Plotyn. Dzieła wszystkie. Opracowanie naukowe, przekład, komentarz

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł Projektu: Plotyn. Dzieła wszystkie. Opracowanie naukowe, przekład, komentarz
 • Wariant tytułu Projektu: Plotinus. All works. Scientific study, translation, commentary
 • Numer projektu: 22H 18 0193 86
 • Kierownik projektu: Henryk Antoni Podbielski
 • Typ projektu: naukowy
 • Okres realizacji projektu: 2018-12-03-2023-12-02
 • Nazwa podmiotu finansującego projekt: MEiN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2
 • Rodzaj instytucji finansującej: Krajowa
 • Słowa kluczowe:
  • Plotyn
  • Enneady
  • Neoplatonizm
  • Platonizm
 • Założenia projektu:
  • Projekt tłumaczenia „Dzieł wszystkich” Plotyna, wraz z „Żywotem Plotyna” pióra Porfiriusza, ma na celu umożliwienie polskiemu odbiorcy ponowne rozpoznanie dzieł Plotyna. Ich nowy przekład, wierny oryginałowi, ale zarazem czytelny dzięki użytej terminologii, ukazuje dialog Plotyna z myślą późnej starożytności. Istniejące tłumaczenie „Ennead” Plotyna, dokonane przez Adama Krokiewicza, opiera się na nieaktualnym i nie w pełni krytycznym wydaniu tekstu oryginalnego G.F. Creuzera i G.H. Mosera (1855). Ponadto odzwierciedla ono założenie, że myśl Plotyna jest „osobistą tajemnicą filozofa”, światem zamkniętym i samostarczalnym. Tłumaczenie to, nieopatrzone komentarzem, posługuje się językiem prywatnym, w którym słowa takie jak „wątki”, „niedziałki” i „żywiny”, „jestestwa «z mocy»” i „«z dzieła»” zastępują terminy takie jak „racja-logos”, „atom”, „istota żywa”, „byt w akcie” i „w możności”. Proponowany nowy przekład oparty będzie na klasycznym już wydaniu P. Henry’ego i H.-R. Schwyzera (1951-1973 oraz 1964-1982), które zaproponowało tekst oczyszczony z bazujących na domysłach poprawek filologów przełomu XIX i XX w i dało impuls do rozwoju badań nad myślą neoplatońską w ostatnich 50 latach. Proponowany przekład odzwierciedlać będzie wyniki owych badań, tak w warstwie terminologii, jak i w towarzyszących komentarzach. 1) Tłumaczenie traktatów w porządku chronologicznym odda autentyczną relację pomiędzy dziełami Plotyna. 2) Przekład odda prawidłowo dobrze dziś poznaną dyskusję Plotyna z medioplatonizmem, gnostycyzmem, stoicyzmem i arystotelizmem. 3) Będzie on wynikiem pracy zespołu złożonego z badaczy o kompetencjach filologicznych i filozoficznych. 4) Towarzyszyć mu będą wstępy, systematyczne opracowania doktryny, naukowy słownik terminologii i bibliografia. Tłumaczenie będzie opublikowane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum. Publikuje ono prace takich autorów jak J. Stanrnawski, H. Pietras, J. Bremer, M. Braun-Gałkowska, S. Litak, R. Terlecki, S. Stabryła. Obecnie przygotowuje cykl 13 monograficznych publikacji w języku polskim i angielskim w ramach finansowanego przez MNiSW projektu „Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku”. WN AIK publikuje uznane i wysoko punktowane czasopisma naukowe. Wszystkie teksty zakwalifikowane przez recenzentów do publikacji są poddawane solidnej adiustacji merytoryczno-stylistycznej. Proponowane jest tłumaczenie z języka oryginału jednego z podstawowych tekstów kultury europejskiej, ważnego dla filozofów, historyków idei, teologów katolickich i prawosławnych, historyków teologii, historyków estetyki, historyków sztuki i kulturoznawców. Nowy, czytelny przekład, oparty o poprawny tekst oryginalny, gruntownie opracowany naukowo, posługujący się terminologią zakorzenioną we współczesnym języku filozofii, pozwoli włączyć w obieg polskiej kultury tekst dotychczas w niej niezasłużenie nieobecny. Przekład opublikowany będzie w znaczącym wydawnictwie naukowym oraz zostanie złożony w postaci elektronicznej w Repozytorium BN.
  • The project of translating "The Works of All" by Plotinus, together with "The Life of Plotinus" by Porphyry, is intended to enable Polish recipients to recognize Plotinus' works. Their new translation, faithful to the original, but also legible thanks to the terminology used, shows Plotinus' dialogue with late antiquity in mind. The existing translation of "Ennead" by Plotinus, made by Adam Krokiewicz, is based on an outdated and not fully critical edition of the original text by G.F. Creuzer and G.H. Moser (1855). Moreover, it reflects the assumption that Plotinus' thought is "the personal secret of the philosopher", a closed and self-sustaining world. This translation, without commentary, uses a private language in which words such as "plots", "mondays" and "live", "beings" from power "and" from work "" replace terms such as "racja-logos" "," Atom "," living being "," being in act "and" in potency ". The proposed new translation will be based on the already classic edition of P. Henry and H.-R. Schwyzer (1951-1973 and 1964-1982), who proposed a text cleansed of philologists' speculative corrections at the turn of the 19th and 20th centuries and gave impetus to the development of research on Neoplatonic thought in the last 50 years. The proposed translation will reflect the results of this research, both in terms of terminology and in the accompanying commentaries. 1) The translation of the treatises in chronological order will convey the authentic relationship between the works of Plotinus. 2) The translation will correctly reflect Plotinus's discussion of Medioplatonism, Gnosticism, Stoicism and Aristotelism, which is well-known today. 3) It will be the result of the work of a team of researchers with philological and philosophical competences. 4) It will be accompanied by introductions, systematic studies of the doctrine, a scientific dictionary of terminology and a bibliography. The translation will be published by the Scientific Publishing House of the Ignatianum Academy. It publishes the works of such authors as J. Stanrnawski, H. Pietras, J. Bremer, M. Braun-Gałkowska, S. Litak, R. Terlecki, S. Stabryła. Currently, he is preparing a series of 13 monographic publications in Polish and English as part of the project "Polish Christian Philosophy of the 20th century" financed by the Ministry of Science and Higher Education. WN AIK publishes recognized and highly scored scientific journals. All texts qualified for publication by reviewers are subject to substantial substantive and stylistic revision. It is proposed to translate from the original language one of the basic texts of European culture, important for philosophers, historians of ideas, Catholic and Orthodox theologians, historians of theology, historians of aesthetics, art historians and cultural scientists. A new, legible translation, based on a correct original text, thoroughly scientifically prepared, using terminology rooted in the contemporary language of philosophy, will enable the circulation of Polish culture to include a text that has not been present in it so far. The translation will be published in a major scientific publishing house and will be submitted in electronic form to the National Library Repository.