Zarządzenie nr 17/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 17_2022_2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań na usługi społeczne o wartoś.pdf (232 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny