Użytkowanie mediów cyfrowych jako źródło konfliktów w rodzinie

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Użytkowanie mediów cyfrowych jako źródło konfliktów w rodzinie
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Wychowania
 • Rok: 2023
 • Tom: 22
 • Numer: 64
 • ISSN: 1643-9171
 • e-ISSN: 2391-9485
 • DOI: 10.35765/hw.2023.2264.11
 • Adres www:: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2463
 • Strony od-do: 109-119
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest zebranie i opisanie doświadczeń młodych dorosłych dotyczących konfliktów w rodzinie, które wynikały z szeroko pojętego użytkowania mediów cyfrowych w okresie ich adolescencji.PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy artykułu dotyczył odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie, w opinii młodych dorosłych, użytkowanie mediów cyfrowych może stanowić źródło konfliktów w rodzinie? Zastosowaną metodą był wywiad, który pozwolił na zebranie boga- tego materiału badawczego.PROCES WYWODU: W artykule krótko scharakteryzowano teoretyczne podstawy problematyki konfliktu w rodzinie. Opisano również wpływ mediów cyfrowych na funkcjonowanie współczesnej rodziny i związane z tym implikacje.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza obejmowała doświadczenia młodych dorosłych związane z konfliktami, które występowały w ich rodzinach na tle użytkowania mediów cyfrowych. Wypowiedzi respondentów pozwoliły na określenie źródeł nieporozumień i konfliktów w rodzinie, które wynikały z zachowań poszczególnych jej członków, sposobów korzystania z mediów cyfrowych oraz konkretnych sytuacji związanych z codziennym życiem.WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Występowanie konfliktów w rodzinie związane z użytkowaniem mediów cyfrowych warunkowane jest postawami rodzicielskimi. Rodzice preferujący autorytatywne podejście skupiają się głównie na zapewnieniu higieny cyfrowej dzieciom. Natomiast ci, którzy są postrzegani przez dzieci jako autorytarni lub neutralni wobec korzystania z mediów cyfrowych, zwracają uwagę na brak aktywności offline i nadmierne ucieczki dziecka w świat cyfrowy. W kontekście dominacji i stałej obecności mediów cyfrowych w naszym życiu istotne jest zwiększenie roli edukacji medialnej dla różnych grup wiekowych, aby umożliwić konstruktywne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The article is scientifically aimed is at collecting and describing theexperiences of young adults regarding conflicts in the family that resulted from the extensive useof digital media during their adolescence.THE RESEARCH PROBLEM AND METHOD: The research problem of the article was to answerthe question: to what extent, in the opinion of young adults, can the use of digital media be a sourceof conflict in the family? The method used was an interview, which allowed us to collect rich re-search material.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article briefly characterizes the theoretical basisof the problem of conflict in the family. Also, the impact of digital media on the functioning of themodern family and related implications is described in it.RESEARCH RESULTS: The analysis included young adults’ experiences of conflicts that oc-curred in their families against the background of digital media use. The respondents’ statementshelped to identify the sources of misunderstandings and conflicts in the family, which resulted fromthe behaviour of individual family members, the ways in which they used digital media, and spe-cific situations related to daily life.CONCLUSIONS, RECOMMENDATION AND APPLICABLE VALUE OF RESEARCH: The oc-currence of conflicts in the family related to digital media use is conditioned by parental attitudes.Parents who prefer an authoritative approach mainly focus on ensuring their children’s digital hy-giene. In contrast, those who are perceived by their children as authoritarian or neutral towarddigital media use point out the child’s lack of offline activity and excessive escapes into the digitalworld. In the context of the dominance and continued presence of digital media in our lives, it is important to increase the role of media education for different age groups to enable constructiveresolution to family conflicts.
 • Słowa kluczowe:
  • edukacja medialna
  • konflikt w rodzinie
  • media cyfrowe
  • rodzina
  • styl wychowania
 • Dyscyplina:
  • pedagogika
  • pedagogika

