Wybrane aspekty bezpieczeństwa cudzoziemców w polskich jednostkach penitencjarnych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wybrane aspekty bezpieczeństwa cudzoziemców w polskich jednostkach penitencjarnych
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: PRZEGLĄD POLICYJNY
 • Rok: 2019
 • ISSN: 0867-5708
 • Adres www:: https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/artykulypp42018/ARTYKULY12019/witold%20mazurek.pdf
 • Strony od-do:
  • 114-134
  • 0.5
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Podjęto problematykę bezpieczeństwa personalnego osadzonych odmiennych kultur przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych, zarazem będących cudzoziemcami. Na podstawie analizy danych statystycznych, literatury przedmiotu, jak również własnych doświadczeń w pracy penitencjarnej formułują wiele wniosków użytecznych dla praktyków. Struktura osadzonych cudzoziemców ulega zmianom, które w ostatnim czasie są coraz bardziej dynamiczne. W szybkim tempie wzrasta liczba obywateli Ukrainy. Stale rośnie również liczba obywateli Gruzji, Wietnamu czy Rumunii. Spada natomiast liczba obywateli Białorusi, Łotwy i Armenii. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba obywateli Rosji i Niemiec. Na przestrzeni ostatniego rok zaistniały sytuacje, kiedy to w jednym czasie w polskich jednostkach penitencjarnych znalazła się znaczna liczna obywateli Chin i Wietnamu. Zwiększa się także różnorodność kulturowa osób przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych. Tym samym pojawiają nowe zagrożenia. Warto je zatem przewidywać. Należy w tym celu m.in. inwestować w zdobywanie kompetencji międzykulturowych personelu penitencjarnego. Intencją autorów jest zasygnalizowanie, że problematyka domaga się dalszej eksploracji naukowej, jak również wymaga uwagi praktyków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Autorzy wskazują, że usystematyzowanie i wskazanie procedur postępowania mogłoby zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadkowych i nieadekwatnych działań personelu, szczególnie w sytuacjach dotąd nieznanych i stanowiących wyzwanie dla młodego pokolenia kadry penitencjarnej. Bariera językowa czy nieznajomość procedur nie mogą stać się podłożem do łamania praw cudzoziemców, nawet w przypadkach gdy działania kadry penitencjarnej czy współosadzonych nie byłyby zamierzone. Alarmujący jest także radykalizm występujący wśród osadzonych w niektórych krajach Europy Zachodniej. Dobrze, aby polskie więziennictwo było przygotowane, na ewentualne zagrożenia ze strony radykalizujących się osadzonych, których obecności w polskich jednostkach penitencjarnych w przyszłości nie można niestety wykluczyć
  • The authors undertake the issues of personal security of prisoners of different cultures residing in Polish penitentiary units. Based on the analysis of statistical data, the literature on the subject, as well as personal experience in penitentiary work, form a number of applications useful for practitioners. The structure of foreign prisoners is changing, which have recently become more and more dynamic. The number of foreigners from Ukraine is growing rapidly. The number of Georgians, Vietnamese and Romanians is also growing steadily. On the other hand, the number of Belarusians, Latvians and Armenians falls. The number of Russians and Germans remains at a constant level. However, there have been situations in the last year that, for example, at one time in Polish penitentiary units there was a large group of citizens of China and Vietnam. The cultural diversity of people in prisons is also growing. Thus, new threats appear. It is therefore worth anticipating them. Among other things, it is necessary to invest in acquiring intercultural competence of the staff. The intention of the authors was to signal that the issue requires further scientific exploration as well as the attention of practitioners responsible for the safety of prisoners. The authors point out that systematising and pointing out procedures of conduct could reduce the likelihood of accidental and inadequate personnel actions, especially in situations that were previously unknown and which are a challenge for the young generation of prisoners. Language barrier or ignorance of procedures can not become a ground for breaking the rights of these people, even in cases when the actions of the staff or other prisoners would not be intentional. Radicalisation that is present in some prisons in Western Europe is alarming. It would be good if the Polish prison system would be prepared for possible threats from radical prisoners whose presence in the future, unfortunately, it cannot be ruled out
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Wybrane aspekty bezpieczeństwa cudzoziemców w polskich jednostkach penitencjarnych
