Tradycja a nowoczesność. Uniwersytet jezuicki a współczesne wyzwania globalizacji

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Tradycja a nowoczesność. Uniwersytet jezuicki a współczesne wyzwania globalizacji
 • Autor/Autorzy: JAROSŁAW CHARCHUŁA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2190
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2190
 • Strony od-do: 87-96
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych elementów koncepcji uniwersytetu jezuickiego w świetle teorii procesów globalizacji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy jest możliwe skuteczne połącznie tradycyjnych zasad, na jakich opierał się jezuicki model kształcenia uniwersyteckiego ze współczesnymi potrzebami globalnego rynku „usług” edukacyjnych. W artykule zastosowano metodę analityczno-syntetyczną literatury przedmiotu. PROCES WYWODU:Artykuł jest skonstruowany w następujący sposób. Na wstępie zarysowano ramy teoretyczne, w jakich analizowane są procesy globalizacji w świetle nauk społecznych. Następnie ukazano najważniejsze cechy koncepcji jezuickiego uniwersytetu, co wreszcie pozwoliło na określenie najważniejszych wyzwań stających przed szkolnictwem wyższym, a w szczególności uniwersytetami jezuickimi. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przedstawionych rozważań wynika, że możliwe jest skuteczne połącznie tradycji jezuickiego modelu kształcenia ze współczesnymi potrzebami rynku edukacyjnego. Co więcej, wydaje się, że jezuicki model uniwersytetu stanowi adekwatną odpowiedź na zmiany spowodowane procesami globalizacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski, jakie wynikają z przedstawionych analiz, wskazują przede wszystkim na komplementarność tradycyjnych założeń dotyczących koncepcji uniwersytetu i nowoczesnych modeli edukacyjnych. Tożsamość jezuickiego uniwersytetu wynika w dużym stopniu z przyjęcia całościowej wizji osoby i integralnego modelu formacji. To połącznie tradycji z nowoczesnością wydaje się trafną receptą na rozwój uniwersytetów jezuickich.
  • THE RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this study is to present the most important elements of the Jesuit University concept in the light of globalization processes. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem concerns the answer to the question: is it possible to effectively combine the traditional principles on which the Jesuit model of university education was based with the contemporary needs of the global market of education-al “services”? The article uses the analytical and synthetic method of the literature on the subject. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article is structured as follows. In the beginning, the theoretical framework, in which the processes of globalization are analyzed in the light of social sciences, was outlined. Then, the most important features of the concept of the Jesuit university were presented, what finally allowed the researcher to define the most important challenges facing higher education, especially Jesuit universities. RESEARCH RESULTS: The presented considerations lead to conclusion that it is possible to combine effectively the traditions of the Jesuit model of education with the contemporary needs of the educational market. Moreover, the Jesuit model of the university seems to be an adequate re-sponse to the changes caused by the processes of globalization. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: The conclusions that emerge from the presented analyzes indicate, first of all, the complementarity of traditional assumptions con-cerning the concept of the university and modern educational models. The identity of the Jesuit university comes mostly from adopting a holistic vision of the person and an integral model of for-mation. The combination of tradition and modernity seems to be an accurate formula for the de-velopment of Jesuit universities
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Tradycja a nowoczesność. Uniwersytet jezuicki a współczesne wyzwania globalizacji
 • 003 $b 0000-0002-8470-7374
 • 003 $a JAROSŁAW CHARCHUŁA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2190
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2190
 • 015 $a 87-96
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych elementów koncepcji uniwersytetu jezuickiego w świetle teorii procesów globalizacji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy jest możliwe skuteczne połącznie tradycyjnych zasad, na jakich opierał się jezuicki model kształcenia uniwersyteckiego ze współczesnymi potrzebami globalnego rynku „usług” edukacyjnych. W artykule zastosowano metodę analityczno-syntetyczną literatury przedmiotu. PROCES WYWODU:Artykuł jest skonstruowany w następujący sposób. Na wstępie zarysowano ramy teoretyczne, w jakich analizowane są procesy globalizacji w świetle nauk społecznych. Następnie ukazano najważniejsze cechy koncepcji jezuickiego uniwersytetu, co wreszcie pozwoliło na określenie najważniejszych wyzwań stających przed szkolnictwem wyższym, a w szczególności uniwersytetami jezuickimi. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przedstawionych rozważań wynika, że możliwe jest skuteczne połącznie tradycji jezuickiego modelu kształcenia ze współczesnymi potrzebami rynku edukacyjnego. Co więcej, wydaje się, że jezuicki model uniwersytetu stanowi adekwatną odpowiedź na zmiany spowodowane procesami globalizacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski, jakie wynikają z przedstawionych analiz, wskazują przede wszystkim na komplementarność tradycyjnych założeń dotyczących koncepcji uniwersytetu i nowoczesnych modeli edukacyjnych. Tożsamość jezuickiego uniwersytetu wynika w dużym stopniu z przyjęcia całościowej wizji osoby i integralnego modelu formacji. To połącznie tradycji z nowoczesnością wydaje się trafną receptą na rozwój uniwersytetów jezuickich.
 • 020 $a THE RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this study is to present the most important elements of the Jesuit University concept in the light of globalization processes. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem concerns the answer to the question: is it possible to effectively combine the traditional principles on which the Jesuit model of university education was based with the contemporary needs of the global market of education-al “services”? The article uses the analytical and synthetic method of the literature on the subject. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article is structured as follows. In the beginning, the theoretical framework, in which the processes of globalization are analyzed in the light of social sciences, was outlined. Then, the most important features of the concept of the Jesuit university were presented, what finally allowed the researcher to define the most important challenges facing higher education, especially Jesuit universities. RESEARCH RESULTS: The presented considerations lead to conclusion that it is possible to combine effectively the traditions of the Jesuit model of education with the contemporary needs of the educational market. Moreover, the Jesuit model of the university seems to be an adequate re-sponse to the changes caused by the processes of globalization. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: The conclusions that emerge from the presented analyzes indicate, first of all, the complementarity of traditional assumptions con-cerning the concept of the university and modern educational models. The identity of the Jesuit university comes mostly from adopting a holistic vision of the person and an integral model of for-mation. The combination of tradition and modernity seems to be an accurate formula for the de-velopment of Jesuit universities
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Charchuła_Tradycja a nowoczesność..pdf (396 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny