Komisja przeciwko Polsce (Régime disciplinaire des juges); Glosa do wyroku TSUE z 15.07.2021 (Wielka Izba), sprawa C-791/19

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Komisja przeciwko Polsce (Régime disciplinaire des juges); Glosa do wyroku TSUE z 15.07.2021 (Wielka Izba), sprawa C-791/19
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Kwartalnik Prawa Międzynarodowego
 • Rok: 2024
 • Tom: I
 • Numer: 1
 • ISSN: 2720-5460
 • e-ISSN: 2956-6177
 • DOI: 10.5604/01.3001.0054.4510
 • Adres www:: https://prawomiedzynarodowe.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=620797
 • Strony od-do: 140-165
 • Abstrakt:
  • Autor przedstawia sytuację stosunków prawnych, jakie miały miejsce – w okresie 2015-2023 pomiędzy Polską a Unią Europejską (UE). Reforma wymiaru sprawiedliwości organizowana przez rządzącą partię została zaskarżona przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE. TSUE analizował i oceniał następujące fundamentalne zagadnienia prawne: uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, państwo prawa, system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, niezawisłość sędziowską, skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, uznawanie treści orzeczeń sądowych za przewinienia dyscyplinarne, przestrzeganie rozsądnych terminów, szanowanie praw sędziów do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych, uprawnienie i obowiązek sądów krajowych do zwrócenia się do TSUE z wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Orzekł, że Rzeczpospolita Polska (RP) uchybiła zobowiązaniom wobec Unii Europejskiej (UE). Niniejsze opracowanie dotyczy orzecznictwa. Sytuacja wytworzona w tym okresie powodowała silne osłabienie ochrony wartości państwa prawnego w rozumieniu bogatego, przedstawionego w tym artykule, orzecznictwa TSUE. Zdaniem tego organu RP uchybiła zobowiązaniom wymienionym w unijnych traktatach.
  • The author presents the situation of legal relations that took place in the period 2015-2023 between Poland and the European Union (EU). The reform of the justice system organized by the ruling party was appealed by the European Commission to the Court of Justice of the EU. The CJEU analyzed and assessed the following fundamental legal issues: failure to fulfill obligations by a Member State, the rule of law, the system of disciplinary liability of judges, judicial independence, effective legal protection in areas covered by EU law, recognition of the content of judicial decisions as disciplinary offenses, compliance with reasonable deadlines, respect for the rights of judges to defense in disciplinary proceedings, the right and obligation of national courts to refer requests to the CJEU for a preliminary ruling. It ruled that the Republic of Poland (RP) had failed to fulfill its obligations towards the European Union (EU). This study concerns case law. The situation created during this period resulted in a significant weakening of the protection of the value of the rule of law within the meaning of the extensive case law of the CJEU presented in this article. According to this body, the Republic of Poland has failed to fulfill the obligations set out in the EU treaties.
 • Słowa kluczowe:
  • niezawisłość sędziowska
  • odpowiedzialność dyscyplinarna
  • odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
  • państwo prawa
  • zobowiązania państwa członkowskiego
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Komisja przeciwko Polsce (Régime disciplinaire des juges); Glosa do wyroku TSUE z 15.07.2021 (Wielka Izba), sprawa C-791/19
 • 003 $a ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Kwartalnik Prawa Międzynarodowego
 • 008 $a 2024
 • 009 $a I
 • 010 $a 1
 • 011 $a 2720-5460
 • 012 $a 2956-6177
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0054.4510
 • 014 $a https://prawomiedzynarodowe.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=620797
 • 015 $a 140-165
 • 019 $a Autor przedstawia sytuację stosunków prawnych, jakie miały miejsce – w okresie 2015-2023 pomiędzy Polską a Unią Europejską (UE). Reforma wymiaru sprawiedliwości organizowana przez rządzącą partię została zaskarżona przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE. TSUE analizował i oceniał następujące fundamentalne zagadnienia prawne: uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, państwo prawa, system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, niezawisłość sędziowską, skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, uznawanie treści orzeczeń sądowych za przewinienia dyscyplinarne, przestrzeganie rozsądnych terminów, szanowanie praw sędziów do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych, uprawnienie i obowiązek sądów krajowych do zwrócenia się do TSUE z wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Orzekł, że Rzeczpospolita Polska (RP) uchybiła zobowiązaniom wobec Unii Europejskiej (UE). Niniejsze opracowanie dotyczy orzecznictwa. Sytuacja wytworzona w tym okresie powodowała silne osłabienie ochrony wartości państwa prawnego w rozumieniu bogatego, przedstawionego w tym artykule, orzecznictwa TSUE. Zdaniem tego organu RP uchybiła zobowiązaniom wymienionym w unijnych traktatach.
 • 020 $a The author presents the situation of legal relations that took place in the period 2015-2023 between Poland and the European Union (EU). The reform of the justice system organized by the ruling party was appealed by the European Commission to the Court of Justice of the EU. The CJEU analyzed and assessed the following fundamental legal issues: failure to fulfill obligations by a Member State, the rule of law, the system of disciplinary liability of judges, judicial independence, effective legal protection in areas covered by EU law, recognition of the content of judicial decisions as disciplinary offenses, compliance with reasonable deadlines, respect for the rights of judges to defense in disciplinary proceedings, the right and obligation of national courts to refer requests to the CJEU for a preliminary ruling. It ruled that the Republic of Poland (RP) had failed to fulfill its obligations towards the European Union (EU). This study concerns case law. The situation created during this period resulted in a significant weakening of the protection of the value of the rule of law within the meaning of the extensive case law of the CJEU presented in this article. According to this body, the Republic of Poland has failed to fulfill the obligations set out in the EU treaties.
 • 021 $a niezawisłość sędziowska
 • 021 $a odpowiedzialność dyscyplinarna
 • 021 $a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
 • 021 $a państwo prawa
 • 021 $a zobowiązania państwa członkowskiego
 • 022 $a disciplinary liability
 • 022 $a judicial independence
 • 022 $a obligations of a member state
 • 022 $a responsibility of disciplines
 • 022 $a rule of law
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Files

2024_art_Świątkowski A_Komisja przeciwsko Polsce....pdf (266 KB)

 • Licence: CC BY-NC 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published