MARC

 • 002 $a Użytkowanie mediów cyfrowych jako źródło konfliktów w rodzinie
 • 003 $b 0000-0002-7018-1658
 • 003 $b 0000-0002-7735-4590
 • 003 $a IRENA PULAK (Autor)
 • 003 $a WERONIKA PUDEŁKO (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Wychowania
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 22
 • 010 $a 64
 • 011 $a 1643-9171
 • 012 $a 2391-9485
 • 013 $a 10.35765/hw.2023.2264.11
 • 014 $a https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2463
 • 015 $a 109-119
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest zebranie i opisanie doświadczeń młodych dorosłych dotyczących konfliktów w rodzinie, które wynikały z szeroko pojętego użytkowania mediów cyfrowych w okresie ich adolescencji.PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy artykułu dotyczył odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie, w opinii młodych dorosłych, użytkowanie mediów cyfrowych może stanowić źródło konfliktów w rodzinie? Zastosowaną metodą był wywiad, który pozwolił na zebranie boga- tego materiału badawczego.PROCES WYWODU: W artykule krótko scharakteryzowano teoretyczne podstawy problematyki konfliktu w rodzinie. Opisano również wpływ mediów cyfrowych na funkcjonowanie współczesnej rodziny i związane z tym implikacje.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza obejmowała doświadczenia młodych dorosłych związane z konfliktami, które występowały w ich rodzinach na tle użytkowania mediów cyfrowych. Wypowiedzi respondentów pozwoliły na określenie źródeł nieporozumień i konfliktów w rodzinie, które wynikały z zachowań poszczególnych jej członków, sposobów korzystania z mediów cyfrowych oraz konkretnych sytuacji związanych z codziennym życiem.WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Występowanie konfliktów w rodzinie związane z użytkowaniem mediów cyfrowych warunkowane jest postawami rodzicielskimi. Rodzice preferujący autorytatywne podejście skupiają się głównie na zapewnieniu higieny cyfrowej dzieciom. Natomiast ci, którzy są postrzegani przez dzieci jako autorytarni lub neutralni wobec korzystania z mediów cyfrowych, zwracają uwagę na brak aktywności offline i nadmierne ucieczki dziecka w świat cyfrowy. W kontekście dominacji i stałej obecności mediów cyfrowych w naszym życiu istotne jest zwiększenie roli edukacji medialnej dla różnych grup wiekowych, aby umożliwić konstruktywne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The article is scientifically aimed is at collecting and describing theexperiences of young adults regarding conflicts in the family that resulted from the extensive useof digital media during their adolescence.THE RESEARCH PROBLEM AND METHOD: The research problem of the article was to answerthe question: to what extent, in the opinion of young adults, can the use of digital media be a sourceof conflict in the family? The method used was an interview, which allowed us to collect rich re-search material.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article briefly characterizes the theoretical basisof the problem of conflict in the family. Also, the impact of digital media on the functioning of themodern family and related implications is described in it.RESEARCH RESULTS: The analysis included young adults’ experiences of conflicts that oc-curred in their families against the background of digital media use. The respondents’ statementshelped to identify the sources of misunderstandings and conflicts in the family, which resulted fromthe behaviour of individual family members, the ways in which they used digital media, and spe-cific situations related to daily life.CONCLUSIONS, RECOMMENDATION AND APPLICABLE VALUE OF RESEARCH: The oc-currence of conflicts in the family related to digital media use is conditioned by parental attitudes.Parents who prefer an authoritative approach mainly focus on ensuring their children’s digital hy-giene. In contrast, those who are perceived by their children as authoritarian or neutral towarddigital media use point out the child’s lack of offline activity and excessive escapes into the digitalworld. In the context of the dominance and continued presence of digital media in our lives, it is important to increase the role of media education for different age groups to enable constructiveresolution to family conflicts.
 • 021 $a edukacja medialna
 • 021 $a konflikt w rodzinie
 • 021 $a media cyfrowe
 • 021 $a rodzina
 • 021 $a styl wychowania
 • 022 $a digital media
 • 022 $a family
 • 022 $a family conflict
 • 022 $a media education
 • 022 $a parenting style
 • 966 $a pedagogika
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

2023_art_Pulak I., Pudełko W_Użytkowanie mediów.....pdf (443 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published