Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób chorych lub niepełnosprawnych

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób chorych lub niepełnosprawnych
 • Autor/Autorzy: Katarzyna Biel-Ziółek (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Nauczyciel i Szkoła
 • Rok: 2017
 • ISSN: 1426-9899
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/936/1012
 • Strony od-do:
  • 13-32
  • 1.22
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Jakość życia osób niepełnosprawnych uwarunkowana jest wieloma barierami oraz czynnikami psychospołecznymi. Bariery mentalne ukryte w świadomości społecznej spowodowane są niezrozumieniem, niewiedzą oraz utrwalonymi od lat stereotypami i uprzedzeniami. Postrzeganie ludzi przez pryzmat niesprawnego ciała nie pozwala na traktowanie ich jako osób myślących, czujących, mających takie same potrzeby, aspiracje, prawa i obowiązki jak inni. Stygmatyzacja chorych zazwyczaj wynika z braku wiedzy oraz z lęku przed ich innością w oczach społeczeństwa. Edukacja, rehabilitacja oraz rozwijanie zainteresowań i pasji mogą uczynić życie ludzi chorych i niepełnosprawnych aktywnym oraz twórczym. Rehabilitacja społeczna i zawodowa przeciwdziała izolacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu, ułatwiając niepełnosprawnym drogę do integracji. Wiedza na temat korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników jest nadal niedostateczna i nie skłania do zatrudnienia ich, mimo zachęt ekonomicznych. Zjawisko dyskryminacji oraz obojętność znacząco spowalniają proces powstawania społeczeństwa uniwersalnego. Aktywne i twórcze życie jest podstawowym wyznacznikiem poczucia godności oraz jakości życia osób chorych bądź niepełnosprawnych.
  • The impact of mental, social and professional barriers on the quality of life of sick or disabled people The quality of life of people with disabilities is conditioned by many barriers and psychosocial factors. The mental barriers hidden in the social consciousness are caused by misunderstandings, ignorance and stereotypes and prejudices that have been established for years. The perception of people through the prism of an ineffective body does not allow them to be treated as mindful, feeling, having the same needs, aspirations, rights and duties as others. The stigmatization of patients usually results from lack of knowledge and fear of being different in the eyes of the public. Education, rehabilitation and the development of interests and passions can make the lives of sick and disabled people more active and creative. Social and occupational rehabilitation prevents isolation, marginalization and social exclusion, making it easier for people with disabilities to integrate. Knowledge of the benefits of hiring disabled workers is still insufficient and does not induce their employment despite economic incentives. The phenomenon of discrimination and indifference significantly slows down the process of the emergence of a universal society. An active and creative life is the primary determinant of the dignity and quality of life of the sick or disabled.

MARC

 • 002 $a Wpływ barier mentalnych, społecznych i zawodowych na jakość życia osób chorych lub niepełnosprawnych
 • 003 $a Katarzyna Biel-Ziółek (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Nauczyciel i Szkoła
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1426-9899
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/936/1012
 • 015 $a 13-32
 • 016 $a 1.22
 • 017 $a polski
 • 019 $a Jakość życia osób niepełnosprawnych uwarunkowana jest wieloma barierami oraz czynnikami psychospołecznymi. Bariery mentalne ukryte w świadomości społecznej spowodowane są niezrozumieniem, niewiedzą oraz utrwalonymi od lat stereotypami i uprzedzeniami. Postrzeganie ludzi przez pryzmat niesprawnego ciała nie pozwala na traktowanie ich jako osób myślących, czujących, mających takie same potrzeby, aspiracje, prawa i obowiązki jak inni. Stygmatyzacja chorych zazwyczaj wynika z braku wiedzy oraz z lęku przed ich innością w oczach społeczeństwa. Edukacja, rehabilitacja oraz rozwijanie zainteresowań i pasji mogą uczynić życie ludzi chorych i niepełnosprawnych aktywnym oraz twórczym. Rehabilitacja społeczna i zawodowa przeciwdziała izolacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu, ułatwiając niepełnosprawnym drogę do integracji. Wiedza na temat korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników jest nadal niedostateczna i nie skłania do zatrudnienia ich, mimo zachęt ekonomicznych. Zjawisko dyskryminacji oraz obojętność znacząco spowalniają proces powstawania społeczeństwa uniwersalnego. Aktywne i twórcze życie jest podstawowym wyznacznikiem poczucia godności oraz jakości życia osób chorych bądź niepełnosprawnych.
 • 020 $a The impact of mental, social and professional barriers on the quality of life of sick or disabled people The quality of life of people with disabilities is conditioned by many barriers and psychosocial factors. The mental barriers hidden in the social consciousness are caused by misunderstandings, ignorance and stereotypes and prejudices that have been established for years. The perception of people through the prism of an ineffective body does not allow them to be treated as mindful, feeling, having the same needs, aspirations, rights and duties as others. The stigmatization of patients usually results from lack of knowledge and fear of being different in the eyes of the public. Education, rehabilitation and the development of interests and passions can make the lives of sick and disabled people more active and creative. Social and occupational rehabilitation prevents isolation, marginalization and social exclusion, making it easier for people with disabilities to integrate. Knowledge of the benefits of hiring disabled workers is still insufficient and does not induce their employment despite economic incentives. The phenomenon of discrimination and indifference significantly slows down the process of the emergence of a universal society. An active and creative life is the primary determinant of the dignity and quality of life of the sick or disabled.

Dublin Core

Files

Biel-Ziółek K_Wpływ barier menatalnych....pdf (136 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published