Znaczenie symetrii i asymetrii ludzkiego ciała w rozwoju mowy i motoryki dziecka

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Znaczenie symetrii i asymetrii ludzkiego ciała w rozwoju mowy i motoryki dziecka
 • Autor/Autorzy: Katarzyna Banasik (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Rok: 2021
 • Tom: 16
 • ISSN: 1896-2327
 • DOI: 10.35765/eetp.2021.1663.10
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1954
 • Strony od-do: 137-146
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest wprowadzenie do pojęć dotyczących symetrii i asymetrii ciała człowieka. Badania maja charakter przeglądowy, w głównej mierze oparte są na analizie literatury dotyczącej interdyscyplinarnych rozważań na temat zależności pomiędzy asymetrią i rozwojem mowy, rozwojem motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci, głównie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwój dziecka to długi i skomplikowany proces, na który wpływa szereg zmiennych natury biologicznej, psychicznej i społecznej. Szczególne tempo rozwoju osobnika przypada na okres dziecięcy, w tym wczesnoszkolny i przedszkolny. Z racji na złożoność tego zjawiska, występuje wiele czynników zaburzających jego prawidłowy przebieg. Oprócz wielu jednostek chorobowych i niewydolności środowiskowych, na podstawie wieloletnich badań i rozważań wiadomo, że jednym z istotnych aspektów jest zagadnienie symetrii i asymetrii ludzkiego ciała. Wyróżniamy wiele rodzajów asymetrii, z czego w literaturze nauk społecznych, najczęściej omawiana jest asymetria funkcjonalna, zwana również lateralizacją. Wiele publikacji wiąże ten typ asymetrii z różnymi parametrami rozwojowymi jak mowa czynna i bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa czy motoryka mała i duża. Harmonijny i niezakłócony rozwój cech psychicznych i motorycznych dziecka, stanowi fundament w gotowości do podjęcia nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych oraz pozwala uniknąć wielu problemów natury psychologicznej i społecznej. Wspieranie dziecka w wykształceniu odpowiedniego typu stronności może okazać się jedną ze składowych jego rozwojowego sukcesu.
  • The aim of the article is to introduce the concepts of symmetry and asymmetry of the human body. The research is of a review nature, and it is mainly based on the analysis of literature on interdisciplinary considerations on the relationship between asymmetry and speech de-velopment, as well as the development of motor skills and eye-hand coordination in children, mainly in preschool and early school age.A child’s development is a long and complicated process that is influ-enced by a number of biological, psychological and social variables. A person develops particularly fast in the childhood period, including early-school and preschool age. Due to the complexity of this phenomenon, there are many factors that disturb its proper course. In addition to many diseases and envi-ronmental insufficiencies, based on many years of research and con-siderations, we know that one of important aspects is the issue of sym-metry and asymmetry of the human body. We distinguish many types of asymmetry. In the literature of social sciences, the most popular one is functional asymmetry, also called lateralization. Many publications associate this type of asymmetry with various developmental parame-ters such as active and passive speech, hand-eye coordination, as well as gross and fine motor skills. The harmonious and undisturbed development of a child’s mental and motor characteristics is the foundation for their readiness to study at higher educational levels and makes it possible for them to avoid many psychological and social problems. Supporting the child in developing the right type of laterality may turn out to be one of the components of their developmental success.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Znaczenie symetrii i asymetrii ludzkiego ciała w rozwoju mowy i motoryki dziecka
 • 003 $a Katarzyna Banasik (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 16
 • 011 $a 1896-2327
 • 013 $a 10.35765/eetp.2021.1663.10
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1954
 • 015 $a 137-146
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest wprowadzenie do pojęć dotyczących symetrii i asymetrii ciała człowieka. Badania maja charakter przeglądowy, w głównej mierze oparte są na analizie literatury dotyczącej interdyscyplinarnych rozważań na temat zależności pomiędzy asymetrią i rozwojem mowy, rozwojem motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci, głównie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwój dziecka to długi i skomplikowany proces, na który wpływa szereg zmiennych natury biologicznej, psychicznej i społecznej. Szczególne tempo rozwoju osobnika przypada na okres dziecięcy, w tym wczesnoszkolny i przedszkolny. Z racji na złożoność tego zjawiska, występuje wiele czynników zaburzających jego prawidłowy przebieg. Oprócz wielu jednostek chorobowych i niewydolności środowiskowych, na podstawie wieloletnich badań i rozważań wiadomo, że jednym z istotnych aspektów jest zagadnienie symetrii i asymetrii ludzkiego ciała. Wyróżniamy wiele rodzajów asymetrii, z czego w literaturze nauk społecznych, najczęściej omawiana jest asymetria funkcjonalna, zwana również lateralizacją. Wiele publikacji wiąże ten typ asymetrii z różnymi parametrami rozwojowymi jak mowa czynna i bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa czy motoryka mała i duża. Harmonijny i niezakłócony rozwój cech psychicznych i motorycznych dziecka, stanowi fundament w gotowości do podjęcia nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych oraz pozwala uniknąć wielu problemów natury psychologicznej i społecznej. Wspieranie dziecka w wykształceniu odpowiedniego typu stronności może okazać się jedną ze składowych jego rozwojowego sukcesu.
 • 020 $a The aim of the article is to introduce the concepts of symmetry and asymmetry of the human body. The research is of a review nature, and it is mainly based on the analysis of literature on interdisciplinary considerations on the relationship between asymmetry and speech de-velopment, as well as the development of motor skills and eye-hand coordination in children, mainly in preschool and early school age.A child’s development is a long and complicated process that is influ-enced by a number of biological, psychological and social variables. A person develops particularly fast in the childhood period, including early-school and preschool age. Due to the complexity of this phenomenon, there are many factors that disturb its proper course. In addition to many diseases and envi-ronmental insufficiencies, based on many years of research and con-siderations, we know that one of important aspects is the issue of sym-metry and asymmetry of the human body. We distinguish many types of asymmetry. In the literature of social sciences, the most popular one is functional asymmetry, also called lateralization. Many publications associate this type of asymmetry with various developmental parame-ters such as active and passive speech, hand-eye coordination, as well as gross and fine motor skills. The harmonious and undisturbed development of a child’s mental and motor characteristics is the foundation for their readiness to study at higher educational levels and makes it possible for them to avoid many psychological and social problems. Supporting the child in developing the right type of laterality may turn out to be one of the components of their developmental success.
 • 966 $a pedagogika

Dublin Core

Pliki

Banasik Znaczenie.pdf (134 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny