Wzmacnianie rezyliencji w rodzinie – współczesną potrzebą

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wzmacnianie rezyliencji w rodzinie – współczesną potrzebą
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Pedagogiczne
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2080-850X
 • DOI: 10.18290/rped21134.6
 • Adres www:: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/15879
 • Strony od-do: 59-72
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Zjawisko rezyliencji stanowi przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, w tym także pedagogiki. Celem artykułu był naukowy namysł nad konstruktem rezyliencji w kontekście społecznej zmiany i nowych potrzeb w wychowaniu (rodzinnym) oraz ukazanie znaczenia rezyliencji dla człowieka i jego systemu rodzinnego. Przedstawiono koncepcję rezyliencji i rezylientnej rodziny, wskazując na etymologię nazwy, mechanizmy tego zjawiska i jego związki z środowiskiem rodzinnym, gdzie dokonuje się proces rozwijania i wzmacniania rezyliencji. Zaprezentowano argumenty, że rezyliencja może być istotnym konstruktem dla dzieci i ich rodziców, by byli bardziej odporni na zagrożenia i lepiej przygotowani do przezwyciężania trudności oraz optymalnego funkcjonowania w świecie permanentnej zmiany i budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Proces wspierania rezyliencji można zatem traktować jako obszar rozwoju osoby i rodziny. Tekst zamykają implikacje pedagogiczne, które zawierają wytyczne dotyczące budowania i wzmacniania rezyliencji w rodzinie.
  • The phenomenon of resilience is the subject of interest to many scientific disciplines, including pedagogy. The aim of the article was a scientific reflection on the construct of resilience in the context of social change and new needs in (family) upbringing as well as the importance of resilience for person and his family system. The concept of resilience and resilient family is presented, pointing to the etymology of the name, mechanisms of this phenomenon and its relations with the family environment, where the process of developing and strengthening resilience takes place. Arguments were presented that resilience could be an important construct for children and their parents to be more resistant to threats and better prepared to overcome difficulties. And also that they should be prepared for optimal functioning in the world of permanent change and building satisfying interpersonal relationships. The process of supporting resilience can be treated as an area of development of the person and the family. The text ends with pedagogical implications that provide guidelines for building and strengthening family resilience.
 • Dyscyplina:
  • pedagogika
  • pedagogika

MARC

 • 002 $a Wzmacnianie rezyliencji w rodzinie – współczesną potrzebą
 • 003 $b 0000-0002-0454-772X
 • 003 $b 0000-0002-0824-2640
 • 003 $a ANNA BŁASIAK (Autor)
 • 003 $a EWA DYBOWSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Pedagogiczne
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2080-850X
 • 013 $a 10.18290/rped21134.6
 • 014 $a https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/15879
 • 015 $a 59-72
 • 017 $a polski
 • 019 $a Zjawisko rezyliencji stanowi przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, w tym także pedagogiki. Celem artykułu był naukowy namysł nad konstruktem rezyliencji w kontekście społecznej zmiany i nowych potrzeb w wychowaniu (rodzinnym) oraz ukazanie znaczenia rezyliencji dla człowieka i jego systemu rodzinnego. Przedstawiono koncepcję rezyliencji i rezylientnej rodziny, wskazując na etymologię nazwy, mechanizmy tego zjawiska i jego związki z środowiskiem rodzinnym, gdzie dokonuje się proces rozwijania i wzmacniania rezyliencji. Zaprezentowano argumenty, że rezyliencja może być istotnym konstruktem dla dzieci i ich rodziców, by byli bardziej odporni na zagrożenia i lepiej przygotowani do przezwyciężania trudności oraz optymalnego funkcjonowania w świecie permanentnej zmiany i budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Proces wspierania rezyliencji można zatem traktować jako obszar rozwoju osoby i rodziny. Tekst zamykają implikacje pedagogiczne, które zawierają wytyczne dotyczące budowania i wzmacniania rezyliencji w rodzinie.
 • 020 $a The phenomenon of resilience is the subject of interest to many scientific disciplines, including pedagogy. The aim of the article was a scientific reflection on the construct of resilience in the context of social change and new needs in (family) upbringing as well as the importance of resilience for person and his family system. The concept of resilience and resilient family is presented, pointing to the etymology of the name, mechanisms of this phenomenon and its relations with the family environment, where the process of developing and strengthening resilience takes place. Arguments were presented that resilience could be an important construct for children and their parents to be more resistant to threats and better prepared to overcome difficulties. And also that they should be prepared for optimal functioning in the world of permanent change and building satisfying interpersonal relationships. The process of supporting resilience can be treated as an area of development of the person and the family. The text ends with pedagogical implications that provide guidelines for building and strengthening family resilience.
 • 966 $a pedagogika
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Błasiak_Dybowska_Wzmacnianie.pdf (325 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny