Zarządzenie nr 22/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie, dostarczenie i wdrożenie ułatwiającego dostęp do Uczelni systemu platformy językowej dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-A024/20

Collection
Legal acts
Download bibliographic description