Rodzina w czasach współczesnego chaosu aksjonormatywnego = Family in Time of Modern Axiological and Normative Chaos

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Rodzina w czasach współczesnego chaosu aksjonormatywnego = Family in Time of Modern Axiological and Normative Chaos
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ DE TCHORZEWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2299-4890
 • DOI: 10.12775/SPI.2019.2.002
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2019.2.002/0
 • Strony od-do:
  • 36-65
  • 1.62
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Przyczyną przemian dokonujących się we współczesnej rodzinie jest ogrom zmian w otaczającej nas rzeczywistości i będący ich konsekwencją współczesny chaos aksjonormatywny, który ogarnia niemal wszystkie przestrzenie życia człowieka. W poniższym tekście podjęte zostaną rozważania odnośnie do tego, jak wpływa on na postrzeganie znaczenia więzi rodzinnych, a tym samym na relacje interpersonalne członków tradycyjnej wspólnoty rodzinnej oraz takich typów rodzin, jak wspólnoty wielorodzinne czy rodziny alternatywne. Zostanie podjęta również próba pokazania jak te przemiany powodują zróżnicowanie w różnych zakresach świadomości wychowawczej rodziców i w kulturze pedagogicznej wielu środowisk. Bazując na literaturze przedmiotu, tekst ma na celu również zwrócenie uwagi, że przemiany te postrzegane są zwłaszcza w pojmowaniu istoty małżeństwa i rodziny oraz w sposobach wypełniania przez nie zasadniczych funkcji, szczególnie funkcji pedagogicznych. Podejmując ten temat, należy się przyjrzeć również źródłom zachodzących zmian i ich następstwom. Dynamiczne zmiany, jakie dokonują się w życiu rodziny, wymagają nie tylko dalszych jej badań, ale także nowych podejść metodologicznych i strategii poznawczych.
  • The reason for the changes taking place in the contemporary family and its new forms of life is the the wide scale of changes in the surrounding reality and the modern axiological and normative chaos that encompasses almost all spaces of human life. In the following text, consideration will be given to how this chaos affects the perception of the importance of family ties, and thus the interpersonal relationships of members of the traditional family community and of such types of families as multi-families or alternative families. An attempt will be made to show how these transformations result in diversity in the various ranges of parental awareness and the pedagogical culture of many environments. Based on the literature of the subject, the text also aims to draw attention to the fact that these changes are especially perceived in the understanding of the essence of marriage and family and the ways in which they fulfill essential functions, especially pedagogical functions. When addressing this topic, one should also look at the sources of changes and their consequences. Dynamic changes that are taking place in the families require not only further research, but also a new methodological approaches and cognitive strategies.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Rodzina w czasach współczesnego chaosu aksjonormatywnego = Family in Time of Modern Axiological and Normative Chaos
 • 003 $a ANDRZEJ DE TCHORZEWSKI (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-8149-9442
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2299-4890
 • 013 $a 10.12775/SPI.2019.2.002
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2019.2.002/0
 • 015 $a 36-65
 • 016 $a 1.62
 • 017 $a polski
 • 019 $a Przyczyną przemian dokonujących się we współczesnej rodzinie jest ogrom zmian w otaczającej nas rzeczywistości i będący ich konsekwencją współczesny chaos aksjonormatywny, który ogarnia niemal wszystkie przestrzenie życia człowieka. W poniższym tekście podjęte zostaną rozważania odnośnie do tego, jak wpływa on na postrzeganie znaczenia więzi rodzinnych, a tym samym na relacje interpersonalne członków tradycyjnej wspólnoty rodzinnej oraz takich typów rodzin, jak wspólnoty wielorodzinne czy rodziny alternatywne. Zostanie podjęta również próba pokazania jak te przemiany powodują zróżnicowanie w różnych zakresach świadomości wychowawczej rodziców i w kulturze pedagogicznej wielu środowisk. Bazując na literaturze przedmiotu, tekst ma na celu również zwrócenie uwagi, że przemiany te postrzegane są zwłaszcza w pojmowaniu istoty małżeństwa i rodziny oraz w sposobach wypełniania przez nie zasadniczych funkcji, szczególnie funkcji pedagogicznych. Podejmując ten temat, należy się przyjrzeć również źródłom zachodzących zmian i ich następstwom. Dynamiczne zmiany, jakie dokonują się w życiu rodziny, wymagają nie tylko dalszych jej badań, ale także nowych podejść metodologicznych i strategii poznawczych.
 • 020 $a The reason for the changes taking place in the contemporary family and its new forms of life is the the wide scale of changes in the surrounding reality and the modern axiological and normative chaos that encompasses almost all spaces of human life. In the following text, consideration will be given to how this chaos affects the perception of the importance of family ties, and thus the interpersonal relationships of members of the traditional family community and of such types of families as multi-families or alternative families. An attempt will be made to show how these transformations result in diversity in the various ranges of parental awareness and the pedagogical culture of many environments. Based on the literature of the subject, the text also aims to draw attention to the fact that these changes are especially perceived in the understanding of the essence of marriage and family and the ways in which they fulfill essential functions, especially pedagogical functions. When addressing this topic, one should also look at the sources of changes and their consequences. Dynamic changes that are taking place in the families require not only further research, but also a new methodological approaches and cognitive strategies.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Tchorzewski A_Rodzina w czasach....pdf (255 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny