Dług publiczny a potęga państwa

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Dług publiczny a potęga państwa
 • Autor/Autorzy: ALICIJA MALEVSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2082-5897
 • DOI: 10.35765/HP.2019.1033.06
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1770
 • Strony od-do: 101-113
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest stworzenie katalogu czynników, związanych z długiem publicznym, które negatywnie oddziałują na potęgę państwa na arenie międzynarodowej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Dług publiczny jest zwykle rozpatrywany jedynie z ekonomicznej perspektywy, z pominięciem jego wymiaru politycznego. Za pomocą analizy teorii funkcjonujących w ekonomii politycznej i na przykładzie wybranych studiów przypadków wskazane zostały czynniki, które łączą dług publiczny państwa z jego potęgą. PROCES WYWODU: Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu dotyczącym zagadnienia potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych oraz istoty długu publicznego następuje opis katalogu czynników związanych z długiem publicznym, które według autorki mają przełożenie na potęgę państwa. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zaprezentowane zostały dwie kategorie czynników: pierwsza – związana z gospodarką i budżetem kraju (ogólna sytuacja gospodarcza, wysokość deficytów budżetowych, wysokość ukrytego długu publicznego, dostępność narzędzi polityki monetarnej), zaś druga – ze strukturą samego długu (historia zadłużenia, cele finansowane przez pożyczone pieniądze, struktura długu oraz wierzyciele). WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Opisane czynniki mogą być przydatne przy ocenie potęgi państwa, gdyż odzwierciedlają wpływ długu publicznego na potencjał gospodarczy kraju oraz jego postrzeganie przez pozostałych graczy stosunków międzynarodowych.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The paper aims aim to create a catalog of factors related to national public debt that negatively affect the power of the state in international relatons. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Public debt is usually considered as an an economic phenomenon, without considering its political dimension. Factors connecting the public debt of the state with its power were distinguished using analysis of theories functioning in political economy selected case studies. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Paper starts with a short theoretical introduction on the issue of the power of the state in international relations and the nature of public debt. Then there is introduced the catalog of factors related to public debt, which, according to the author, translate into the power of the state. RESEARCH RESULTS: Two categories of factors are presented: the first one is related to the economy and the country’s budget (general economic situation, amount of budget deficits, amount of hidden public debt, availability of monetary policy tools), and the second one is related to the structure of the debt itself (debt history, objectives financed by borrowed money, debt structure and creditors). CONCLUSIONS, INNOVATIONS, ANDRECOMMENDATIONS: Factors introduced and described in this paper may be useful in assessing the power of the state, as they reflect the impact of public debt on the country’s economic potential and its perception by other players of international relations
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Dług publiczny a potęga państwa
 • 003 $b 0000-0002-1882-0475
 • 003 $a ALICIJA MALEVSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2082-5897
 • 013 $a 10.35765/HP.2019.1033.06
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1770
 • 015 $a 101-113
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest stworzenie katalogu czynników, związanych z długiem publicznym, które negatywnie oddziałują na potęgę państwa na arenie międzynarodowej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Dług publiczny jest zwykle rozpatrywany jedynie z ekonomicznej perspektywy, z pominięciem jego wymiaru politycznego. Za pomocą analizy teorii funkcjonujących w ekonomii politycznej i na przykładzie wybranych studiów przypadków wskazane zostały czynniki, które łączą dług publiczny państwa z jego potęgą. PROCES WYWODU: Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu dotyczącym zagadnienia potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych oraz istoty długu publicznego następuje opis katalogu czynników związanych z długiem publicznym, które według autorki mają przełożenie na potęgę państwa. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zaprezentowane zostały dwie kategorie czynników: pierwsza – związana z gospodarką i budżetem kraju (ogólna sytuacja gospodarcza, wysokość deficytów budżetowych, wysokość ukrytego długu publicznego, dostępność narzędzi polityki monetarnej), zaś druga – ze strukturą samego długu (historia zadłużenia, cele finansowane przez pożyczone pieniądze, struktura długu oraz wierzyciele). WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Opisane czynniki mogą być przydatne przy ocenie potęgi państwa, gdyż odzwierciedlają wpływ długu publicznego na potencjał gospodarczy kraju oraz jego postrzeganie przez pozostałych graczy stosunków międzynarodowych.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The paper aims aim to create a catalog of factors related to national public debt that negatively affect the power of the state in international relatons. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Public debt is usually considered as an an economic phenomenon, without considering its political dimension. Factors connecting the public debt of the state with its power were distinguished using analysis of theories functioning in political economy selected case studies. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Paper starts with a short theoretical introduction on the issue of the power of the state in international relations and the nature of public debt. Then there is introduced the catalog of factors related to public debt, which, according to the author, translate into the power of the state. RESEARCH RESULTS: Two categories of factors are presented: the first one is related to the economy and the country’s budget (general economic situation, amount of budget deficits, amount of hidden public debt, availability of monetary policy tools), and the second one is related to the structure of the debt itself (debt history, objectives financed by borrowed money, debt structure and creditors). CONCLUSIONS, INNOVATIONS, ANDRECOMMENDATIONS: Factors introduced and described in this paper may be useful in assessing the power of the state, as they reflect the impact of public debt on the country’s economic potential and its perception by other players of international relations
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Malevska A_Dług publiczny a potęga państwa.pdf (391 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny