Decyzje i uzasadnienia w służbach ochrony dzieci" - W2/WP2 "Polskie rodziny migrantów w Norwegii i CPS - różne wyniki kontaktu. Jakościowe studium przypadku

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł Projektu: Decyzje i uzasadnienia w służbach ochrony dzieci" - W2/WP2 "Polskie rodziny migrantów w Norwegii i CPS - różne wyniki kontaktu. Jakościowe studium przypadku
 • Wariant tytułu Projektu: Decisions and Justification in Child Protection Services" - W2/WP2 "Polish migrants'families in Norway and CPS - different outputs of contact. A qualitative case study
 • Numer projektu: ES591556
 • Kierownik projektu: Halina Grzymała-Moszczyńska
 • Okres realizacji projektu: 2018-04-01-2022-12-31
 • Nazwa podmiotu finansującego projekt: Research Council of Norway
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: The Research Council of Norway
 • Rodzaj instytucji finansującej: Zagraniczna
 • Słowa kluczowe:
  • BIC
  • CPS
  • ochrona dziecka
  • opieka społeczna
 • Założenia projektu:
  • Projekt badawczy "Decyzje i uzasadnienie w służbach ochrony dziecka (CPS)" koncentruje się na tym, jak decyzje i interwencje w norweskich służbach ochrony dziecka (CPS) należy rozumieć jako praktyki uzasadniające, które wyrażają interpretacje zasady najlepszego interesu dziecka (BIC). . Projekt jest podzielony na siedem pakietów roboczych (WP), które są zgodne z tym głównym celem. WP1 koncentruje się na tym, jak BIC i powiązane wartości wpływają na normy uzasadnienia w norweskim CPS z decyzjami podejmowanymi w odpowiednich podobnych usługach w innych krajach. WP2 bada, w jaki sposób decyzje dotyczące BIC dotyczące rodzin mniejszościowych odzwierciedlają różnice kulturowe i wartości związane z pochodzeniem etnicznym oraz czynnikami społecznymi i ekonomicznymi. WP3 przygląda się uzasadnieniom nakazów opieki wydawanych przez Powiatowe Rady Opieki Społecznej. WP4 koncentruje się na pracy CPS z rodzicami i innymi organizacjami opiekuńczymi w rodzinach, w których rodzice mają poważne problemy psychologiczne lub uzależnienia. WP5 bada konferencje rady rodzinnej, alternatywny model podejmowania decyzji w CPS w porównaniu z postępowaniami, które są bardziej tradycyjne. WP6 analizuje uzasadnienia interwencji CPS oddzielających noworodki od rodziców. WP7 analizuje uzasadnienia decyzji i interpretacje BIC znalezione w WP1-6, w świetle krytycznej filozofii i kryteriów rzetelnego uzasadnienia. W projekcie wykorzystywane są metody jakościowe: wywiady indywidualne i grupowe, obserwacje, analiza dokumentów oraz pogłębione studia literaturowe. Badanie ma na celu wdrożenie zasad metodologicznych, w których uczestnictwo jest uważane za metodę samą w sobie. Projekt ma na celu wzmocnienie edukacji opartej na badaniach, poprawę usług, innowacyjność i uczestnictwo użytkowników. Użytkownicy usług, studenci, współpracujący naukowcy, agencje i specjaliści z dziedziny praktyki będą zaangażowani w badania. Wyniki zostaną udostępnione norweskiej społeczności nauczycieli i badaczy w tej dziedzinie i zapewnią nową bazę wiedzy mającą zastosowanie do szeregu programów edukacyjnych i instytucji akademickich w Norwegii i porównywalnych krajach.
  • The research project Decisions and Justification in Child Protection Services (CPS) focuses on how decisions and interventions in Norway's Child Protection Services (CPS) are to be understood as justificatory practices that express interpretations of the principle of the Best Interest of the Child (BIC). The project is organised into seven work packages (WPs) which adhere to this main objective. WP1 focuses on how BIC and related values influence norms of justification in Norwegian CPS with decisions made in relevant similar services in other countries. WP2 explores how decisions on BIC regarding minority families reflect cultural differences and values related to ethnic background and social and economic factors. WP3 looks at justifications of care orders made by the County Social Welfare Boards. WP4 focuses on the CPS’s work with parents and other welfare organisations in families where the parents have serious psychological or addiction problems. WP5 studies family council conferences, an alternative model for decisions in CPS compared to proceedings that are more traditional. WP6 scrutinizes justifications for CPS-interventions separating new-borns from parents. WP7 analyses justifications of decisions and interpretations of BIC found in WP1-6, in light of critical philosophy and criteria for sound justification. The project uses qualitative methods: individual and group interviews, observations, document analysis and in-depth literature studies. The research aspires to implement methodological principles in which participation is considered a method in itself. The project is tailored to strengthen research-based education, service-improvement, innovation and user-participation. Users of services, students, collaborating academics, agencies and professionals from the practice field will be involved throughout the research. The results will be shared in the Norwegian community of teachers and researchers in the field, and provide a novel knowledge base applicable to a range of educational programmes and academic institutions in Norway and comparable countries