Działalność Stanisława Tynca na rzecz rozwoju historii wychowania po II wojnie światowej

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Działalność Stanisława Tynca na rzecz rozwoju historii wychowania po II wojnie światowej
 • Autor/Autorzy: WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2022
 • Tom: 25
 • Numer: 2
 • ISSN: 2299-4890
 • e-ISSN: 2450-5366
 • DOI: 10.12775/SPI.2022.2.002
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/37747
 • Strony od-do: 39-61
 • Język:
  • polski
  • polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł poświęcony jest jednemu z zasłużonych polskich uczonych i nauczycieli akademickich, Stanisławowi Franciszkowi Tyncowi. W jego biografii naukowej i zawodowej należy wyróżnić dwa okresy: międzywojenny i powojenny. W tekście skoncentrowano się na ukazaniu jego działalności dotyczącej rozwoju historii wychowania po II wojnie światowej.  Wówczas był on nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Wrocławskim. W prezentowanej refleksji skupiono się na omówieniu jego aktywności naukowo-organizacyjnej i dydaktycznej związanej z nauczaniem historii wychowania. Naszkicowano jego zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej. Zasygnalizowano także zagadnienie udziału Tynca w życiu naukowym środowiska historyków wychowania. Artykuł opracowano wykorzystując głównie materiały archiwalne znajdujące się w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla omówienia podjętego tematu istotna okazała się korespondencja, recenzje i opinie autorstwa Tynca oraz dokumentacja jego działalności dydaktycznej. Ze źródeł tych można odczytać jego zasługi w rozwoju środowiska naukowego historyków wychowania oraz zrekonstruować zagadnienia nauczania historii wychowania.
  • The article is devoted to one of the most distinguished Polish scholars and academic teachers, Stanisław Franciszek Tync. In his academic and professional biography, two periods should be distinguished: the interwar period and the postwar period. The text focuses on a pres-entation of his activities concerning the development of the history of education after the Second World War. At that time, he was an aca-demic teacher at the University of Wrocław. The presented reflection focuses on the discussion of his scientific, organizational, and didactic activity related to teaching the history of education. His merits in educating young scientific staff are also outlined. The issue of Tync’s participation in the scientific life of historians of education is also discussed. The article was prepared using mainly archival materials from the Archives of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Archives of the Jagiellonian University, Archives of the University of Wrocław.  The correspondence, reviews, and opinions of Tync, as well as the doc-umentation of his didactic activity, turned out to be crucial for any dis-cussion of the topic. From these sources, we can read Tync’s contribution to the development of the scientific community of educational historians and reconstruct the issues of teaching the history of education.
 • Słowa kluczowe:
  • działalność dydaktyczna
  • działalność organizacyjno - naukowa
  • historia wychowania
  • historyk oświaty i wychowania
  • Stanisław Tync
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Działalność Stanisława Tynca na rzecz rozwoju historii wychowania po II wojnie światowej
 • 003 $a WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-8614-2955
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 25
 • 010 $a 2
 • 011 $a 2299-4890
 • 012 $a 2450-5366
 • 013 $a 10.12775/SPI.2022.2.002
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/37747
 • 015 $a 39-61
 • 017 $a polski
 • 018 $a polski
 • 019 $a Artykuł poświęcony jest jednemu z zasłużonych polskich uczonych i nauczycieli akademickich, Stanisławowi Franciszkowi Tyncowi. W jego biografii naukowej i zawodowej należy wyróżnić dwa okresy: międzywojenny i powojenny. W tekście skoncentrowano się na ukazaniu jego działalności dotyczącej rozwoju historii wychowania po II wojnie światowej.  Wówczas był on nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Wrocławskim. W prezentowanej refleksji skupiono się na omówieniu jego aktywności naukowo-organizacyjnej i dydaktycznej związanej z nauczaniem historii wychowania. Naszkicowano jego zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej. Zasygnalizowano także zagadnienie udziału Tynca w życiu naukowym środowiska historyków wychowania. Artykuł opracowano wykorzystując głównie materiały archiwalne znajdujące się w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla omówienia podjętego tematu istotna okazała się korespondencja, recenzje i opinie autorstwa Tynca oraz dokumentacja jego działalności dydaktycznej. Ze źródeł tych można odczytać jego zasługi w rozwoju środowiska naukowego historyków wychowania oraz zrekonstruować zagadnienia nauczania historii wychowania.
 • 020 $a The article is devoted to one of the most distinguished Polish scholars and academic teachers, Stanisław Franciszek Tync. In his academic and professional biography, two periods should be distinguished: the interwar period and the postwar period. The text focuses on a pres-entation of his activities concerning the development of the history of education after the Second World War. At that time, he was an aca-demic teacher at the University of Wrocław. The presented reflection focuses on the discussion of his scientific, organizational, and didactic activity related to teaching the history of education. His merits in educating young scientific staff are also outlined. The issue of Tync’s participation in the scientific life of historians of education is also discussed. The article was prepared using mainly archival materials from the Archives of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Archives of the Jagiellonian University, Archives of the University of Wrocław.  The correspondence, reviews, and opinions of Tync, as well as the doc-umentation of his didactic activity, turned out to be crucial for any dis-cussion of the topic. From these sources, we can read Tync’s contribution to the development of the scientific community of educational historians and reconstruct the issues of teaching the history of education.
 • 021 $a działalność dydaktyczna
 • 021 $a działalność organizacyjno - naukowa
 • 021 $a historia wychowania
 • 021 $a historyk oświaty i wychowania
 • 021 $a Stanisław Tync
 • 022 $a didactic activity
 • 022 $a historian of education and upbringing
 • 022 $a history of upbringing
 • 022 $a organizational and scientific activity
 • 022 $a Stanisław Tync
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Szulakiewicz W_Działalność Stanisława Tynca....pdf (193 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny