Władza autorytarna w Grecji i w Rzymie

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Władza autorytarna w Grecji i w Rzymie
 • Autor/Autorzy: WOJCIECH BUCHNER (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2082-5897
 • DOI: 10.35765/HP.2019.1032.01
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1757
 • Strony od-do:
  • 11-29
  • 1
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Artykuł stawia sobie za cel prezentację i analizę dwóch odmiennych form władzy autorytarnej w Grecji i w republikańskim Rzymie: tyranię i dyktaturę konstytucyjną. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawową metodę stanowi analiza tekstów źródłowych oraz ich interpretacji przez późniejszych autorów zajmujących się myślą polityczną i prawniczą starożytności. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza prezentuje kwestie związanie z tyranią w Grecji, druga analizuje szczególny charakter rzymskiego pragmatyzmu politycznego, który przejawia się zwłaszcza w działaniu oryginalnie rzymskiej instytucji dyktatury konstytucyjnej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zasadniczym wnioskiem płynącym z analizy jest teza o nieodzownym charakterze władzy autorytarnej jako gwaranta zachowania państwa w sytuacjach wyjątkowych, o czym także poucza nas współczesna rzeczywistość państw demoliberalnych, w których dochodzi do osłabienia gwarancji bezpieczeństwa wskutek braku instytucji silnej władzy wykonawczej w okresach ostrych kryzysów politycznych, społecznych i gospodarczych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z uwagi na swe odniesienia historyczne artykuł może się przysłużyć refleksji nad współczesnymi kryzysami systemów demoliberalnych, stanowiąc niejako ostrzeżenie przed lekceważeniem form władzy autorytarnej dysponującej uprawnieniami i środkami skutecznego zażegnywania głębokich kryzysów
  • RESEARCH OBJECTIVE: The goal of this article is the presentation and analysis of two different forms of the authoritarian power in Greece and in republican Rome: tyranny and constitutional dictatorship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic method of this paper is an analysis of the texts based on authority of the ancient authors and of theirs posterior interpreters dealing with the political and legal thought of the antiquity. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of the two fundamental parts. The first one presents questions connected with the tyrannical power in Greece; the second part analyses the particular character of the Roman political pragmatism, which becomes manifest in the originally Roman institution of the constitutional dictatorship. RESEARCH RESULTS: The essential result of the analysis is the thesis that an authoritarian power is an indispensable safeguard of the State self-preservation in the emergency situations; it can be testified also by the reality of our contemporary demo-liberal States, where the public security can be in danger owing to the lack of the strong executive power in the periods of the serious political, social and economic crises. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: On account of its historical references the paper can be of service to the reflection on the contemporary crises in the demo-liberal systems and can be also of use as a warning against the slight of the forms of authoritarian power having at it’s disposal the authorization and the measures for staving off the existential dangers.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Władza autorytarna w Grecji i w Rzymie
 • 003 $b 0000-0001-8909-5242
 • 003 $a WOJCIECH BUCHNER (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2082-5897
 • 013 $a 10.35765/HP.2019.1032.01
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1757
 • 015 $a 11-29
 • 016 $a 1
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Artykuł stawia sobie za cel prezentację i analizę dwóch odmiennych form władzy autorytarnej w Grecji i w republikańskim Rzymie: tyranię i dyktaturę konstytucyjną. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawową metodę stanowi analiza tekstów źródłowych oraz ich interpretacji przez późniejszych autorów zajmujących się myślą polityczną i prawniczą starożytności. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza prezentuje kwestie związanie z tyranią w Grecji, druga analizuje szczególny charakter rzymskiego pragmatyzmu politycznego, który przejawia się zwłaszcza w działaniu oryginalnie rzymskiej instytucji dyktatury konstytucyjnej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zasadniczym wnioskiem płynącym z analizy jest teza o nieodzownym charakterze władzy autorytarnej jako gwaranta zachowania państwa w sytuacjach wyjątkowych, o czym także poucza nas współczesna rzeczywistość państw demoliberalnych, w których dochodzi do osłabienia gwarancji bezpieczeństwa wskutek braku instytucji silnej władzy wykonawczej w okresach ostrych kryzysów politycznych, społecznych i gospodarczych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z uwagi na swe odniesienia historyczne artykuł może się przysłużyć refleksji nad współczesnymi kryzysami systemów demoliberalnych, stanowiąc niejako ostrzeżenie przed lekceważeniem form władzy autorytarnej dysponującej uprawnieniami i środkami skutecznego zażegnywania głębokich kryzysów
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The goal of this article is the presentation and analysis of two different forms of the authoritarian power in Greece and in republican Rome: tyranny and constitutional dictatorship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic method of this paper is an analysis of the texts based on authority of the ancient authors and of theirs posterior interpreters dealing with the political and legal thought of the antiquity. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of the two fundamental parts. The first one presents questions connected with the tyrannical power in Greece; the second part analyses the particular character of the Roman political pragmatism, which becomes manifest in the originally Roman institution of the constitutional dictatorship. RESEARCH RESULTS: The essential result of the analysis is the thesis that an authoritarian power is an indispensable safeguard of the State self-preservation in the emergency situations; it can be testified also by the reality of our contemporary demo-liberal States, where the public security can be in danger owing to the lack of the strong executive power in the periods of the serious political, social and economic crises. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: On account of its historical references the paper can be of service to the reflection on the contemporary crises in the demo-liberal systems and can be also of use as a warning against the slight of the forms of authoritarian power having at it’s disposal the authorization and the measures for staving off the existential dangers.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Buchner_Władza autorytarna...pdf (423 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny