Zarządzenie nr 100/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2020 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego” - nr sprawy 205/BZP/2020, w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni nr POWR.03.05.00-00-Z203/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 100_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2020 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public.pdf (301 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny