The social employee in interaction with terminally ill patient

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The social employee in interaction with terminally ill patient
 • Autor/Autorzy: EWA KUCHARSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.17399/HW.2019.184507
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1752/1700
 • Strony od-do:
  • 85-94
  • 0.66
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest ukazanie interakcji pomiędzy pracownikiem socjalnym a pacjentem terminalnie chorym, jego rodziną i otoczeniem. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Sytuacja pacjentów opieki paliatywno-hospicyjnej wymaga pracy wielu osób, które zaangażowane są w udzielanie wszechstronnej pomocy. Pośród udzielających wsparcia są także pracownicy socjalni. Rozwiązują oni wiele problemów chorego, jego otoczenia, zarówno w domowej opiece paliatywno-hospicyjnej nad dorosłymi i dziećmi, jak i w instytucjonalnych formach wsparcia. Swoim zaangażowaniem wspomagają psychologa hospicyjnego, wolontariuszy i pozostałych członków zespołu. Ich rolę dostrzega wielu ludzi z różnych kręgów społecznych. Kompetentny pracownik socjalny może się przyczyniać do lepszej pracy zespołu medycznego, lekarzy i pielęgniarek. PROCES WYWODU: Rozważania przeprowadzono na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Zaprezentowano zależność pomiędzy uczestnictwem i towarzyszeniem pracownika socjalnego w kolejnych etapach życia chorych nieuleczalnie a podniesieniem ich jakości życia. Przedstawiono również rolę interdyscyplinarnej opieki i nieszablonowe podejście do zaspokojenia potrzeb chorego. Podkreślono wieloaspektowy wymiar cierpień klienta i jego bliskich. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Występuje bardzo duża zależność pomiędzy podejmowanymi aktywnościami przez pracownika socjalnego a podniesieniem jakości życia osób nieuleczalnie chorych. Pracownik ten jest niezastąpiony w przypadku ludzi samotnych i starszych, gdyż staje się niejako koordynatorem dostępnej pomocy medycznej i socjalnej. Wraz z rozwojem ruchu paliatywno- hospicyjnego obserwuje się wzrastający udział pracowników socjalnych w interdyscyplinarnej opiece hospicyjnej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Nasuwa się istotny wniosek, iż pracownicy socjalni odgrywają niezwykle istotną rolę w ruchu paliatywno-hospicyjnym. Ich uczestnictwo w tym procesie jest z pewnością wyrazem humanizacji medycyny.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the study is to show the interaction between a social worker and a terminally ill patient, his family and the environment. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The situation of palliative and hospice care patients requires the work of many people who are involved in providing comprehensive assistance. Among those providing support are also social employees. They solve many problems of the patient, his environment, both in home palliative and hospice care for adults and children, and in institutional forms of support. They support their involvement with the hospice psychologist, volunteers and other team members. Their role is noticed by many people from various social circles. A competent social worker may contribute to better work of the medical team, doctors and nurses. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The considerations were based on the chosen subject literature. The relationship between the participation and accompaniment of a social employee in the subsequent stages of the terminally ill patients’ lives and the increase of their quality of life was presented. The role of interdisciplinary care and unconventional approach to satisfying the patient’s needs was also presented. The multi-faceted dimension of the suffering of the client and his/ her relatives. RESEARCH RESULTS: There is a large relationship between the activities undertaken by a social employee and increasing the quality of life of people who are terminally ill. It is irreplaceable in the case of lonely and elderly people, because it becomes a kind of coordinator of available medical and social assistance. With the development of the palliative and hospice movement, an increasing share of social workers in interdisciplinary hospice care is observed. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: An important conclusion can be drawn that social employees fulfill an extremely important role in the palliative and hospice movement. Their participation in this process is certainly an expression of the humanization of medicine.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a The social employee in interaction with terminally ill patient
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.17399/HW.2019.184507
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1752/1700
 • 015 $a 85-94
 • 016 $a 0.66
 • 017 $a angielski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest ukazanie interakcji pomiędzy pracownikiem socjalnym a pacjentem terminalnie chorym, jego rodziną i otoczeniem. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Sytuacja pacjentów opieki paliatywno-hospicyjnej wymaga pracy wielu osób, które zaangażowane są w udzielanie wszechstronnej pomocy. Pośród udzielających wsparcia są także pracownicy socjalni. Rozwiązują oni wiele problemów chorego, jego otoczenia, zarówno w domowej opiece paliatywno-hospicyjnej nad dorosłymi i dziećmi, jak i w instytucjonalnych formach wsparcia. Swoim zaangażowaniem wspomagają psychologa hospicyjnego, wolontariuszy i pozostałych członków zespołu. Ich rolę dostrzega wielu ludzi z różnych kręgów społecznych. Kompetentny pracownik socjalny może się przyczyniać do lepszej pracy zespołu medycznego, lekarzy i pielęgniarek. PROCES WYWODU: Rozważania przeprowadzono na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Zaprezentowano zależność pomiędzy uczestnictwem i towarzyszeniem pracownika socjalnego w kolejnych etapach życia chorych nieuleczalnie a podniesieniem ich jakości życia. Przedstawiono również rolę interdyscyplinarnej opieki i nieszablonowe podejście do zaspokojenia potrzeb chorego. Podkreślono wieloaspektowy wymiar cierpień klienta i jego bliskich. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Występuje bardzo duża zależność pomiędzy podejmowanymi aktywnościami przez pracownika socjalnego a podniesieniem jakości życia osób nieuleczalnie chorych. Pracownik ten jest niezastąpiony w przypadku ludzi samotnych i starszych, gdyż staje się niejako koordynatorem dostępnej pomocy medycznej i socjalnej. Wraz z rozwojem ruchu paliatywno- hospicyjnego obserwuje się wzrastający udział pracowników socjalnych w interdyscyplinarnej opiece hospicyjnej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Nasuwa się istotny wniosek, iż pracownicy socjalni odgrywają niezwykle istotną rolę w ruchu paliatywno-hospicyjnym. Ich uczestnictwo w tym procesie jest z pewnością wyrazem humanizacji medycyny.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the study is to show the interaction between a social worker and a terminally ill patient, his family and the environment. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The situation of palliative and hospice care patients requires the work of many people who are involved in providing comprehensive assistance. Among those providing support are also social employees. They solve many problems of the patient, his environment, both in home palliative and hospice care for adults and children, and in institutional forms of support. They support their involvement with the hospice psychologist, volunteers and other team members. Their role is noticed by many people from various social circles. A competent social worker may contribute to better work of the medical team, doctors and nurses. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The considerations were based on the chosen subject literature. The relationship between the participation and accompaniment of a social employee in the subsequent stages of the terminally ill patients’ lives and the increase of their quality of life was presented. The role of interdisciplinary care and unconventional approach to satisfying the patient’s needs was also presented. The multi-faceted dimension of the suffering of the client and his/ her relatives. RESEARCH RESULTS: There is a large relationship between the activities undertaken by a social employee and increasing the quality of life of people who are terminally ill. It is irreplaceable in the case of lonely and elderly people, because it becomes a kind of coordinator of available medical and social assistance. With the development of the palliative and hospice movement, an increasing share of social workers in interdisciplinary hospice care is observed. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: An important conclusion can be drawn that social employees fulfill an extremely important role in the palliative and hospice movement. Their participation in this process is certainly an expression of the humanization of medicine.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Kucharska E_The Social....pdf (341 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny