KATEGORIE RÓŻNICUJĄCE W PARTYCYPACYJNYCH BADANIACH W DZIAŁANIU OPARTE NA MODELU TYPU MODE 1 SCIENCE I MODE 2 SCIENCE W OBSZARZE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: KATEGORIE RÓŻNICUJĄCE W PARTYCYPACYJNYCH BADANIACH W DZIAŁANIU OPARTE NA MODELU TYPU MODE 1 SCIENCE I MODE 2 SCIENCE W OBSZARZE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
 • Autor/Autorzy: Agata Borowska (Autor)
 • Nazwa czasopisma: CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO
 • Rok: 2023
 • Tom: 59
 • Numer: 1
 • ISSN: 1734-5537
 • e-ISSN: 1734-5537
 • Adres www:: https://cnsonline.pl/resources/html/article/details?id=612844
 • Strony od-do: 61-81
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł dotyczy kategorii różnicujących partycypacyjne badania w działaniu (participatoryaction research, PAR), które w literaturze naukowo-badawczej wpisują się w paradygmat inter-pretatywno-transformatywny określany jako Mode 2 Science (M2S). Współistnieje on z para -dygmatem scjentystyczno-interweniującym określanym jako Mode 1 Science (M1S). W artykule ukazano, że sposób interpretacji badań naukowych o charakterze PAR w obszarze pedagogikispecjalnej ma istotne znaczenie w procesie rozumienia człowieka w wymiarze humanity jakowystępującego w ewoluującej i zamiennej roli badacza – uczestnika oraz badanych – uczestników.W przekonaniu autorki kryterium badawcze oparte na modelu M1S skutkuje asymilacją tradycyj-nej struktury badawczej, w której nadrzędną rolę spełnia wymóg obiektywizmu poznawczegow wyodrębnionych i odgórnie założonych przez badaczkę i/lub badacza krokach badawczych.Wywód zaproponowany w artykule wskazuje, że metodologiczny konwencjonalizm badawczyM1S zawęża pole narracji wspólnoty badawczej (badaczka i/lub badacz – uczestnik oraz bada-ni – uczestnicy), pozbawiając ją możliwości partycypacji i prawa do refleksyjnej subiektywności.
  • The article concerns the differentiating categories in Participatory Action Research (PAR), which in the scientific and research literature fit into the interpretative and transformative paradigm referred to as Mode 2 Science (M2S). It coexists with the scientistic and intervention paradigm referred to as Mode 1 Science (M1S). The article shows that the way of interpreting scientific research of the PAR nature in the field of special education is significant in the process of understanding a human being in the dimension of humanity as appearing in the evolving and interchangeable role of the researcher-participant and the subjects-participants. In the author's opinion, the research criteria based on the M1S model results in the assimilation of the traditional research structure, in which the requirement of cognitive objectivity in research steps separated and predetermined by the researcher plays a key role. The considerations proposed in the article indicate that the methodological research conventionalism of M1S narrows down the field of narration of the research community (researcher-participant and subjects-participants), depriving it of the possibility of participation and the right to reflective subjectivity.
 • Słowa kluczowe:
  • filozofia PAR
  • kryteria ryzyka
  • Mode 1 Science
  • Mode 2 Science
  • neuroróżnorodność (ASD zaburzenia ze spektrum autyzmu)
  • partycypacyjne badania w działaniu
  • pedagogika specjalna
  • refleksja
  • zaangażowanie
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a KATEGORIE RÓŻNICUJĄCE W PARTYCYPACYJNYCH BADANIACH W DZIAŁANIU OPARTE NA MODELU TYPU MODE 1 SCIENCE I MODE 2 SCIENCE W OBSZARZE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
 • 003 $a Agata Borowska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 59
 • 010 $a 1
 • 011 $a 1734-5537
 • 012 $a 1734-5537
 • 014 $a https://cnsonline.pl/resources/html/article/details?id=612844
 • 015 $a 61-81
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł dotyczy kategorii różnicujących partycypacyjne badania w działaniu (participatoryaction research, PAR), które w literaturze naukowo-badawczej wpisują się w paradygmat inter-pretatywno-transformatywny określany jako Mode 2 Science (M2S). Współistnieje on z para -dygmatem scjentystyczno-interweniującym określanym jako Mode 1 Science (M1S). W artykule ukazano, że sposób interpretacji badań naukowych o charakterze PAR w obszarze pedagogikispecjalnej ma istotne znaczenie w procesie rozumienia człowieka w wymiarze humanity jakowystępującego w ewoluującej i zamiennej roli badacza – uczestnika oraz badanych – uczestników.W przekonaniu autorki kryterium badawcze oparte na modelu M1S skutkuje asymilacją tradycyj-nej struktury badawczej, w której nadrzędną rolę spełnia wymóg obiektywizmu poznawczegow wyodrębnionych i odgórnie założonych przez badaczkę i/lub badacza krokach badawczych.Wywód zaproponowany w artykule wskazuje, że metodologiczny konwencjonalizm badawczyM1S zawęża pole narracji wspólnoty badawczej (badaczka i/lub badacz – uczestnik oraz bada-ni – uczestnicy), pozbawiając ją możliwości partycypacji i prawa do refleksyjnej subiektywności.
 • 020 $a The article concerns the differentiating categories in Participatory Action Research (PAR), which in the scientific and research literature fit into the interpretative and transformative paradigm referred to as Mode 2 Science (M2S). It coexists with the scientistic and intervention paradigm referred to as Mode 1 Science (M1S). The article shows that the way of interpreting scientific research of the PAR nature in the field of special education is significant in the process of understanding a human being in the dimension of humanity as appearing in the evolving and interchangeable role of the researcher-participant and the subjects-participants. In the author's opinion, the research criteria based on the M1S model results in the assimilation of the traditional research structure, in which the requirement of cognitive objectivity in research steps separated and predetermined by the researcher plays a key role. The considerations proposed in the article indicate that the methodological research conventionalism of M1S narrows down the field of narration of the research community (researcher-participant and subjects-participants), depriving it of the possibility of participation and the right to reflective subjectivity.
 • 021 $a filozofia PAR
 • 021 $a kryteria ryzyka
 • 021 $a Mode 1 Science
 • 021 $a Mode 2 Science
 • 021 $a neuroróżnorodność (ASD zaburzenia ze spektrum autyzmu)
 • 021 $a partycypacyjne badania w działaniu
 • 021 $a pedagogika specjalna
 • 021 $a refleksja
 • 021 $a zaangażowanie
 • 022 $a autism spectrum disorder (ASD)
 • 022 $a engagement
 • 022 $a Mode 1 Science
 • 022 $a Mode 2 Science
 • 022 $a neurodiversity
 • 022 $a PAR philosophy
 • 022 $a Participatory Action Research
 • 022 $a reflection
 • 022 $a risk criteria
 • 022 $a special education
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $b Szkoła Doktorska

Dublin Core

Files

2023_art_Borowska A_Kategorie różnicujące.....pdf (404 KB)

 • Licence: CC BY-NC 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published