Zarządzenie nr 112/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: języka angielskiego, budowania zespołu i komunikacji w zespole, komunikacji – trudne sytuacje w biurze uczelni, podnoszenia jakości obsługi klienta – studenta w sekretariacie i dziekanacie oraz zasad profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni, programów biurowych w administracji, technik asertywnej komunikacji, wykorzystania MS Office 365 w praktyce, zarządzania czasem i organizacją pracy w biurze, zarządzania treścią na stronie internetowej, usprawnienia procedury administracyjnej w uczelni, wewnętrznych systemów zarządzania jakością na uczelni wyższej, diagnozy i rozwoju potencjału osobowościowego w organizacji, tworzenia aktów normatywnych w uczelni” realizowanych w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00- Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

Pliki

Zarządzenie nr 112_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. W sprawie_ powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ.pdf (374 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny