Refleksyjna samoświadomość i działanie osoby

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Refleksyjna samoświadomość i działanie osoby
 • Autor/Autorzy: MARZENA CHROST (Autor)
 • Nazwa czasopisma: PAEDAGOGIA CHRISTIANA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1505-6872
 • DOI: 10.12775/PCh.2021.010
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/PCh/article/view/35540
 • Strony od-do: 209-228
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Człowiek jest osobą, która doświadcza siebie i działa jako osoba, jest zatem świadomy siebie, oraz tego, iż świadomie i odpowiedzialnie działa. Jest sprawcą swoich czynów i ma również możliwość kierowania swoim postępowa-niem, co ukazuje jego podmiotowość i związane jest ze strukturą osoby. Celem ar-tykułu jest przedstawienie i analiza znaczenia oraz roli świadomości i samoświado-mości w psychospołecznym funkcjonowaniu i działaniu człowieka w perspektywie refleksyjności. Problem ten należy do zagadnień bardzo złożonych i trudnych do wyjaśnienia i jednoznacznego opisania. W związku z tym, w ujęciu teoretycznym omówię tylko wybrane aspekty. W pierwszej kolejności przedstawię pojęcie i istotę świadomości oraz samoświadomości osoby ze zwróceniem uwagi na typologizację i formę refleksyjną. Następnie omówię jeden z komponentów samoświadomości, ja-kim jest refleksja oraz ukażę refleksyjność jako istotę działania człowieka ponowo-czesnego. W aspekcie pedagogicznym szczególnie zwrócę uwagę na kształtowanie potrzeby refleksyjności w procesie samowychowania i omówię wybrane techniki pracy nad własną refleksyjnością.
  • A human being is a person who experiences himself and acts as a person, therefore, he/she is conscious of him-/herself and that he/she acts consciously and responsibly. He/she is the maker of his/her actions and also has the ability to manage his/her actions, which shows his/her subjectivity and this is related to the structure of the person. The aim of the article is to present and analyse the meaning and role of consciousness and self-consciousness in human psychosocial functioning and activity in the perspective of reflectivity. This problem is very complex and difficult to explain and describe clearly. Therefore, in the theoretical terms, I will display only selected aspects. First of all, I will present the concept and the essence of consciousness and self-consciousness of a person, paying attention to the typologisation and reflective form. Then, I will discuss one of the components of self-consciousness, which is the reflection, and show reflexivity as the core of postmodern human activity. In the pedagogical aspect, I will pay particular attention to shaping the need for reflectivity in the process of self-upbringing and discuss the selected techniques of work on own reflectiveness.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Refleksyjna samoświadomość i działanie osoby
 • 003 $b 0000-0003-3309-6574
 • 003 $a MARZENA CHROST (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PAEDAGOGIA CHRISTIANA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1505-6872
 • 013 $a 10.12775/PCh.2021.010
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/PCh/article/view/35540
 • 015 $a 209-228
 • 017 $a polski
 • 019 $a Człowiek jest osobą, która doświadcza siebie i działa jako osoba, jest zatem świadomy siebie, oraz tego, iż świadomie i odpowiedzialnie działa. Jest sprawcą swoich czynów i ma również możliwość kierowania swoim postępowa-niem, co ukazuje jego podmiotowość i związane jest ze strukturą osoby. Celem ar-tykułu jest przedstawienie i analiza znaczenia oraz roli świadomości i samoświado-mości w psychospołecznym funkcjonowaniu i działaniu człowieka w perspektywie refleksyjności. Problem ten należy do zagadnień bardzo złożonych i trudnych do wyjaśnienia i jednoznacznego opisania. W związku z tym, w ujęciu teoretycznym omówię tylko wybrane aspekty. W pierwszej kolejności przedstawię pojęcie i istotę świadomości oraz samoświadomości osoby ze zwróceniem uwagi na typologizację i formę refleksyjną. Następnie omówię jeden z komponentów samoświadomości, ja-kim jest refleksja oraz ukażę refleksyjność jako istotę działania człowieka ponowo-czesnego. W aspekcie pedagogicznym szczególnie zwrócę uwagę na kształtowanie potrzeby refleksyjności w procesie samowychowania i omówię wybrane techniki pracy nad własną refleksyjnością.
 • 020 $a A human being is a person who experiences himself and acts as a person, therefore, he/she is conscious of him-/herself and that he/she acts consciously and responsibly. He/she is the maker of his/her actions and also has the ability to manage his/her actions, which shows his/her subjectivity and this is related to the structure of the person. The aim of the article is to present and analyse the meaning and role of consciousness and self-consciousness in human psychosocial functioning and activity in the perspective of reflectivity. This problem is very complex and difficult to explain and describe clearly. Therefore, in the theoretical terms, I will display only selected aspects. First of all, I will present the concept and the essence of consciousness and self-consciousness of a person, paying attention to the typologisation and reflective form. Then, I will discuss one of the components of self-consciousness, which is the reflection, and show reflexivity as the core of postmodern human activity. In the pedagogical aspect, I will pay particular attention to shaping the need for reflectivity in the process of self-upbringing and discuss the selected techniques of work on own reflectiveness.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Chrost_Reflective Self-Consciousness.pdf (388 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published