Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym

Kolekcja
monografie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym
 • Autor:
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok: 2020
 • Adres URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/specjalistyczna-edukacja-bilingwalna-w-szkolnictwie-wyzszym.htm
 • ISBN: 978-83-7614-460-3
 • Abstrakt w j. polskim: Monografia Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym jest wprowadzeniem do zagadnienia, które nie stało się jeszcze przedmiotem szerszej debaty naukowej, jakkolwiek ten nurt nauczania był obecny w mniejszym lub większym wymiarze od początku prowadzenia edukacji wyższej w naszym kraju. Dotyczy ona specjalistycznej edukacji bilingwalnej (SEB) na uczelni wyższej, czyli nauczania w obcym języku przedmiotów specjalistycznych przez naukowców reprezentujących daną dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową na kierunkach innych niż filologie. Współcześnie, w dobie przemian związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej i postępującej integracji naszego kraju z innymi krajami, prowadzenie specjalistycznej edukacji bilingwalnej w szkole i na uczelni wyższej staje się wymogiem i koniecznością. W celu zrealizowania SEB w wystarczającym stopniu, konieczne jest prowadzenie w naszym kraju systematycznych badań nad poziomem znajomości języków obcych, w tym głównie języka angielskiego, przez studentów oraz naukowców, wspieranie ich w osiąganiu wystarczającej znajomości języka drugiego L2 oraz podjęcie dyskusji nad zakresem edukacji bilingwalnej w naszym kraju w jej wymiarze merytorycznym i czasowym. W części pierwszej monografii zawarta jest terminologia językoznawcza, konieczna do opisu procesów lingwistycznych związanych z rozumieniem i opisem specjalistycznej edukacji bilingwalnej. Zdefiniowany w niej został termin język oraz zaprezentowane zostały terminy odnoszące się do jego pochodzenia, funkcji, zróżnicowania oraz przyswajania. Omówiono zagadnienie kontaktów językowych, w tym zróżnicowanie języków świata. Obszernie został scharakteryzowany termin bilingwizm, a także takie terminy, jak interferencja, transfer pozytywny i negatywny, przełączanie kodu, zapożyczenia, kalki językowe. W części drugiej monografii zaprezentowano kwestię specjalistycznej edukacji bilingwalnej w Polsce w ujęciu historycznym, a także zagadnienie nauczania języków obcych w szkolnictwie wyższym po roku 1989. Obszernie pokazano wymiary specjalistycznej edukacji bilingwalnej w polskim systemie szkolnictwa wyższego (4 zróżnicowane modele). Specjalistyczna edukacja bilingwalna w Polsce została zaprezentowana na przykładzie jezuickiego systemu szkolnictwa wyższego. Szczegółowo omówiono specjalistyczną edukację bilingwalną w Polsce na przykładzie Akademii Ignatianum w Krakowie. Publikacja adresowana jest głównie do pedagogów pracujących na uczelni wyższej, ale także do historyków wychowania, gdyż prezentuje zagadnienie nauczania bilingwalnego w ujęciu historycznym, do językoznawców, w tym glottodydaktyków, studentów różnych kierunków – oraz do tych wszystkich, którzy są zainteresowani nauczaniem przedmiotów specjalistycznych na uczelni wyższej przy wykorzystaniu języka obcego
 • Abstrakt w j. angielskim: The issue of specialized bilingual education was present in the Polish higher education system since its very beginnings, however, this kind of education still requires close scholarly attention. The monograph serves as an introduction to the specialized bilingual education (SBE) in an academic institution, i.e. courses being run in a foreign language by scholars specializing in specific scientific domains and scientific areas, designed for students majoring in programmes other than philologies. Nowadays in Poland, at the time of rapid transitions resulting from our membership in the European Union as well as from the accelerating integration with other member states, it is both Chief and required to provide specialized bilingual education at school and at an academy. In order to sufficiently implement SBE in Poland, it is necessary that we undertake extensive research on students’ and lecturers’ foreign language proficiency levels (mainly English), to reinforce their second language acquisition process as well as to enter into a discussion on the substantive and temporal scope of SBE in our country. The first part of the monograph includes some linguistic terminology which is essential to describe certain linguistic processes connected with understanding and depicting SBE. The notion of language is introduced, together with the terms referring to its origins, functions, diversity and acquisition. Also, the theory on language contact is mentioned. Subsequently, the focus is put on bilingualism and such interrelated phenomena as interference, negative and positive transfer, code-switching, borrowing and linguistic calques. The second part of the monograph covers both historical and contemporary (after 1989 in Poland) perspectives on SBE. Four diversified models of SBE in the Polish higher education system were distinguished and comprehensively described. Specialized bilingual education in Poland is presented with reference to the Jesuit higher education system, more precisely, on the example of the Jesuit University Ignatianum in Krakow. The book is addressed primarily to educationists employed by academic institutions, to educational historians – since it explores the historical angle of bilingual education, to linguists, including foreign language teacher training experts, as well as to the students of diverse majors and to the ones who are interested in teaching specialized courses by means of a foreign language at the university level.
 • Słowa kluczowe :
  • bilingwizm
  • bilingwizm całkowity
  • bilingwizm częściowy
  • edukacja
  • edukacja bilingwalna
  • historia wychowania
  • nauczyciel bilingwalny
  • student bilingwalny
  • szkolnictwo wyższe
  • ustawa 2.0
 • Język tekstu: polski
 • Struktura:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Dyscyplina:
  • pedagogika
  • językoznawstwo

