Uchwała nr 36/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 maja 2019 r. W sprawie: zmiany Uchwały nr 14/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca podjętej w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Collection
Legal acts
Download bibliographic description