Narracje w edukacji STEM = Narratives in STEM Education

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Narracje w edukacji STEM = Narratives in STEM Education
 • Autor/Autorzy: IRMINA ROSTEK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1896-2327
 • DOI: 10.35765/eetp.2019.1454.03
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1408
 • Strony od-do:
  • 39-48
  • 0.67
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Edukacja STEM, patrząc z perspektywy wymagań współczesnego świata, stanowi istotne wyzwanie, związane z uczeniem zarówno osób, których ścieżki zawodowe związane będą ze STEM-em, jak i tych, które będą korzystały z wiedzy w tym obszarze „nieprofesjonalnie”, wyłącznie do rozwiązywania problemów życia codziennego. Nauczyciele i wychowawcy stają przed trudnym zadaniem związanym z wzbudzeniem zainteresowania uczących się systemem STEM, rozwijaniem rozumienia pojęć i procesów naukowych oraz wzmacnianiem zaangażowania w aktywność naukową. Istotnym narzędziem dostępnym dla edukatorów w realizacji tego zadania stają się narracje: wzbudzające poprzez atrakcyjną formę przekazu zainteresowanie, np. postaciami wybitnych naukowców czy genialnych odkryć; wprowadzające w sposób oszczędzający zasoby poznawcze zarówno w obszar podstawowej, jak i zaawansowanej wiedzy naukowej; wzmacniające zaangażowanie poprzez zaproszenie dziecka do aktywnego uczestniczenia w odkrywaniu nie tylko praw, ale i znaczenia, w tym także osobistego, nauki. Co również istotne, narracje mogą stać się użytecznym narzędziem budującym pozytywny obraz nauki jako świata dostępnego dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy środowisko pochodzenia. Celem artykułu jest wskazanie jedynie kilku obszarów możliwych zastosowań narracji w edukacji STEM oraz zachęta do korzystania z różnorodnych materiałów narracyjnych w edukacji w tym obszarze, na różnych etapach kształcenia.
  • Looking from the perspective of the requirements of the modern world, STEM education is a significant challenge related to teaching both people whose professional paths will be associated with STEM and those who will use knowledge in this area “unprofessionally” – only to solve everyday problems. Teachers and educators face a difficult challenge related to arousing the interest of learners in the subject of STEM, developing understanding of scientific concepts and processes, and strengthening the involvement in scientific activity. Narratives are becoming an important tool available to educators in the implementation of this task. They can arouse the students’ interest through an attractive form of presentation of, e.g. the figures of outstanding scientists or brilliant discoveries. Such forms of presentation can introduce both basic and advanced scientific knowledge, and, at the same time, save cognitive resources, strengthening the children’s involvement by making them actively participate in discovering not only the scientific laws, but also the meaning (including the personal one) of science. It is also important that narratives can become a useful tool for building the positive image of science as a world accessible to everyone, regardless of gender, age or origins. The purpose of this article is to indicate only a few areas of possible applications of narratives in STEM education, and to encourage the use of various narrative materials in education in this area at various stages of education.
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Narracje w edukacji STEM = Narratives in STEM Education
 • 003 $a IRMINA ROSTEK (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-8254-8867
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1896-2327
 • 013 $a 10.35765/eetp.2019.1454.03
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1408
 • 015 $a 39-48
 • 016 $a 0.67
 • 017 $a polski
 • 019 $a Edukacja STEM, patrząc z perspektywy wymagań współczesnego świata, stanowi istotne wyzwanie, związane z uczeniem zarówno osób, których ścieżki zawodowe związane będą ze STEM-em, jak i tych, które będą korzystały z wiedzy w tym obszarze „nieprofesjonalnie”, wyłącznie do rozwiązywania problemów życia codziennego. Nauczyciele i wychowawcy stają przed trudnym zadaniem związanym z wzbudzeniem zainteresowania uczących się systemem STEM, rozwijaniem rozumienia pojęć i procesów naukowych oraz wzmacnianiem zaangażowania w aktywność naukową. Istotnym narzędziem dostępnym dla edukatorów w realizacji tego zadania stają się narracje: wzbudzające poprzez atrakcyjną formę przekazu zainteresowanie, np. postaciami wybitnych naukowców czy genialnych odkryć; wprowadzające w sposób oszczędzający zasoby poznawcze zarówno w obszar podstawowej, jak i zaawansowanej wiedzy naukowej; wzmacniające zaangażowanie poprzez zaproszenie dziecka do aktywnego uczestniczenia w odkrywaniu nie tylko praw, ale i znaczenia, w tym także osobistego, nauki. Co również istotne, narracje mogą stać się użytecznym narzędziem budującym pozytywny obraz nauki jako świata dostępnego dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy środowisko pochodzenia. Celem artykułu jest wskazanie jedynie kilku obszarów możliwych zastosowań narracji w edukacji STEM oraz zachęta do korzystania z różnorodnych materiałów narracyjnych w edukacji w tym obszarze, na różnych etapach kształcenia.
 • 020 $a Looking from the perspective of the requirements of the modern world, STEM education is a significant challenge related to teaching both people whose professional paths will be associated with STEM and those who will use knowledge in this area “unprofessionally” – only to solve everyday problems. Teachers and educators face a difficult challenge related to arousing the interest of learners in the subject of STEM, developing understanding of scientific concepts and processes, and strengthening the involvement in scientific activity. Narratives are becoming an important tool available to educators in the implementation of this task. They can arouse the students’ interest through an attractive form of presentation of, e.g. the figures of outstanding scientists or brilliant discoveries. Such forms of presentation can introduce both basic and advanced scientific knowledge, and, at the same time, save cognitive resources, strengthening the children’s involvement by making them actively participate in discovering not only the scientific laws, but also the meaning (including the personal one) of science. It is also important that narratives can become a useful tool for building the positive image of science as a world accessible to everyone, regardless of gender, age or origins. The purpose of this article is to indicate only a few areas of possible applications of narratives in STEM education, and to encourage the use of various narrative materials in education in this area at various stages of education.
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Rostek I_Narracje w edukacji STEM.pdf (122 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny