Terroryzm a COVID-19. Doświadczenia pierwszego roku pandemii

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Terroryzm a COVID-19. Doświadczenia pierwszego roku pandemii
 • Autor/Autorzy: TOMASZ GRABOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2021
 • Tom: 12
 • ISSN: 2082-5897
 • DOI: 10.35765/hp.2072
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2072
 • Strony od-do: 139-153
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest odnalezienie i opis związków między pandemią COVID-19 a ewolucją terroryzmu w latach 2020–2021. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy ujęto w formie pytania: jak pandemia wpłynęła na kształt zagrożenia terrorystycznego? Posłużono się metodą analizy piśmiennictwa, metodą statystyczną (opisowa prezentacja danych statystycznych dotyczących częstotliwości zamachów i ich ofiar) oraz metodami ogólnologicznymi, takimi jak: analiza, dedukcja, indukcja, synteza. PROCES WYWODU: Na podstawie dostępnych danych opisano wpływ pandemii na częstotliwość zamachów terrorystycznych. Poprzez odwołanie do materiałów źródłowych stwierdzono, jak na pandemię zareagowała propaganda terrorystyczna. Podjęto także próbę dokonania prognozy, jak w wymiarze długofalowym obecna sytuacja wpłynie na zmiany w strategiach terrorystów. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W skali globalnej częstotliwość zamachów terrorystycznych spada. Jednak w najbardziej konfliktogennych regionach (Bliski Wschód i Afryka) tendencja była nieraz odwrotna: od początku pandemii zamachów przybyło. W świecie zachodnim (głównie USA) spadkowi zagrożenia ze strony terroryzmu dżihadystycznego towarzyszy wzrost zagrożenia ze strony ugrupowań skrajnie prawicowych. Różne ośrodki aktywnie reinterpretują przebieg zdarzeń. W propagandzie dżihadystycznej spotkać można zarówno wezwania do nasilenia ataków (ISIS), jak i powstrzymania się od nich (Al-Kaida). Narrację ośrodków skrajnie prawicowych i skrajnie lewicowych charakteryzuje akceleracjonizm (dążność do przyspieszenia upadku obecnego systemu). Groźną cechą przyszłych strategii terrorystów może być zwrot w kierunku bioterroryzmu oraz wykorzystanie czynników biologicznych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Terroryzm to metoda walki, która podlega stałej ewolucji i przystosowaniu do nowych warunków. Jest pewne, że w warunkach pandemii, jak i w świecie postpandemicznym będzie co najmniej tak samo groźny jak dotychczas, dlatego też wskazane jest monitorowanie rozwoju sytuacji pod kątem bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to determine and describe the relationship between COVID-19 pandemic and the evolution of terrorism in 2020 to 2021. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem was: how did the pandemic influence the shape of the terrorist threat? The author applied the critical literature review method, the statistical method (a descriptive review of statistical data related to the frequency of terrorist attacks and casualties), as well as general methods, such as analysis, deduction, induction and synthesis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: On the basis of available data, the author described the effect that the pandemic had on the frequency of terrorist attacks. By referring to source materials, it was possible to ascertain how the terrorist propaganda reacted to the pandemic. An attempt was made to predict what long-term effect the current situation would have on changes in terrorists’ strategies. RESEARCH RESULTS: Globally, the frequency of terrorist attacks is decreasing. However, in the regions with the most potential for conflict (the Middle East and Africa) there has been an opposite tendency: the number of attacks has increased since the pandemic started. In the western world (mainly the USA) the decreased threat of jihadist terrorism is accompanied by increased threat from extreme right-wing groups. Different centers actively reinterpret the run of events. In jihadist propaganda, we can encounter both the calls for increased attacks (ISIS), as well as for refraining from them (Al-Qaeda). The narration of extreme right-wing and extreme left-wing centers is characterized by accelerationism (a struggle for speeding up the fall of the current system). Future terrorist strategies may be characterized with a dangerous turn towards bioterrorism and using the biological agents. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Terrorism is a fighting method that is constantly evolving and adapting to new environments. It is certain, that during the pandemic, as well as in the postpandemic world, it will not be less menacing than it has been so far, so the situation pertaining to the anti-terrorist safety should be monitored.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Terroryzm a COVID-19. Doświadczenia pierwszego roku pandemii
