Towarzyszenie w dobie pandemii COVID‑19 a aktywność społeczna i edukacyjna emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Towarzyszenie w dobie pandemii COVID‑19 a aktywność społeczna i edukacyjna emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Autor/Autorzy: MAGDALENA URLIŃSKA-BERENS (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2191
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2191
 • Strony od-do: 107-118
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Praca poddaje refleksji proces towarzyszenia w czasach pandemii COVID-19 w Polsce w kontekście aktywności społecznej i edukacyjnej emerytowanych więzienników. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Wiodącym problemem badawczym jest pytanie o to, jakie znaczenie dla emerytowanych funkcjonariuszy SW ma towarzyszenie i bycie we wspólnocie w czasach pandemii COVID-19, jakie strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, pozwalające im na podejmowanie aktywności społecznej i edukacyjnej, zostały wybrane przez emerytowanych więzienników. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z pięciu części. Pierwsza zawiera wstęp do zasadniczych rozważań, a także szczegółowy opis metodologicznych podstaw badań. W części drugiej podjęta została próba opisu kategorii towarzyszenia z perspektywy pedagogicznej oraz z perspektywy aktywności podejmowanych przez emerytowanych funkcjonariuszy SW, omówione zostały charakterystyczne dla obu perspektyw cechy i wymiary działań. W części trzeciej przeanalizowane zostało zjawisko pandemii COVID-19 traktowane z jednej strony jako sytuacja trudna, z drugiej strony jak specyficzny czas towarzyszenia; omówione zostały negatywne i pozytywne skutki pandemii w kontekście codziennego funkcjonowania KZEIRSW. W części czwartej opisane zostały strategie i rozwiązania podjęte przez więzienników umożliwiające przeciwdziałanie negatywnym, psychologicznym skutkom pandemii. Ostatni fragment publikacji stanowi podsumowanie zawierające wnioski naukowe. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że czas pandemii COVID-19 jest przez emerytowanych więzienników traktowany w kategorii sytuacji trudnej, jak również specyficznego czasu towarzyszenia. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania oparte na doświadczeniach ostatnich niespełna dwóch lat pokazują zasadność doboru zdalnej formy edukacji i komunikacji, która daje uczestnikom możliwość bycia razem i działania pomimo obecnej sytuacji trudnej związanej z pandemią. Udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Akademia RetroC@fe” był dla wielu emerytów KZEIRSW prawdziwym wyzwaniem, budził początkowo obawy i lęk.
  • THE RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this study is to present the most important elements of the Jesuit University concept in the light of globalization processes. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem concerns the answer to the question: is it possible to effectively combine the traditional principles on which the Jesuit model of university education was based with the contemporary needs of the global market of education-al “services”? The article uses the analytical and synthetic method of the literature on the subject. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article is structured as follows. In the beginning, the theoretical framework, in which the processes of globalization are analyzed in the light of social sciences, was outlined. Then, the most important features of the concept of the Jesuit university were presented, what finally allowed the researcher to define the most important challenges facing higher education, especially Jesuit universities. RESEARCH RESULTS: The presented considerations lead to conclusion that it is possible to combine effectively the traditions of the Jesuit model of education with the contemporary needs of the educational market. Moreover, the Jesuit model of the university seems to be an adequate re-sponse to the changes caused by the processes of globalization. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: The conclusions that emerge from the presented analyzes indicate, first of all, the complementarity of traditional assumptions con-cerning the concept of the university and modern educational models. The identity of the Jesuit university comes mostly from adopting a holistic vision of the person and an integral model of for-mation. The combination of tradition and modernity seems to be an accurate formula for the de-velopment of Jesuit universities RESEARCH OBJECTIVE: The work reflects on the process of accompaniment during the COVID-19 pandemic in Poland in the context of social and educational activity of retired prisoners. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The leading research problem is the question: what is the importance of accompanying and being in the community during the COVID-19 pan-demic for retired Prison Service officers?; what strategies of coping with a difficult situation have been chosen by retired prison officers, allowing them to undertake social and educational activity? For more complete understanding the nature of the accompaniment process, a research method that consists in the structural analysis of narrative texts, was used. The collected source materi-als are the result of in-depth narrative interviews, focus research conducted in the environment of retired prison officers and the analysis of ego-documents created by them during two projects. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of five parts. The first part con-tains an introduction to the main considerations, and a detailed description of the research meth-odology, as well. In the second part an attempt was undertaken to describe the categories of the accompaniment from a pedagogical perspective (including the point of view of the Ignatian peda‑gogy) and from the perspective of activities undertaken by retired prison officers. The specific fea‑tures and activity dimensions for these perspectives were discussed. In the third part, the phenom‑enon of the COVID‑19 pandemic was analyzed, on the one hand, treated as a difficult situation, of on the other hand as a specific time of accompaniment. The negative and positive effects of the pandemic in the context of the daily functioning of KZEIRSW were discussed. The fourth part describes the strategies and solutions undertaken by the retired prison officers which enabled to overcome the negative and psychological consequences of the pandemic. The last fragment of the publication is a summary containing the scientific conclusions. The analyzes show that the time of the COVID‑19 pandemic is treated by retired prisoners as a difficult