MARC

 • 002 $a Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym
 • 003 $a BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-4214-7268
 • 003 $a AGNIESZKA CIERPICH-KOZIEŁ (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-9669-550X
 • 004 $a Publikacja recenzowana
 • 005 $a 2020
 • 006 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 007 $a 978-83-7614-460-3
 • 011 $a https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/specjalistyczna-edukacja-bilingwalna-w-szkolnictwie-wyzszym.htm
 • 017 $a 160
 • 018 $a polski
 • 021 $a Monografia Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym jest wprowadzeniem do zagadnienia, które nie stało się jeszcze przedmiotem szerszej debaty naukowej, jakkolwiek ten nurt nauczania był obecny w mniejszym lub większym wymiarze od początku prowadzenia edukacji wyższej w naszym kraju. Dotyczy ona specjalistycznej edukacji bilingwalnej (SEB) na uczelni wyższej, czyli nauczania w obcym języku przedmiotów specjalistycznych przez naukowców reprezentujących daną dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową na kierunkach innych niż filologie. Współcześnie, w dobie przemian związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej i postępującej integracji naszego kraju z innymi krajami, prowadzenie specjalistycznej edukacji bilingwalnej w szkole i na uczelni wyższej staje się wymogiem i koniecznością. W celu zrealizowania SEB w wystarczającym stopniu, konieczne jest prowadzenie w naszym kraju systematycznych badań nad poziomem znajomości języków obcych, w tym głównie języka angielskiego, przez studentów oraz naukowców, wspieranie ich w osiąganiu wystarczającej znajomości języka drugiego L2 oraz podjęcie dyskusji nad zakresem edukacji bilingwalnej w naszym kraju w jej wymiarze merytorycznym i czasowym. W części pierwszej monografii zawarta jest terminologia językoznawcza, konieczna do opisu procesów lingwistycznych związanych z rozumieniem i opisem specjalistycznej edukacji bilingwalnej. Zdefiniowany w niej został termin język oraz zaprezentowane zostały terminy odnoszące się do jego pochodzenia, funkcji, zróżnicowania oraz przyswajania. Omówiono zagadnienie kontaktów językowych, w tym zróżnicowanie języków świata. Obszernie został scharakteryzowany termin bilingwizm, a także takie terminy, jak interferencja, transfer pozytywny i negatywny, przełączanie kodu, zapożyczenia, kalki językowe. W części drugiej monografii zaprezentowano kwestię specjalistycznej edukacji bilingwalnej w Polsce w ujęciu historycznym, a także zagadnienie nauczania języków obcych w szkolnictwie wyższym po roku 1989. Obszernie pokazano wymiary specjalistycznej edukacji bilingwalnej w polskim systemie szkolnictwa wyższego (4 zróżnicowane modele). Specjalistyczna edukacja bilingwalna w Polsce została zaprezentowana na przykładzie jezuickiego systemu szkolnictwa wyższego. Szczegółowo omówiono specjalistyczną edukację bilingwalną w Polsce na przykładzie Akademii Ignatianum w Krakowie. Publikacja adresowana jest głównie do pedagogów pracujących na uczelni wyższej, ale także do historyków wychowania, gdyż prezentuje zagadnienie nauczania bilingwalnego w ujęciu historycznym, do językoznawców, w tym glottodydaktyków, studentów różnych kierunków – oraz do tych wszystkich, którzy są zainteresowani nauczaniem przedmiotów specjalistycznych na uczelni wyższej przy wykorzystaniu języka obcego
 • 022 $a The issue of specialized bilingual education was present in the Polish higher education system since its very beginnings, however, this kind of education still requires close scholarly attention. The monograph serves as an introduction to the specialized bilingual education (SBE) in an academic institution, i.e. courses being run in a foreign language by scholars specializing in specific scientific domains and scientific areas, designed for students majoring in programmes other than philologies. Nowadays in Poland, at the time of rapid transitions resulting from our membership in the European Union as well as from the accelerating integration with other member states, it is both Chief and required to provide specialized bilingual education at school and at an academy. In order to sufficiently implement SBE in Poland, it is necessary that we undertake extensive research on students’ and lecturers’ foreign language proficiency levels (mainly English), to reinforce their second language acquisition process as well as to enter into a discussion on the substantive and temporal scope of SBE in our country. The first part of the monograph includes some linguistic terminology which is essential to describe certain linguistic processes connected with understanding and depicting SBE. The notion of language is introduced, together with the terms referring to its origins, functions, diversity and acquisition. Also, the theory on language contact is mentioned. Subsequently, the focus is put on bilingualism and such interrelated phenomena as interference, negative and positive transfer, code-switching, borrowing and linguistic calques. The second part of the monograph covers both historical and contemporary (after 1989 in Poland) perspectives on SBE. Four diversified models of SBE in the Polish higher education system were distinguished and comprehensively described. Specialized bilingual education in Poland is presented with reference to the Jesuit higher education system, more precisely, on the example of the Jesuit University Ignatianum in Krakow. The book is addressed primarily to educationists employed by academic institutions, to educational historians – since it explores the historical angle of bilingual education, to linguists, including foreign language teacher training experts, as well as to the students of diverse majors and to the ones who are interested in teaching specialized courses by means of a foreign language at the university level.
 • 023 $a bilingwizm
 • 023 $a bilingwizm całkowity
 • 023 $a bilingwizm częściowy
 • 023 $a edukacja
 • 023 $a edukacja bilingwalna
 • 023 $a historia wychowania
 • 023 $a nauczyciel bilingwalny
 • 023 $a student bilingwalny
 • 023 $a szkolnictwo wyższe
 • 023 $a ustawa 2.0
 • 025 $a Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym
 • 336 $a Monografia naukowa
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu
 • 999 $a pedagogika
 • 999 $a językoznawstwo

Dublin Core