Search result table

Search Results

Results view
3 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Zarządzenie nr 136/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia formy rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie chcących rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2020/2021Legal acts2020-09-08
Go to the collection
Zarządzenie nr 135/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021Legal acts2020-09-08
Go to the collection
Zarządzenie nr 134/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: zasad efektywnego komunikowania w grupie, metod wpierających pracę ze studentami mającymi zaburzenia psychiczne i emocjonalne, skutecznego i umiejętnego posługiwania się własnym głosem, nauczania problemowego i interaktywnego, tutoringu akademickiego, prowadzenia zajęć online i przygotowywania materiałów do kursów nauczania na odległość” realizowanych w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższychLegal acts2020-09-08
3 records found