 • 003 $a TOMASZ GRABOWSKI (Autor)
 • 003 $b 0000-0003-1280-1609
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 12
 • 011 $a 2082-5897
 • 013 $a 10.35765/hp.2072
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2072
 • 015 $a 139-153
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest odnalezienie i opis związków między pandemią COVID-19 a ewolucją terroryzmu w latach 2020–2021. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy ujęto w formie pytania: jak pandemia wpłynęła na kształt zagrożenia terrorystycznego? Posłużono się metodą analizy piśmiennictwa, metodą statystyczną (opisowa prezentacja danych statystycznych dotyczących częstotliwości zamachów i ich ofiar) oraz metodami ogólnologicznymi, takimi jak: analiza, dedukcja, indukcja, synteza. PROCES WYWODU: Na podstawie dostępnych danych opisano wpływ pandemii na częstotliwość zamachów terrorystycznych. Poprzez odwołanie do materiałów źródłowych stwierdzono, jak na pandemię zareagowała propaganda terrorystyczna. Podjęto także próbę dokonania prognozy, jak w wymiarze długofalowym obecna sytuacja wpłynie na zmiany w strategiach terrorystów. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W skali globalnej częstotliwość zamachów terrorystycznych spada. Jednak w najbardziej konfliktogennych regionach (Bliski Wschód i Afryka) tendencja była nieraz odwrotna: od początku pandemii zamachów przybyło. W świecie zachodnim (głównie USA) spadkowi zagrożenia ze strony terroryzmu dżihadystycznego towarzyszy wzrost zagrożenia ze strony ugrupowań skrajnie prawicowych. Różne ośrodki aktywnie reinterpretują przebieg zdarzeń. W propagandzie dżihadystycznej spotkać można zarówno wezwania do nasilenia ataków (ISIS), jak i powstrzymania się od nich (Al-Kaida). Narrację ośrodków skrajnie prawicowych i skrajnie lewicowych charakteryzuje akceleracjonizm (dążność do przyspieszenia upadku obecnego systemu). Groźną cechą przyszłych strategii terrorystów może być zwrot w kierunku bioterroryzmu oraz wykorzystanie czynników biologicznych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Terroryzm to metoda walki, która podlega stałej ewolucji i przystosowaniu do nowych warunków. Jest pewne, że w warunkach pandemii, jak i w świecie postpandemicznym będzie co najmniej tak samo groźny jak dotychczas, dlatego też wskazane jest monitorowanie rozwoju sytuacji pod kątem bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to determine and describe the relationship between COVID-19 pandemic and the evolution of terrorism in 2020 to 2021. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem was: how did the pandemic influence the shape of the terrorist threat? The author applied the critical literature review method, the statistical method (a descriptive review of statistical data related to the frequency of terrorist attacks and casualties), as well as general methods, such as analysis, deduction, induction and synthesis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: On the basis of available data, the author described the effect that the pandemic had on the frequency of terrorist attacks. By referring to source materials, it was possible to ascertain how the terrorist propaganda reacted to the pandemic. An attempt was made to predict what long-term effect the current situation would have on changes in terrorists’ strategies. RESEARCH RESULTS: Globally, the frequency of terrorist attacks is decreasing. However, in the regions with the most potential for conflict (the Middle East and Africa) there has been an opposite tendency: the number of attacks has increased since the pandemic started. In the western world (mainly the USA) the decreased threat of jihadist terrorism is accompanied by increased threat from extreme right-wing groups. Different centers actively reinterpret the run of events. In jihadist propaganda, we can encounter both the calls for increased attacks (ISIS), as well as for refraining from them (Al-Qaeda). The narration of extreme right-wing and extreme left-wing centers is characterized by accelerationism (a struggle for speeding up the fall of the current system). Future terrorist strategies may be characterized with a dangerous turn towards bioterrorism and using the biological agents. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Terrorism is a fighting method that is constantly evolving and adapting to new environments. It is certain, that during the pandemic, as well as in the postpandemic world, it will not be less menacing than it has been so far, so the situation pertaining to the anti-terrorist safety should be monitored.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Grabowski_Terroryzm a Covid-19.pdf (409 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny