Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Tytuł Projektu: Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów
  • Kierownik projektu: Artur Wołek
  • Okres realizacji projektu: 02.01.2019-31.12.2021
  • Nazwa podmiotu finansującego projekt: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • Rodzaj instytucji finansującej: Krajowa
  • Słowa kluczowe: zwiększanie kompetencji
  • Założenia projektu: Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie modelowego programu podniesienie kompetencji społecznych przez 200 osób: młodych migrantów głównie z terenów Ukrainy a także Białorusi, Mołdowy, Kaukazu (120 kobiet i 80 mężczyzn) posiadających kartę stałego pobytu lub deklarujących chęć pozostania w Polsce (zameldowanych, pracujących lub studiujących na terenie województwa małopolskiego), w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez ich aktywny udział w realizacji integracyjnych zadań edukacyjnych, warsztatach, spotkaniach i wykładach. Działania te będą służyły integracji społecznej uczestników, lepszemu zrozumieniu i znajomości języka, kultury i historii Polski oraz podniesieniu miękkich kompetencji społecznych, których deficyt został zidentyfikowany wśród migrantów (zaufania społecznego, umiejętności współpracy, aktywizacji społecznej). Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uczestnicy-migranci nabędą kompetencje potrzebne do skutecznej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej na poziomie odpowiadającym ich wykształceniu.Modelowy program podniesienia kompetencji społecznych migrantów będzie uzupełnieniem oferty edukacyjnej uczelni wyższych, który wykorzystuje ich potencjał edukacyjny trafiając do niestandardowej grupy odbiorców i przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności, potencjału i wartości rosnącej grupy społecznej w kontekście potrzeb gospodarki i rynku pracy. Ponadto projekt pomoże liderom i aktywistom środowisk migrantów w Małopolsce w skuteczniejszej integracji tych środowisk w życiu społecznym i zawodowym.