Uchwała nr 49/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika p. mgr Agnieszce Łuciuk-Wojczuk

Collection
Legal acts
Download bibliographic description