Association of cervical ribs with pediatric cancer : evidence from a meta-analysis = Związek żeber szyjnych z nowotworami wieku dziecięcego : dowody z metaanalizy

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Association of cervical ribs with pediatric cancer : evidence from a meta-analysis = Związek żeber szyjnych z nowotworami wieku dziecięcego : dowody z metaanalizy
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Przegląd Lekarski
 • Rok: 2018
 • ISSN: 0033-2240
 • Adres www:: https://www.wple.net/plek/numery_2018/numer-3-2018/117-120.pdf
 • Strony od-do:
  • 117-120
  • 0.39
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Związek żeber szyjnych z nowotworami wieku dziecięcego: dane z metaanalizy Wstęp: Pacjenci pediatryczni z nowotworami złośliwymi wykazują znacznie wyższą częstość występowania anomalii morfologicznych (anomalie i defekty głowy, oczu, nosa, uszu, tułowia, żeber i kręgosłupa) niż ich zdrowi rówieśnicy. Żebra szyjne (CR) są nadliczbowymi żebrami, które wyrastają z siódmego kręgu szyjnego. Cel: Niniejsza metaanaliza miała na celu zbadanie częstości występowania CR i ich związku z nowotworami u pacjentów pediatrycznych stosując zasady medycyny opartej na dowodach. Materiał i Metodyka: Przeprowadzono analizę wszystkich głównych baz danych, takich jak PubMed, Embase, ScienceDirect, SciELO, BIOSIS i Web of Science, w celu zidentyfikowania badań kliniczno-kontrolnych oceniających związek CR z nowotworami pediatrycznymi. Jakość uwzględnionych badań oceniano za pomocą skali Newcastle-Ottawa. Wyniki: Łącznie 4 badania (n=5116 osób) zostały uznane za kwalifikujące się i włączone do analizy. Łączna częstość występowania CR u dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową i odpowiednimi kontrolami wynosiła odpowiednio 3,7% (95% CI: 0,0-1,3) i 1,1% (95% CI: 0,2-2,6). Łączny iloraz szans (OR) dla CR z chorobą nowotworową w wieku dziecięcym wynosił 2,34 (95% CI: 1,01-5,42). Analiza czułości poprzez wykluczenie jednego badania, w którym wzięli udział pacjenci ze znanymi zaburzeniami genetycznymi w grupie kontrolnej, wykazała OR wynoszące 3,06 (95% CI: 1,14-8,25). Wnioski: Wyniki badania wskazują na łagodny, ale znaczący związek CR z nowotworami wieku dziecięcego. Dlatego też, dopóki nie zostaną przeprowadzone dalsze badania, lekarze powinni zwrócić uwagę na możliwe oznaki choroby nowotworowej u dzieci, u których stwierdzono CR na wcześniejszych przeglądowych zdjęciach rentgenowskich.
  • Introduction: Children with malignancies show a significantly higher incidence of morphological anomalies (head, eye, nose, ear, trunk, rib and spine anomalies and defects) than “their” healthy counterparts. Cervical ribs (CR) are supernumerary ribs that emerge from seventh cervical vertebra. Aim: This meta-analysis aimed to investigate the prevalence of CR and their association with pediatric malignancy through an evidence-based approach. Material and Methods: A search of all major databases, such as PubMed, Embase, ScienceDirect, SciELO, BIOSIS, and Web of Science was conducted to identify any case-controlled studies on CR and pediatric malignancy. The quality of included studies was assessed using Newcastle-Ottawa Scale. Results: A total of 4 studies (n=5116 subjects) were deemed eligible and included into the analysis. Pooled prevalence rate of CR in pediatric patients with malignancy and corresponding controls was 3.7% (95% CI: 0.0-13.4) and 1.1% (95% CI: 0.2-2.6), respectively. The pooled odds ratio for CR with pediatric ma- lignancy was 2.34 (95% CI: 1.01-5.42). Sensitivity analysis by exclusion of one study, which did include patients with known genetic disorders in their control group, found an OR of 3.06 (95% CI: 1.14-8.25). Conclusions: The results of the study indicate a mild, but significant, association of CR with childhood malignancies. Therefore, until further research is conducted, clinicians are advised to remain cautious for any possible signs of malignancy in children observed to have a CR on a previous x-ray.
