"Przywracanie porządku" : kontrrewolucja w myśli Plinio Corrêi de Oliveira

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: "Przywracanie porządku" : kontrrewolucja w myśli Plinio Corrêi de Oliveira
 • Autor/Autorzy: Mateusz Kofin (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2018
 • ISSN: 2082-5897
 • DOI: 10.17399/HP.2018.092709
 • Adres www:: https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171552701
 • Strony od-do:
  • 143-156
  • 0.75
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: W artykule podjęto analizę koncepcji rewolucji i kontrrewolucji brazylijskiego myśliciela Plinio Corrêi de Oliveira. PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy stanowi pytanie o aktualność kontrrewolucji proponowanej przez Doktora Plinio w XXI w. W artykule posłużono się metodą analizy treści tekstu źródłowego, pracy Rewolucja i Kontrrewolucja oraz papieskich encyklik. PROCES WYWODU: Praca składa się z trzech zasadniczych części, w pierwszej przypomniane zostaną przyczyny kryzysu głoszone przez myśliciela, w drugiej istota kontrrewolucji, w ostatniej jej aktualność w dobie XXI w. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rewolucja jest procesem powszechnym, składającym się na przestrzeni wieków z kilku etapów, których metafizycznymi wartościami są pycha i zmysłowość. W celu zaprzestania działania rewolucji potrzebna jest skuteczna kontrrewolucja zaprowadzająca porządek, której podstawową siłę stanowi Kościół katolicki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kontrrewolucja proponowana przez brazylijskiego myśliciela w dobie XXI w. zachowuje swą aktualność i potrzebę zaprowadzania, gdyż pojawiają się nowe poważne zagrożenia, jak wskazywana przez Jana Pawła II – kultura śmierci.
  • „THE RESTORATION OF ORDER” –COUNTER‐REVOLUTION IN THE THOUGHT OF PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA RESEARCH OBJECTIVE: The article analyzes the concept of the revolution and counterrevolution of the Brazilian thinker Plinio Corrêa de Oliveira. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is the question of timeliness counterrevolution proposed by Dr. Plinio in the 21st century. The article uses the method of analyzing the content of the source text, the book Revolution and Counter-Revolution and the papal encyclicals. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of 3 essential parts, in the first, causes of the crisis proclaimed by the thinker, in the second, the essence of counterrevolution, in the last of its timeliness in the twenty-first century. RESEARCH RESULTS : The revolution is a universal process, consisting of over the centuries from several stages, whose metaphysical values are pride and sensuality. In order to stop the revolution, an effective counter-revolution is needed to bring order, whose fundamental strength is the Catholic Church. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The counter-revolution proposed by a Brazilian thinker in the XXI century re‐ mains up-to-date and needs to be introduced, because come out new serious threats as indicated by John Paul II – the civilization of death.

MARC

 • 002 $a "Przywracanie porządku" : kontrrewolucja w myśli Plinio Corrêi de Oliveira
 • 003 $a Mateusz Kofin (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 2082-5897
 • 013 $a 10.17399/HP.2018.092709
 • 014 $a https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171552701
 • 015 $a 143-156
 • 016 $a 0.75
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: W artykule podjęto analizę koncepcji rewolucji i kontrrewolucji brazylijskiego myśliciela Plinio Corrêi de Oliveira. PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy stanowi pytanie o aktualność kontrrewolucji proponowanej przez Doktora Plinio w XXI w. W artykule posłużono się metodą analizy treści tekstu źródłowego, pracy Rewolucja i Kontrrewolucja oraz papieskich encyklik. PROCES WYWODU: Praca składa się z trzech zasadniczych części, w pierwszej przypomniane zostaną przyczyny kryzysu głoszone przez myśliciela, w drugiej istota kontrrewolucji, w ostatniej jej aktualność w dobie XXI w. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rewolucja jest procesem powszechnym, składającym się na przestrzeni wieków z kilku etapów, których metafizycznymi wartościami są pycha i zmysłowość. W celu zaprzestania działania rewolucji potrzebna jest skuteczna kontrrewolucja zaprowadzająca porządek, której podstawową siłę stanowi Kościół katolicki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kontrrewolucja proponowana przez brazylijskiego myśliciela w dobie XXI w. zachowuje swą aktualność i potrzebę zaprowadzania, gdyż pojawiają się nowe poważne zagrożenia, jak wskazywana przez Jana Pawła II – kultura śmierci.
 • 020 $a „THE RESTORATION OF ORDER” –COUNTER‐REVOLUTION IN THE THOUGHT OF PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA RESEARCH OBJECTIVE: The article analyzes the concept of the revolution and counterrevolution of the Brazilian thinker Plinio Corrêa de Oliveira. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is the question of timeliness counterrevolution proposed by Dr. Plinio in the 21st century. The article uses the method of analyzing the content of the source text, the book Revolution and Counter-Revolution and the papal encyclicals. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of 3 essential parts, in the first, causes of the crisis proclaimed by the thinker, in the second, the essence of counterrevolution, in the last of its timeliness in the twenty-first century. RESEARCH RESULTS : The revolution is a universal process, consisting of over the centuries from several stages, whose metaphysical values are pride and sensuality. In order to stop the revolution, an effective counter-revolution is needed to bring order, whose fundamental strength is the Catholic Church. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The counter-revolution proposed by a Brazilian thinker in the XXI century re‐ mains up-to-date and needs to be introduced, because come out new serious threats as indicated by John Paul II – the civilization of death.

Dublin Core

Pliki

Kofin_przywracanie.pdf (398 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny