O użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: O użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie
 • Autor/Autorzy: BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 • Rok: 2021
 • ISSN: 0867-2040
 • Adres www:: https://journals.umcs.pl/j/article/view/11504
 • Strony od-do: 145-158
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule podjęto problematykę użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie. W części teoretycznej przedstawiono perspektywę rozumienia nadziei w relacji wychowawca – wychowanek. Od nadziei człowieka zależy jego przyszłość, sposób przeżywania teraźniejszości oraz sens i rozmiar przestrzeni, w której żyje. Nadzieja, jaką niesie osoba wychowawcy, jest ważna z perspektywy rozwoju psychospołecznego zakłóconego traumatycznym doświadczeniem. Odbudowanie zaufania, relacji, jest istotą nadziei. Celem niniejszego artykułu jest wyłonienie znaczących determinant nadziei określających pracę wychowawcy z dzieckiem, ofiarą przemocy seksualnej, a także ich opis w doświadczeniu uczestników badań. W badaniach posłużono się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: Jakie są podstawowe determinanty kategorii nadziei w narracjach słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy z dzieckiem krzywdzonym? Badania przeprowadzono w 2019 r. w grupie 23 respondentów. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii subkategorii unaoczniających specyfikę i wartość opisywanych przez badanych doświadczeń. Ponadto wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty kształcenia do zawodu nauczyciela i pedagoga w odniesieniu do działań diagnostycznych, interwencyjnych i wspierających osoby z doświadczeniami przemocy.
  • The article deals with the issue of the usefulness of the category of hope in the educational situation of a sexually abused child. The theoretical part presents the perspective of understanding hopein the educator-foster relationship. The future, the way of experiencing the present, and the meaning and size of the space in which person lives depend on his hope. The hope that the educator brings is important from the perspective of psychosocial development, disturbed by a traumatic experience. Rebuilding trust and relationships is the essence of hope. The purpose of this article is to identify significant determinants of hope defining the work of an educator with a child, a victim of sexual violence, and their description in the experience of study participants. The study used the narrative method using content analysis. The research problem took the form of the question: What are the basic determinants of the category of hope in the narratives of post-graduate students preparing to work with an abused child? The research was conducted in 2019 among 23 respondents. Obtained research results allowed to select subcategories within the examined categories, showing the specificity and value of the experiments described by the researched. In addition, the conclusions of the studyare valuable for pedagogical practice, especially in the scope of enriching the educational offer for the teaching profession and teacher in relation to diagnostic, intervention and support activities for people with experience of violence.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a O użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie
 • 003 $b 0000-0002-5422-6756
 • 003 $a BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 0867-2040
 • 014 $a https://journals.umcs.pl/j/article/view/11504
 • 015 $a 145-158
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule podjęto problematykę użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie. W części teoretycznej przedstawiono perspektywę rozumienia nadziei w relacji wychowawca – wychowanek. Od nadziei człowieka zależy jego przyszłość, sposób przeżywania teraźniejszości oraz sens i rozmiar przestrzeni, w której żyje. Nadzieja, jaką niesie osoba wychowawcy, jest ważna z perspektywy rozwoju psychospołecznego zakłóconego traumatycznym doświadczeniem. Odbudowanie zaufania, relacji, jest istotą nadziei. Celem niniejszego artykułu jest wyłonienie znaczących determinant nadziei określających pracę wychowawcy z dzieckiem, ofiarą przemocy seksualnej, a także ich opis w doświadczeniu uczestników badań. W badaniach posłużono się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: Jakie są podstawowe determinanty kategorii nadziei w narracjach słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy z dzieckiem krzywdzonym? Badania przeprowadzono w 2019 r. w grupie 23 respondentów. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii subkategorii unaoczniających specyfikę i wartość opisywanych przez badanych doświadczeń. Ponadto wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty kształcenia do zawodu nauczyciela i pedagoga w odniesieniu do działań diagnostycznych, interwencyjnych i wspierających osoby z doświadczeniami przemocy.
 • 020 $a The article deals with the issue of the usefulness of the category of hope in the educational situation of a sexually abused child. The theoretical part presents the perspective of understanding hopein the educator-foster relationship. The future, the way of experiencing the present, and the meaning and size of the space in which person lives depend on his hope. The hope that the educator brings is important from the perspective of psychosocial development, disturbed by a traumatic experience. Rebuilding trust and relationships is the essence of hope. The purpose of this article is to identify significant determinants of hope defining the work of an educator with a child, a victim of sexual violence, and their description in the experience of study participants. The study used the narrative method using content analysis. The research problem took the form of the question: What are the basic determinants of the category of hope in the narratives of post-graduate students preparing to work with an abused child? The research was conducted in 2019 among 23 respondents. Obtained research results allowed to select subcategories within the examined categories, showing the specificity and value of the experiments described by the researched. In addition, the conclusions of the studyare valuable for pedagogical practice, especially in the scope of enriching the educational offer for the teaching profession and teacher in relation to diagnostic, intervention and support activities for people with experience of violence.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Adamczyk-O użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie.pdf (633 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published