Ontologiczność, historyczność i zależność od czasowego punktu widzenia w filozofii po Wittgensteinie: perspektywy współczesnej filozofii analitycznej.

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

 • Project title: Ontologiczność, historyczność i zależność od czasowego punktu widzenia w filozofii po Wittgensteinie: perspektywy współczesnej filozofii analitycznej.
 • Project number: 2017/01/X/HS1/01278
 • People implementing the project: Carl Humphries
 • Date: 12.12.2017-11.12.2018
 • Name of the entity financing the project: Narodowe Centrum Nauki
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: MINIATURA, 1
 • Type of financing institution: krajowa
 • Keywords:
  • Ontologiczność
  • filozofia analityczna
 • Założenia projektu: Celem badawczym projektu było zbadanie relacji pomiędzy ontologiczno-metafizycznymi a czasowo perspektywistycznymi albo deiktycznymi aspektami ukonstytuowania społeczeństw w świetle filozofii Ludwiga Wittgensteina. Nowe kierunki rozwoju współczesnej filozofii analitycznej badane w projekcie, dzielą się na dwie kategorie: (1) obecny dyskurs pojęciowo-analityczny dotyczący ogólnych zagadnień metafizycznych, oraz (2) znaczenie perspektywalności i indeksykalności czasowej. Pierwsza kategoria związana jest z tezą Autora projektu, że Wittgensteinowska krytyka metafizycznych tendencji teoretyzujących związanych z językiem pozostawia miejsce na ugruntowanie pewnych normatywnych aspektów społeczeństwa w metafizycznych prawdach o ludzkiej naturze itp., ale tylko pod warunkiem, że takie prawdy są wyartykułowane bez żadnych teoretyzujących ruchów. Druga kategoria związana jest z tezą, że etyczno-polityczne koncepcje życia w post-tradycyjnej, technologicznie przekształconej epoce muszą być odtworzone, aby uniknąć dogmatycznie antymetafizycznych stanowisk. Autor projektu podjął istotne kroki w celu stworzenia teoretycznej podstawy koncepcji społeczeństwa ludzkiego, która jest zdolna do ugruntowania wartości etycznych w formach spójności społecznej, i która odzwierciedla również jego konkretną współczesną sytuację historyczno-kulturalną. Powstały dwa artykuły: pierwszy na temat Wittgensteina i współczesnej metafizyki, drugi omawiający koncepcję historycznego gruntowania w świetle późniejszych filozofii Wittgensteina i teorii „stosunków de se”. Przeprowadzone zostały również dwa otwarte seminaria na Akademii Ignatianum w Krakowie na temat wyników badań.