Zarządzenie nr 45/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje i przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu typografii i projektowania książek, arteterapii w edukacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, kompetencji coachingowych pedagoga, prowadzenia coachingu, programów biurowych w administracji, fotografii w procesach kulturowych, technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, outsourcingu i offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów dla gmin” - sprawa nr 367/BZP/2019 - w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Description

Files

Zarządzenie nr 45_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. W sprawie_ powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pub.pdf (297 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published