Wsparcie dla czasopism naukowych - Horyzonty Wychowania

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

 • Project title: Wsparcie dla czasopism naukowych - Horyzonty Wychowania
 • Project number: 10/WCN/2019/1
 • People implementing the project: Łukasz Burkiewicz
 • Date: 15.04.2019-31.12.2020
 • Name of the entity financing the project: Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Wsparcie dla czasopism naukowych
 • Type of financing institution: krajowa
 • Keywords:
  • nauki pedagogiczne
  • wsparcie czasopism
 • Założenia projektu: CEL: PODNIESIENIE POZIOMU PRAKTYK WYDAWNICZYCH I EDYTORSKICH 1.1. Wzrost naukowego poziomu publikowanych artykułów 1.2. Podniesienie poziomu merytoryczno-formalnej oceny artykułów 1.3. Poprawa efektywności zarządzania procesem redakcyjnym 1.4. Udoskonalenie struktury organizacyjnej i infrastrukturalnej czasopisma 1.5. Usprawnienie procedury publikacyjnej Planowane do osiągnięcia efekty (wskaźniki realizacji) celu strategicznego 1: A. Uruchomienie programu antyplagiatowego (odsetek sprawdzonych artykułów/rok) B. Utworzenie 40-osobowej bazy recenzentów (polskich i zagranicznych) o poważnej renomie i z doniosłym dorobkiem naukowym z dyscyplin określonych w charakterze merytorycznym czasopisma (liczba recenzentów w bazie) C. Udział członków zespołu redakcyjnego w szkoleniach z zakresu dobrych praktyk wydawniczych (liczba szkoleń/pracownika) D. Współpraca ze specjalistami z zakresu IT/DTP/grafiki (liczba współpracujących specjalistów) E. Wydłużenie procedury wydawniczej do 12 miesięcy (odsetek artykułów opublikowanych do 12 miesięcy od momentu zgłoszenia/rok) CEL: WEJŚCIE CZASOPISMA W MIĘDZYNARODOWY OBIEG NAUKOWY 2.1. Podniesienie stopnia umiędzynarodowienia bazy recenzentów 2.2. Tłumaczenie na język angielski najlepszych artykułów polskojęzycznych 2.3. Cyfrowa identyfikacja publikowanych artykułów naukowych 2.4. Wzrost cytowalności czasopisma w bazach międzynarodowych Planowane do osiągnięcia efekty (wskaźniki realizacji) celu strategicznego 2: A. Ponad 50% osób z zagranicy w bazie recenzentów (odsetek recenzentów zagranicznych) B. Ponad 50% artykułów w języku angielskim (odsetek artykułów anglojęzycznych/numer) C. Zakup pakietu cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI) (odsetek artykułów posiadających DOI/rok) D. Cytowania czasopisma w międzynarodowych bazach bibliometrycznych (odsetek artykułów cytowanych WoS lub PoP/rok) OBJECTIVE: RAISING THE LEVEL OF PUBLISHING AND EDITING PRACTICES 1.1. Increase in the scientific level published articles 1.2. Improving the content-related and formal evaluation of articles 1.3. Efficiency improvement managing the editorial process 1.4. Improving the organizational and infrastructural structure of the journal 1.5. Improving the publication procedure Effects planned to be achieved (implementation indicators) of strategic objective 1: A. Launching the anti-plagiarism program (percentage of articles checked / year) B. Establishing a 40-person database reviewers (Polish and foreign) with a serious reputation and with significant scientific achievements in specific disciplines as a content-related journal (number of reviewers in the database) C. Participation of members of the editorial team in training in the field of good publishing practices (number of training sessions / employee) D. Cooperation with specialists from the scope of IT / DTP / graphics (number of cooperating specialists) E. Extending the publishing procedure to 12 months (percentage of articles published up to 12 months from the date of submission / year) PURPOSE: ENTRY OF THE JOURNAL IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CIRCUIT 2.1. Increasing the internationalization of the reviewer base 2.2. English translation of the best Polish-language articles 2.3. Digital identification of the published scientific articles 2.4. Increase in the journal's citation rate in international databases Planned to be achieved effects (implementation indicators) of strategic objective 2: A. Over 50% of foreigners in the reviewer base (percentage foreign reviewers) B. Over 50% of articles in English (percentage of articles in English / number) C. Purchase of a digital electronic document identifier (DOI) package (percentage of items with a DOI / year) D. Journal citations in international bibliometric databases (percentage of articles cited by WoS or PoP / year)