Wsparcie dla czasopism naukowych - Horyzonty Polityki

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Tytuł Projektu: Wsparcie dla czasopism naukowych - Horyzonty Polityki
  • Numer projektu: 9/WCN/2019/1
  • Kierownik projektu: Łukasz Burkiewicz
  • Okres realizacji projektu: 15.04.2019-31.12.2020
  • Nazwa podmiotu finansującego projekt: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Inna nazwa konkursu, programu lub przedsięwzięcia Wskazówka Wsparcie czasopism naukowych
  • Rodzaj instytucji finansującej: Krajowa
  • Słowa kluczowe: Czasopisma naukowe
  • Założenia projektu: Realizowany w latach 2019-2021 projekt miał na celu podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście czasopismu naukowemu Instytutu Nauk o Polityce i Administracji „Horyzonty Polityki” w międzynarodowy obieg naukowy, w szczególności w obrębie dziedziny nauk społecznych, ale i również humanistycznych. Zadanie to zostało zrealizowane w wyczerpujący sposób; czasopismo zanotowało istotny wzrost w liczbie punktów mu przypisanych na liście MNiSW, a później MEiN, z liczby 20 punktów w roku 2020 do liczby 100 punktów na koniec roku 2021. Od samego początku czasopismo cechuje wyjątkowa interdyscyplinarność z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Wiodącą dyscypliną są nauki o polityce i administracji, zaś dodatkowe dyscypliny to: filozofia, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne oraz nauki socjologiczne. Jest to niewątpliwie rzadko spotykane przedsięwzięcie wśród polskich czasopism. Czasopismo posiada międzynarodowy charakter: udział zagranicznych autorów wynosi ok. 35% i ciągle wzrasta; w Redakcji „Horyzontów Polityki” zasiada 2 profesorów z USA i jeden z Włoch co stanowi 25% całości. Również Rada Naukowa czasopisma posiada w swoim gronie zacne osoby, w większości z zagranicy. Procentowy udział członków Rady Naukowej z Polski wynosi 25 %, natomiast z zagranicy aż 75 % z prestiżowych uczelni głównie z USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoch, Hiszpanii. Za umiędzynarodowieniem „Horyzontów Polityki” przemawiają bazy indeksowań, gdzie są indeksowane artykuły czasopisma: ERIH Plus, CEEOL, CEJSH, ProQuest Political Sciene, EBSCO, BezEkon, BazHum, RePEc-EconPapers.

Indeksy