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Towarzyszenie w dobie pandemii COVID‑19 a aktywność społeczna i edukacyjna emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • 003 $b 0000-0002-7335-8869
 • 003 $a MAGDALENA URLIŃSKA-BERENS (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2191
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2191
 • 015 $a 107-118
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Praca poddaje refleksji proces towarzyszenia w czasach pandemii COVID-19 w Polsce w kontekście aktywności społecznej i edukacyjnej emerytowanych więzienników. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Wiodącym problemem badawczym jest pytanie o to, jakie znaczenie dla emerytowanych funkcjonariuszy SW ma towarzyszenie i bycie we wspólnocie w czasach pandemii COVID-19, jakie strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, pozwalające im na podejmowanie aktywności społecznej i edukacyjnej, zostały wybrane przez emerytowanych więzienników. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z pięciu części. Pierwsza zawiera wstęp do zasadniczych rozważań, a także szczegółowy opis metodologicznych podstaw badań. W części drugiej podjęta została próba opisu kategorii towarzyszenia z perspektywy pedagogicznej oraz z perspektywy aktywności podejmowanych przez emerytowanych funkcjonariuszy SW, omówione zostały charakterystyczne dla obu perspektyw cechy i wymiary działań. W części trzeciej przeanalizowane zostało zjawisko pandemii COVID-19 traktowane z jednej strony jako sytuacja trudna, z drugiej strony jak specyficzny czas towarzyszenia; omówione zostały negatywne i pozytywne skutki pandemii w kontekście codziennego funkcjonowania KZEIRSW. W części czwartej opisane zostały strategie i rozwiązania podjęte przez więzienników umożliwiające przeciwdziałanie negatywnym, psychologicznym skutkom pandemii. Ostatni fragment publikacji stanowi podsumowanie zawierające wnioski naukowe. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że czas pandemii COVID-19 jest przez emerytowanych więzienników traktowany w kategorii sytuacji trudnej, jak również specyficznego czasu towarzyszenia. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania oparte na doświadczeniach ostatnich niespełna dwóch lat pokazują zasadność doboru zdalnej formy edukacji i komunikacji, która daje uczestnikom możliwość bycia razem i działania pomimo obecnej sytuacji trudnej związanej z pandemią. Udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Akademia RetroC@fe” był dla wielu emerytów KZEIRSW prawdziwym wyzwaniem, budził początkowo obawy i lęk.
 • 020 $a THE RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this study is to present the most important elements of the Jesuit University concept in the light of globalization processes. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem concerns the answer to the question: is it possible to effectively combine the traditional principles on which the Jesuit model of university education was based with the contemporary needs of the global market of education-al “services”? The article uses the analytical and synthetic method of the literature on the subject. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article is structured as follows. In the beginning, the theoretical framework, in which the processes of globalization are analyzed in the light of social sciences, was outlined. Then, the most important features of the concept of the Jesuit university were presented, what finally allowed the researcher to define the most important challenges facing higher education, especially Jesuit universities. RESEARCH RESULTS: The presented considerations lead to conclusion that it is possible to combine effectively the traditions of the Jesuit model of education with the contemporary needs of the educational market. Moreover, the Jesuit model of the university seems to be an adequate re-sponse to the changes caused by the processes of globalization. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: The conclusions that emerge from the presented analyzes indicate, first of all, the complementarity of traditional assumptions con-cerning the concept of the university and modern educational models. The identity of the Jesuit university comes mostly from adopting a holistic vision of the person and an integral model of for-mation. The combination of tradition and modernity seems to be an accurate formula for the de-velopment of Jesuit universities RESEARCH OBJECTIVE: The work reflects on the process of accompaniment during the COVID-19 pandemic in Poland in the context of social and educational activity of retired prisoners. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The leading research problem is the question: what is the importance of accompanying and being in the community during the COVID-19 pan-demic for retired Prison Service officers?; what strategies of coping with a difficult situation have been chosen by retired prison officers, allowing them to undertake social and educational activity? For more complete understanding the nature of the accompaniment process, a research method that consists in the structural analysis of narrative texts, was used. The collected source materi-als are the result of in-depth narrative interviews, focus research conducted in the environment of retired prison officers and the analysis of ego-documents created by them during two projects. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of five parts. The first part con-tains an introduction to the main considerations, and a detailed description of the research meth-odology, as well. In the second part an attempt was undertaken to describe the categories of the accompaniment from a pedagogical perspective (including the point of view of the Ignatian peda‑gogy) and from the perspective of activities undertaken by retired prison officers. The specific fea‑tures and activity dimensions for these perspectives were discussed. In the third part, the phenom‑enon of the COVID‑19 pandemic was analyzed, on the one hand, treated as a difficult situation, of on the other hand as a specific time of accompaniment. The negative and positive effects of the pandemic in the context of the daily functioning of KZEIRSW were discussed. The fourth part describes the strategies and solutions undertaken by the retired prison officers which enabled to overcome the negative and psychological consequences of the pandemic. The last fragment of the publication is a summary containing the scientific conclusions. The analyzes show that the time of the COVID‑19 pandemic is treated by retired prisoners as a difficult
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Urlinska-Berens_Towarzyszenie w dobie pandemii COVID‑19 a aktywność .pdf (422 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny