Uwag kilka historyka myśli politycznej o istocie Konstytucji RP z 1997 r.

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Uwag kilka historyka myśli politycznej o istocie Konstytucji RP z 1997 r.
 • Autor/Autorzy: Bogdan Szlachta (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2018
 • ISSN: 2082-5897
 • DOI: 10.17399/HP.2018.092602
 • Adres www:: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2018-volume-9-issue-26-article-1388
 • Strony od-do:
  • 33-50
  • 1.06
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY : Celem artykułu jest wskazanie i analiza problemu wynikającego z traktowania praw obywatela na podobieństwo praw człowieka. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Popularne odczytanie Konstytucji RP z 1997 r. traktuje i prawa człowieka, i prawa obywatela jako swoiste „imperatywy moralne”, które ustawodawca winien uwzględniać i ujmować w swych rozstrzygnięciach. Analiza językowa zapisów zawartych w podręczniku akademickim i Konstytucji RP unaocznia ten problem. PROCES WYWODU: Wskazanie i krytyczna analiza treści podręcznika akademickiego ukazuje problem teoretyczny wynikający z wykorzystania podejścia ściśle liberalnego, które rodzi raczej niż rozwiązuje problem relacji między prawami człowieka/obywatela i prawem ustanawianym przez ustawodawcę. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ukazanie problemu, wezwanie do refleksji nad nim i podjęcia próby - w trakcie ewentualnych prac nad nową ustawą zasadniczą – wypracowania innego ujęcia, różnicującego sposoby pojmowania praw człowieka i praw obywatela, z których pierwsze nie wiążą się z relacją do państwa, drugie zaś wynikają z tej relacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki analizy naukowej winny zostać wykorzystane przy krytycznym odczytaniu ujęć wpisanych w Konstytucję obowiązującą w Polsce od 20 lat.
  • SOME REMARKS ON POLISH CONSTITUTION (1997) FROM PERSPECTIVE OF POLITICAL THOUGHT HISTORIAN RESEARCH OBJECTIVE: Presentation and analyse a problem which is connection with considering of citizen’s right in the image of human rights. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Popular presentation of Polish Constitution (1997) shows human rights as well as citizen’s rights as specific “moral imperatives,” which legistative power should take into consideration and adopt in its legal rules. Linguistic analyse of academic manual and Polish Constitution shows his problem. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Reading and critical analysing of academic manual which presents theoretical problem arise from implementation of strictly liberal perspective; this perspective rather establish then solve a problem of interrelations between human/citizen’s rights and law which is establish by legislative power. RESEARCH RESULTS: Presentation of problem, call for reflection on it and attempt to obtain – during potential work on new constitution – another position, which differentiate prehensions of the human rights and rights of citizen, first not connected with relations to the state and second arised from it. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Results of analysis have to be use in critical reading of conceptions which are present in Constitution which is binding in Poland since twenty years.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Uwag kilka historyka myśli politycznej o istocie Konstytucji RP z 1997 r.
 • 003 $a Bogdan Szlachta (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 2082-5897
 • 013 $a 10.17399/HP.2018.092602
 • 014 $a http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2018-volume-9-issue-26-article-1388
 • 015 $a 33-50
 • 016 $a 1.06
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY : Celem artykułu jest wskazanie i analiza problemu wynikającego z traktowania praw obywatela na podobieństwo praw człowieka. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Popularne odczytanie Konstytucji RP z 1997 r. traktuje i prawa człowieka, i prawa obywatela jako swoiste „imperatywy moralne”, które ustawodawca winien uwzględniać i ujmować w swych rozstrzygnięciach. Analiza językowa zapisów zawartych w podręczniku akademickim i Konstytucji RP unaocznia ten problem. PROCES WYWODU: Wskazanie i krytyczna analiza treści podręcznika akademickiego ukazuje problem teoretyczny wynikający z wykorzystania podejścia ściśle liberalnego, które rodzi raczej niż rozwiązuje problem relacji między prawami człowieka/obywatela i prawem ustanawianym przez ustawodawcę. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ukazanie problemu, wezwanie do refleksji nad nim i podjęcia próby - w trakcie ewentualnych prac nad nową ustawą zasadniczą – wypracowania innego ujęcia, różnicującego sposoby pojmowania praw człowieka i praw obywatela, z których pierwsze nie wiążą się z relacją do państwa, drugie zaś wynikają z tej relacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki analizy naukowej winny zostać wykorzystane przy krytycznym odczytaniu ujęć wpisanych w Konstytucję obowiązującą w Polsce od 20 lat.
 • 020 $a SOME REMARKS ON POLISH CONSTITUTION (1997) FROM PERSPECTIVE OF POLITICAL THOUGHT HISTORIAN RESEARCH OBJECTIVE: Presentation and analyse a problem which is connection with considering of citizen’s right in the image of human rights. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Popular presentation of Polish Constitution (1997) shows human rights as well as citizen’s rights as specific “moral imperatives,” which legistative power should take into consideration and adopt in its legal rules. Linguistic analyse of academic manual and Polish Constitution shows his problem. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Reading and critical analysing of academic manual which presents theoretical problem arise from implementation of strictly liberal perspective; this perspective rather establish then solve a problem of interrelations between human/citizen’s rights and law which is establish by legislative power. RESEARCH RESULTS: Presentation of problem, call for reflection on it and attempt to obtain – during potential work on new constitution – another position, which differentiate prehensions of the human rights and rights of citizen, first not connected with relations to the state and second arised from it. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Results of analysis have to be use in critical reading of conceptions which are present in Constitution which is binding in Poland since twenty years.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core