Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Lévinasowskiej i Ricoeurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Lévinasowskiej i Ricoeurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego
 • Autor/Autorzy: ROBERT GRZYWACZ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Logos i Ethos
 • Rok: 2018
 • ISSN: 0867-8308
 • DOI: 10.15633/lie.2786
 • Adres www:: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/2786/3115
 • Strony od-do:
  • 81-98
  • 0.97
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Levinasowskiej i Ricreurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego Poniższe studium stawia sobie jako zadanie skonfrontowanie dwóch koncepcji kruchej podmiotowości: jednej autorstwa Emmanuela Levinasa i drugiej, wypracowanej przez Paula Ricreura. Zestawienie to nie jest wszelako celem samym w sobie. Owszem, chodzi w nim najpierw o wskazanie zbieżności i rozbieżności istniejących pomiędzy obydwoma ujęciami otwartego i labilnego w swej tożsamości ludzkiego podmiotu. Krok ów służy dalej uwydatnieniu punktów dyskusyjnych, które wskutek napięcia generowanego przez niezgodności pobudzają do myślenia i poszukiwania mediacji. W celu zilustrowania płodności tej kontrowersji zostaje ona przeniesiona na obszar filozofii psychiatrii, gdzie podejmuje się próbę zastosowania obydwu antropologicznych stanowisk w filozoficznej interpretacji istoty fenomenu schizofrenii. Zarysowana w ten sposób wykładnia patoge¬nezy wybranego zjawiska pozwala z kolei na sformułowanie ostrożnych wniosków odnoś¬nie do samego sporu Levinasa i Ricreura w kwestii podmiotowości etycznej, a zwłaszcza co do odczytania ewolucji ich własnych koncepcji.
  • Fragile Subjectivity: About a Controversy on the Ground of Levinas’ and Ricreurs Philosophical Anthropology and Some of its Implications for the Understanding of Mental Health The study aims to confront two concepts of fragile subjectivity: one by Emmanuel Levinas and the other by Paul Ricreur. However, this is not the purpose in itself. Actually, the first step consists on the pointing out the similarities and divergences that exist be- tween both approaches in dealing with the open and labile trait of human identity. This step further serves to highlight the discussion points which, due to the tension generat- ed by the underlined incompatibilities, stimulate thinking and the search for mediation. To illustrate the fertility of this controversy, it is transferred to the area of philosophy of psychiatry, where an attempt is made to apply both anthropological positions to a philosophical interpretation of the essence of the phenomenon of schizophrenia. This inter- pretation of the pathogenesis of the chosen phenomenon allows, in turn, for a cautious conclusion to be drawn as to the described controversy between Levinas and Ricreur.
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Lévinasowskiej i Ricoeurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego
 • 003 $a ROBERT GRZYWACZ (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-8353-6238
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Logos i Ethos
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 0867-8308
 • 013 $a 10.15633/lie.2786
 • 014 $a http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/2786/3115
 • 015 $a 81-98
 • 016 $a 0.97
 • 017 $a polski
 • 019 $a Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Levinasowskiej i Ricreurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego Poniższe studium stawia sobie jako zadanie skonfrontowanie dwóch koncepcji kruchej podmiotowości: jednej autorstwa Emmanuela Levinasa i drugiej, wypracowanej przez Paula Ricreura. Zestawienie to nie jest wszelako celem samym w sobie. Owszem, chodzi w nim najpierw o wskazanie zbieżności i rozbieżności istniejących pomiędzy obydwoma ujęciami otwartego i labilnego w swej tożsamości ludzkiego podmiotu. Krok ów służy dalej uwydatnieniu punktów dyskusyjnych, które wskutek napięcia generowanego przez niezgodności pobudzają do myślenia i poszukiwania mediacji. W celu zilustrowania płodności tej kontrowersji zostaje ona przeniesiona na obszar filozofii psychiatrii, gdzie podejmuje się próbę zastosowania obydwu antropologicznych stanowisk w filozoficznej interpretacji istoty fenomenu schizofrenii. Zarysowana w ten sposób wykładnia patoge¬nezy wybranego zjawiska pozwala z kolei na sformułowanie ostrożnych wniosków odnoś¬nie do samego sporu Levinasa i Ricreura w kwestii podmiotowości etycznej, a zwłaszcza co do odczytania ewolucji ich własnych koncepcji.
 • 020 $a Fragile Subjectivity: About a Controversy on the Ground of Levinas’ and Ricreurs Philosophical Anthropology and Some of its Implications for the Understanding of Mental Health The study aims to confront two concepts of fragile subjectivity: one by Emmanuel Levinas and the other by Paul Ricreur. However, this is not the purpose in itself. Actually, the first step consists on the pointing out the similarities and divergences that exist be- tween both approaches in dealing with the open and labile trait of human identity. This step further serves to highlight the discussion points which, due to the tension generat- ed by the underlined incompatibilities, stimulate thinking and the search for mediation. To illustrate the fertility of this controversy, it is transferred to the area of philosophy of psychiatry, where an attempt is made to apply both anthropological positions to a philosophical interpretation of the essence of the phenomenon of schizophrenia. This inter- pretation of the pathogenesis of the chosen phenomenon allows, in turn, for a cautious conclusion to be drawn as to the described controversy between Levinas and Ricreur.
 • 966 $a filozofia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii

Dublin Core

Pliki

Grzywacz_podmiotowość.pdf (148 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny