyznaczanych przez różne podejścia badawcze, a nawet różne spojrzenia na kluczowe – niekiedy kontrowersyjne lub budzące dyskusje również wśród naukowców – kategorie używane w poszczególnych dyscyplinach nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. Dzięki realizacji projektu przygotowane zostanie dwadzieścia kolejnych tomów serii (która wówczas obejmować już będzie 24 tomy wydawane w dwóch językach (łącznie zatem 48 woluminów); ich streszczenia oraz hasło-esej wprowadzające do każdego z tomów będą także dostępne na dwujęzycznej platformie internetowej ustanowionej na potrzeby serii, już w chwili rozpoczęcia realizacji projektu umożliwiającej dostąp do haseł-esejów z pierwszych czterech tomów serii Słowniki społeczne (przewiduje się w przyszłości otwarty dostęp do haseł-esejów z projektowanych kolejnych dwudziestu tomów serii; platforma, na której zachowane zostaną wcześniej ogłoszone hasła i umieszczane będą zrazu po jednym haśle z każdego tomu oraz streszczenia tych i pozostałych haseł-esejów, wymaga wsparcia w ramach nowego, objętego niniejszym wnioskiem projektu). Dzięki wydaniom w dwóch językach i dwujęzycznej platformie internetowej teksty będą mogły dotrzeć do szerokiego grona czytelników zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych. Każdy tom opiniowany będzie przez uczonych specjalizujących się w danym „polu”/„obszarze zagadnień” (zwykle o walorze interdyscyplinarnym), o którym będą one traktować. Każdy tom będzie zredagowany i skorygowany przez doświadczonych redaktorów językowych, adiustatorów i korektorów, teksty złamane przez doświadczonych edytorów, by czytelnik tak polsko-, jak i anglojęzyczny otrzymał starannie przygotowaną publikację również od „strony formalno-językowej” (przewiduje się kontynuację współpracy z tłumaczami, korektorami technicznymi i grafikami, którzy przygotowywali pierwsze cztery tomy serii).