Wsparcie dla czasopism naukowych - Forum Philosophicum

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

 • Project title: Wsparcie dla czasopism naukowych - Forum Philosophicum
 • Project number: 8/WCN/2019/1
 • People implementing the project: Łukasz Burkiewicz
 • Date: 15.04.2019-31.12.2020
 • Name of the entity financing the project: Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Wsparcie czasopism naukowych
 • Type of financing institution: Krajowa
 • Keywords: filozofia
 • Założenia projektu:
  • Celem niniejszego projektu jest zakończenie wieloletnich starań „Forum Philosophicum” o spełnienie wymogów Scopus i wniosek o indeksację w tej bazie. Zastępując modelem otwartym dotychczasowy model czasopisma płatnego, „FP” pragnie przyciągnąć nowych autorów. Publikacje w tradycyjnych czasopismach filozoficznych z coraz większym trudem znajdują oddźwięk i cytowalność z uwagi na rosnące koszty subskrybcji. „FP” wydawane jest obecnie wyłącznie w językach kongresowych (anglojęzyczne metadane i bibliografia zgodne z Chicago Manual of Style). Typografia, formularz recenzji online, własny system zarządzania czasopismem, korekta językowa artykułów, ogólne normy etyczne zgodne są ze światowymi standardami. „FP” jest obecne w indeksach filozoficznych (Philosopher’s Index, PhilPapers, Atla Religion, Philosophy Documentation Center). Dbałość o poziom artykułów i międzynarodowe recenzje skutkują tym, że przyjmujemy jedynie 25% zgłoszeń. Jednak, aby spełnić wszystkie kryteria Scopus, „FP” potrzebuje zwiększyć rozpoznawalność tytułu i prestiż, co winno zaowocować większą liczbą zgłoszeń i wydawaniem czasopisma bez najmniejszych opóźnień (wymóg Scopus). W tym celu „FP” zamierza: 1. zaproponować atrakcyjną formułę czasopisma: misja eksplorowania zagadnień filozofii chrześcijańskiej zostanie ukazana jako obejmująca współcześnie dyskutowane problemy, np. relacja między racjonalnością a czynnikami irracjonalnymi; 2. zawiązać współpracę wydawniczą z ośrodkiem międzynarodowym, wprowadzić osoby z uznanego ośrodka do redakcji, oficjalny drugi adres redakcji za granicą; 3. wprowadzić system otwartej dystrybucji czasopisma zgodny z wymogami DOAJ, zyskać (poprzez Wydawcę) członkostwo w DOAJ i przez to obecność w uniwersyteckich katalogach bibliotecznych (zob. Upowszechnianie); 4. ściśle dostosować standardy etyczne do wymogów COPE (m.in. kontrola antyplagiatowa); 5. wystąpić o indeksację w Scopus. Nakładów finansowych wymaga zwłaszcza realizacja p. 3.
  • The aim of this project is to complete the many years of efforts of "Forum Philosophicum" to meet the requirements of Scopus i application for indexation in this database. By replacing the open model with the previous paid magazine model, FP wants to attract new authors. They find publications in traditional philosophical journals with increasing difficulty resonance and citation due to rising subscription costs. FP is currently issued in languages ​​only congress (English-language metadata and bibliography according to the Chicago Manual of Style). Typography, review form online, own journal management system, linguistic revision of articles, general ethical standards comply with world standards. "FP" is present in the philosophical indexes (Philosopher's Index, PhilPapers, Atla Religion, Philosophy Documentation Center). Caring for the quality of articles and international reviews mean that we only accept 25% of applications. However, to meet all Scopus criteria, "FP" needs to be increased recognition of the title and prestige, which should result in a greater number of applications and publication of the magazine without lowest latency (Scopus requirement). To this end, "FP" intends to: 1. propose an attractive magazine format: the mission of exploring the issues of Christian philosophy will be shown as encompassing those currently discussed problems, e.g. the relationship between rationality and irrational factors; 2. establish a publishing cooperation with international center, introduce persons from a recognized center to the editorial office, the official second editorial office's address border; 3.to introduce the journal's open distribution system compliant with DOAJ requirements, gain (through the Publisher) membership in DOAJ and thus presence in university library catalogs (see Dissemination); 4. strictly adjust ethical standards to COPE requirements (including anti-plagiarism control); 5. Apply for indexation in Scopus. Financial outlays are especially required for the implementation of item 3.