 • Dyscyplina:
  • nauki medyczne
  • nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Association of cervical ribs with pediatric cancer : evidence from a meta-analysis = Związek żeber szyjnych z nowotworami wieku dziecięcego : dowody z metaanalizy
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Beatrice Sanna (Autor)
 • 003 $a Brandon Henry (Autor)
 • 003 $a Dominik Taterra (Autor)
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $a Jens Vikse (Autor)
 • 003 $a Krzysztof Tomaszewski (Autor)
 • 003 $a Martyna Gomulska (Autor)
 • 003 $a Przemysław Pękala (Autor)
 • 003 $a Shane Tubbs (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Przegląd Lekarski
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 0033-2240
 • 014 $a https://www.wple.net/plek/numery_2018/numer-3-2018/117-120.pdf
 • 015 $a 117-120
 • 016 $a 0.39
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Związek żeber szyjnych z nowotworami wieku dziecięcego: dane z metaanalizy Wstęp: Pacjenci pediatryczni z nowotworami złośliwymi wykazują znacznie wyższą częstość występowania anomalii morfologicznych (anomalie i defekty głowy, oczu, nosa, uszu, tułowia, żeber i kręgosłupa) niż ich zdrowi rówieśnicy. Żebra szyjne (CR) są nadliczbowymi żebrami, które wyrastają z siódmego kręgu szyjnego. Cel: Niniejsza metaanaliza miała na celu zbadanie częstości występowania CR i ich związku z nowotworami u pacjentów pediatrycznych stosując zasady medycyny opartej na dowodach. Materiał i Metodyka: Przeprowadzono analizę wszystkich głównych baz danych, takich jak PubMed, Embase, ScienceDirect, SciELO, BIOSIS i Web of Science, w celu zidentyfikowania badań kliniczno-kontrolnych oceniających związek CR z nowotworami pediatrycznymi. Jakość uwzględnionych badań oceniano za pomocą skali Newcastle-Ottawa. Wyniki: Łącznie 4 badania (n=5116 osób) zostały uznane za kwalifikujące się i włączone do analizy. Łączna częstość występowania CR u dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową i odpowiednimi kontrolami wynosiła odpowiednio 3,7% (95% CI: 0,0-1,3) i 1,1% (95% CI: 0,2-2,6). Łączny iloraz szans (OR) dla CR z chorobą nowotworową w wieku dziecięcym wynosił 2,34 (95% CI: 1,01-5,42). Analiza czułości poprzez wykluczenie jednego badania, w którym wzięli udział pacjenci ze znanymi zaburzeniami genetycznymi w grupie kontrolnej, wykazała OR wynoszące 3,06 (95% CI: 1,14-8,25). Wnioski: Wyniki badania wskazują na łagodny, ale znaczący związek CR z nowotworami wieku dziecięcego. Dlatego też, dopóki nie zostaną przeprowadzone dalsze badania, lekarze powinni zwrócić uwagę na możliwe oznaki choroby nowotworowej u dzieci, u których stwierdzono CR na wcześniejszych przeglądowych zdjęciach rentgenowskich.
 • 020 $a Introduction: Children with malignancies show a significantly higher incidence of morphological anomalies (head, eye, nose, ear, trunk, rib and spine anomalies and defects) than “their” healthy counterparts. Cervical ribs (CR) are supernumerary ribs that emerge from seventh cervical vertebra. Aim: This meta-analysis aimed to investigate the prevalence of CR and their association with pediatric malignancy through an evidence-based approach. Material and Methods: A search of all major databases, such as PubMed, Embase, ScienceDirect, SciELO, BIOSIS, and Web of Science was conducted to identify any case-controlled studies on CR and pediatric malignancy. The quality of included studies was assessed using Newcastle-Ottawa Scale. Results: A total of 4 studies (n=5116 subjects) were deemed eligible and included into the analysis. Pooled prevalence rate of CR in pediatric patients with malignancy and corresponding controls was 3.7% (95% CI: 0.0-13.4) and 1.1% (95% CI: 0.2-2.6), respectively. The pooled odds ratio for CR with pediatric ma- lignancy was 2.34 (95% CI: 1.01-5.42). Sensitivity analysis by exclusion of one study, which did include patients with known genetic disorders in their control group, found an OR of 3.06 (95% CI: 1.14-8.25). Conclusions: The results of the study indicate a mild, but significant, association of CR with childhood malignancies. Therefore, until further research is conducted, clinicians are advised to remain cautious for any possible signs of malignancy in children observed to have a CR on a previous x-ray.
 • 966 $a nauki medyczne
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core