Polityka konkurencji Unii Europejskiej w kontekście współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Polityka konkurencji Unii Europejskiej w kontekście współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi
 • Autor/Autorzy: Mikołaj Sokołowski (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2022
 • Tom: 37
 • Numer: 2
 • ISSN: 2081-1446
 • e-ISSN: 2719-8014
 • DOI: 10.35765/pk.2022.3702.08
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/download/2279/2104
 • Strony od-do: 89-109
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Polityka konkurencji Unii Europejskiej stanowi jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania całej Wspólnoty Europejskiej (WE), ponieważ jej zagadnienia oscylują wokół wspólnego rynku. Aspekt gospodarczy jest zasadniczy, żeby zrozumieć działania podejmowane wokół założenia Wspólnot Europejskich (Europejska Wspólnota Gospodarcza z 1957 r.). Początkowo WE miała charakter w dominującej części gospodarczy, dopiero po wejściu w życie traktatu z Maastricht w 1993 r. Unia Europejska przeorientowała się na wspólnotę polityczną. W niniejszej pracy zostanie zestawiony wpływ siły gospodarczej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na światowe związki gospodarcze, ze szczególnym wyjaśnieniem specyfiki prowadzenia polityki handlowej przez UE i USA, a także sposobu, w jaki oddziałuje ona na wzajemne relacje handlowe. Następnie omówiona będzie polityka konkurencji Unii Europejskiej oraz jej specyficzne cechy, które odgrywają decydującą rolę w powstawaniu konfliktów gospodarczych pomiędzy partnerami z obydwu stron Atlantyku. Istotną funkcję w tej tematyce pełni również zagadnienie mechanizmu ISDS (Investor-State Dispute Settlement) oraz różnice w pojmowaniu praw pracowniczych w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej.
  • The European Union’s competition policy is one of the most important elements in the functioning of the entire European Community (EC), as its issues oscillate around the shared market. The economic aspect is key to  understanding the actions taken around the founding of the European Communities (European Economic Community of 1957). Initially, the EC was predominantly economic in nature, and only after the Maastricht Treaty came into force in 1993 did the European Union reorient itself into a political community. This paper juxtaposes the impact of the European Union’s and the United States’ economic powers on global economic relations, with a particular explanation of the specifics of how the EU and the US conduct their trade policies, and how this implies mutual trade relations. Then, the European Union’s competition policy and its specific features are discussed, which have a decisive impact on the emergence of economic conflicts between the partners from both sides of the Atlantic. An important role is also played here by the issue of ISDS (investor state dispute settlement) mechanism and differences in the understanding of labor rights in the United States and the European Union.
 • Słowa kluczowe:
  • handel międzynarodowy
  • ISDS
  • polityka konkurencji
  • Unia Europejska
  • USA
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Polityka konkurencji Unii Europejskiej w kontekście współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi
 • 003 $a Mikołaj Sokołowski (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 37
 • 010 $a 2
 • 011 $a 2081-1446
 • 012 $a 2719-8014
 • 013 $a 10.35765/pk.2022.3702.08
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/download/2279/2104
 • 015 $a 89-109
 • 017 $a polski
 • 019 $a Polityka konkurencji Unii Europejskiej stanowi jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania całej Wspólnoty Europejskiej (WE), ponieważ jej zagadnienia oscylują wokół wspólnego rynku. Aspekt gospodarczy jest zasadniczy, żeby zrozumieć działania podejmowane wokół założenia Wspólnot Europejskich (Europejska Wspólnota Gospodarcza z 1957 r.). Początkowo WE miała charakter w dominującej części gospodarczy, dopiero po wejściu w życie traktatu z Maastricht w 1993 r. Unia Europejska przeorientowała się na wspólnotę polityczną. W niniejszej pracy zostanie zestawiony wpływ siły gospodarczej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na światowe związki gospodarcze, ze szczególnym wyjaśnieniem specyfiki prowadzenia polityki handlowej przez UE i USA, a także sposobu, w jaki oddziałuje ona na wzajemne relacje handlowe. Następnie omówiona będzie polityka konkurencji Unii Europejskiej oraz jej specyficzne cechy, które odgrywają decydującą rolę w powstawaniu konfliktów gospodarczych pomiędzy partnerami z obydwu stron Atlantyku. Istotną funkcję w tej tematyce pełni również zagadnienie mechanizmu ISDS (Investor-State Dispute Settlement) oraz różnice w pojmowaniu praw pracowniczych w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej.
 • 020 $a The European Union’s competition policy is one of the most important elements in the functioning of the entire European Community (EC), as its issues oscillate around the shared market. The economic aspect is key to  understanding the actions taken around the founding of the European Communities (European Economic Community of 1957). Initially, the EC was predominantly economic in nature, and only after the Maastricht Treaty came into force in 1993 did the European Union reorient itself into a political community. This paper juxtaposes the impact of the European Union’s and the United States’ economic powers on global economic relations, with a particular explanation of the specifics of how the EU and the US conduct their trade policies, and how this implies mutual trade relations. Then, the European Union’s competition policy and its specific features are discussed, which have a decisive impact on the emergence of economic conflicts between the partners from both sides of the Atlantic. An important role is also played here by the issue of ISDS (investor state dispute settlement) mechanism and differences in the understanding of labor rights in the United States and the European Union.
 • 021 $a handel międzynarodowy
 • 021 $a ISDS
 • 021 $a polityka konkurencji
 • 021 $a Unia Europejska
 • 021 $a USA
 • 022 $a competition policy
 • 022 $a European Union
 • 022 $a international trade
 • 022 $a ISDS
 • 022 $a USA
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Files

Sokołowski_Polityka konkurencji UE.pdf (858 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published