Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne
 • Autor/Autorzy: KAROLINA KMIECIK-JUSIĘGA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Wychowania
 • Rok: 2023
 • Tom: 22
 • Numer: 62
 • ISSN: 1643-9171
 • e-ISSN: 2391-9485
 • DOI: 10.35765/hw.2023.2262.13
 • Adres www:: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/download/2420/2227
 • Strony od-do: 121-130
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Artykuł ma charakter koncepcyjno-teoretyczny. Celem naukowym jest zidentyfikowanie i wstępne scharakteryzowanie celów nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownych młodych ludzi: logoprofilaktyki, która stanowi przedmiot badań. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy w niniejszym artykule sprowadza się do następującego pytania: jak kształtują się cele logoprofilaktyki w kontekście problematyki logoteorii i teoretycznych podstaw logoterapii? Metodą badawczą jest analiza wybranych danych oraz podstaw teoretycznych, uzyskanych w wyniku kwerendy. PROCES WYWODU: Autorka po wprowadzeniu w tematykę logoprofilaktyki, która stanowi konstrukt praktycznych działań zapobiegawczych, oparty bezpośrednio na założeniach logoteorii i logoterapii, zaznacza zagadnienie celowości w profilaktyce społecznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Sugeruje się, że cele w profilaktyce zawiązane są z trzema aspektami: przyczyną, dla której podejmowane są działania, procesem, który prowadzi do konkret- nego celu oraz punktem, do którego zmierzamy, czyli konkretnym efektem działań. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podejmowany jest temat poszukiwania sensu życia poprzez doświadczanie samego siebie w kontekście wolności i odpowiedzialności. Zostaje zaznaczona kwestia urzeczywistniania wartości w życiu młodych ludzi, z uwzględnieniem podziału wartości wg koncepcji Viktora Frankla. Ostatni element rozważań stanowi cel związany z podejmowaniem przez młodego człowieka wysiłku, który jest tu zdefiniowany jako czyn i działanie w dążeniu do samorozwoju oraz prospołeczności.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The article is conceptual and theoretical in nature. The scientific goal is to identify and initially characterize the goals of a new concept of prevention of risky behavior of young people: logoprophylaxis, which is the subject of the study. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem in this article boils down to the following question: how are the goals of logoprophylaxis formed in the context of the problems of logotheory and the theoretical basis of logotherapy? The research method is the analysis of selected data and theoretical foundations, obtained through a search. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: After introducing the topic of logoprophylaxis, which is a construct of practical preventive measures based directly on the assumptions of logotheory and logotherapy, the author marks the issue of purposefulness in social prevention. RESEARCH RESULTS: He suggests that goals in prevention are tied to three aspects: the reason for which actions are taken, the process that leads to a specific goal, and the point to which we are aiming, i.e., the specific effect of actions. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Then the theme of the search for the meaning of life through experiencing oneself, in the context of freedom and responsibility, is addressed. Next, the question of realizing values in the lives of young people is marked, taking into account the division of values according to Viktor Frankl’s concept. The last element of consideration is the goal related to the young person’s effort, which is defined here as deed and action in pursuit of self-development and pro-community.
 • Słowa kluczowe:
  • logoprofilaktyka
  • logoteoria
  • logoterapia
  • profilaktyka społeczna
  • profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne
 • 003 $a KAROLINA KMIECIK-JUSIĘGA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Wychowania
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 22
 • 010 $a 62
 • 011 $a 1643-9171
 • 012 $a 2391-9485
 • 013 $a 10.35765/hw.2023.2262.13
 • 014 $a https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/download/2420/2227
 • 015 $a 121-130
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Artykuł ma charakter koncepcyjno-teoretyczny. Celem naukowym jest zidentyfikowanie i wstępne scharakteryzowanie celów nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownych młodych ludzi: logoprofilaktyki, która stanowi przedmiot badań. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy w niniejszym artykule sprowadza się do następującego pytania: jak kształtują się cele logoprofilaktyki w kontekście problematyki logoteorii i teoretycznych podstaw logoterapii? Metodą badawczą jest analiza wybranych danych oraz podstaw teoretycznych, uzyskanych w wyniku kwerendy. PROCES WYWODU: Autorka po wprowadzeniu w tematykę logoprofilaktyki, która stanowi konstrukt praktycznych działań zapobiegawczych, oparty bezpośrednio na założeniach logoteorii i logoterapii, zaznacza zagadnienie celowości w profilaktyce społecznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Sugeruje się, że cele w profilaktyce zawiązane są z trzema aspektami: przyczyną, dla której podejmowane są działania, procesem, który prowadzi do konkret- nego celu oraz punktem, do którego zmierzamy, czyli konkretnym efektem działań. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podejmowany jest temat poszukiwania sensu życia poprzez doświadczanie samego siebie w kontekście wolności i odpowiedzialności. Zostaje zaznaczona kwestia urzeczywistniania wartości w życiu młodych ludzi, z uwzględnieniem podziału wartości wg koncepcji Viktora Frankla. Ostatni element rozważań stanowi cel związany z podejmowaniem przez młodego człowieka wysiłku, który jest tu zdefiniowany jako czyn i działanie w dążeniu do samorozwoju oraz prospołeczności.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The article is conceptual and theoretical in nature. The scientific goal is to identify and initially characterize the goals of a new concept of prevention of risky behavior of young people: logoprophylaxis, which is the subject of the study. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem in this article boils down to the following question: how are the goals of logoprophylaxis formed in the context of the problems of logotheory and the theoretical basis of logotherapy? The research method is the analysis of selected data and theoretical foundations, obtained through a search. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: After introducing the topic of logoprophylaxis, which is a construct of practical preventive measures based directly on the assumptions of logotheory and logotherapy, the author marks the issue of purposefulness in social prevention. RESEARCH RESULTS: He suggests that goals in prevention are tied to three aspects: the reason for which actions are taken, the process that leads to a specific goal, and the point to which we are aiming, i.e., the specific effect of actions. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Then the theme of the search for the meaning of life through experiencing oneself, in the context of freedom and responsibility, is addressed. Next, the question of realizing values in the lives of young people is marked, taking into account the division of values according to Viktor Frankl’s concept. The last element of consideration is the goal related to the young person’s effort, which is defined here as deed and action in pursuit of self-development and pro-community.
 • 021 $a logoprofilaktyka
 • 021 $a logoteoria
 • 021 $a logoterapia
 • 021 $a profilaktyka społeczna
 • 021 $a profilaktyka zachowań ryzykownych
 • 022 $a logoprophylaxis
 • 022 $a logotheory
 • 022 $a logotherapy
 • 022 $a prevention of risky behavior
 • 022 $a social prevention
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

2023_art_KmiecikJusięgaK_Cele logoprofilaktyki.....pdf (434 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published