 • 003 $a Witold Mazurek (Autor)
 • 003 $a Monika Zamarlik (Autor)
 • 003 $a Grzegorz Fuchs (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PRZEGLĄD POLICYJNY
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 0867-5708
 • 014 $a https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/artykulypp42018/ARTYKULY12019/witold%20mazurek.pdf
 • 015 $a 114-134
 • 016 $a 0.5
 • 017 $a polski
 • 019 $a Podjęto problematykę bezpieczeństwa personalnego osadzonych odmiennych kultur przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych, zarazem będących cudzoziemcami. Na podstawie analizy danych statystycznych, literatury przedmiotu, jak również własnych doświadczeń w pracy penitencjarnej formułują wiele wniosków użytecznych dla praktyków. Struktura osadzonych cudzoziemców ulega zmianom, które w ostatnim czasie są coraz bardziej dynamiczne. W szybkim tempie wzrasta liczba obywateli Ukrainy. Stale rośnie również liczba obywateli Gruzji, Wietnamu czy Rumunii. Spada natomiast liczba obywateli Białorusi, Łotwy i Armenii. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba obywateli Rosji i Niemiec. Na przestrzeni ostatniego rok zaistniały sytuacje, kiedy to w jednym czasie w polskich jednostkach penitencjarnych znalazła się znaczna liczna obywateli Chin i Wietnamu. Zwiększa się także różnorodność kulturowa osób przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych. Tym samym pojawiają nowe zagrożenia. Warto je zatem przewidywać. Należy w tym celu m.in. inwestować w zdobywanie kompetencji międzykulturowych personelu penitencjarnego. Intencją autorów jest zasygnalizowanie, że problematyka domaga się dalszej eksploracji naukowej, jak również wymaga uwagi praktyków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Autorzy wskazują, że usystematyzowanie i wskazanie procedur postępowania mogłoby zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadkowych i nieadekwatnych działań personelu, szczególnie w sytuacjach dotąd nieznanych i stanowiących wyzwanie dla młodego pokolenia kadry penitencjarnej. Bariera językowa czy nieznajomość procedur nie mogą stać się podłożem do łamania praw cudzoziemców, nawet w przypadkach gdy działania kadry penitencjarnej czy współosadzonych nie byłyby zamierzone. Alarmujący jest także radykalizm występujący wśród osadzonych w niektórych krajach Europy Zachodniej. Dobrze, aby polskie więziennictwo było przygotowane, na ewentualne zagrożenia ze strony radykalizujących się osadzonych, których obecności w polskich jednostkach penitencjarnych w przyszłości nie można niestety wykluczyć
 • 020 $a The authors undertake the issues of personal security of prisoners of different cultures residing in Polish penitentiary units. Based on the analysis of statistical data, the literature on the subject, as well as personal experience in penitentiary work, form a number of applications useful for practitioners. The structure of foreign prisoners is changing, which have recently become more and more dynamic. The number of foreigners from Ukraine is growing rapidly. The number of Georgians, Vietnamese and Romanians is also growing steadily. On the other hand, the number of Belarusians, Latvians and Armenians falls. The number of Russians and Germans remains at a constant level. However, there have been situations in the last year that, for example, at one time in Polish penitentiary units there was a large group of citizens of China and Vietnam. The cultural diversity of people in prisons is also growing. Thus, new threats appear. It is therefore worth anticipating them. Among other things, it is necessary to invest in acquiring intercultural competence of the staff. The intention of the authors was to signal that the issue requires further scientific exploration as well as the attention of practitioners responsible for the safety of prisoners. The authors point out that systematising and pointing out procedures of conduct could reduce the likelihood of accidental and inadequate personnel actions, especially in situations that were previously unknown and which are a challenge for the young generation of prisoners. Language barrier or ignorance of procedures can not become a ground for breaking the rights of these people, even in cases when the actions of the staff or other prisoners would not be intentional. Radicalisation that is present in some prisons in Western Europe is alarming. It would be good if the Polish prison system would be prepared for possible threats from radical prisoners whose presence in the future, unfortunately, it cannot be ruled out
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Mazurek W_Wybrane aspekty bezpieczeństwa....pdf (446 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny