The Childs Right to Co- and Self-determination A Comparative Legal Analysis

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Childs Right to Co- and Self-determination A Comparative Legal Analysis
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2022
 • Tom: 21
 • Numer: 60
 • ISSN: 2391-9485
 • e-ISSN: 2391-9485
 • DOI: 10.35765/hw.2022.2160.03
 • Adres www:: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/download/2332/2189
 • Strony od-do: 11-21
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej unormowań prawnych wybranych krajów europejskich regulujących kwestie dotyczące prawa dziecka do współdecydowania/samostanowienia przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia osobistego przez osoby sprawujące nad nim opiekę (w postaci władzy rodzicielskiej, odpowiedzialności rodzicielskiej, opieki prawnej itp.).PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytania: Czy dziecko może współdecydować/samodzielnie podejmować decyzje w sprawach dotyczących jego osoby lub majątku? A jeśli tak, jak kształtuje się zakres tego prawa? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, autorzy zastosowali metodę teoretyczno- i dogmatyczno-prawną oraz metodę analizy (i syntezy) adekwatnych przepisów prawnych wybranych krajów europejskich.PROCES WYWODU: Analizując przepisy obowiązujące w ustawodawstwie wewnętrznym wybranych państw europejskich (Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Holandia), autorzy przedstawili przyjęte rozwiązania prawne regulujące kwestie związane z zakresem uprawnień przysługujących dzieciom przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich życia osobistego oraz zakresem obowiązków rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustawodawstwo każdego z pięciu omówionych państw przyznaje dziecku pozostającemu pod opieką rodziców prawo do współdecydowania/samostanowienia przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia osobistego, przy czym zauważalne są odrębności między poszczególnymi systemami krajowymi.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ze względu na wymogi redakcyjne dotyczące objętości artykułu autorzy ograniczyli analizę regulacji prawnych do ustawodawstw wybranych pięciu krajów europejskich oraz do ogólnej analizy przepisów krajowych regulujących omawiany problem badawczy. W dalszej perspektywie zasadna wydaje się wnikliwsza analiza przywołanych przepisów prawnych. Interesująca wydaje się również analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach, tak europejskich, jak i tych spoza naszego kręgu kulturowego.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present a comparative analysis of selected European countries’ legal regulations for issues concerning a child’s right to co- and self-determination when those who care for them (under parental responsibility, custody, legal guardianship, etc.) make decisions about their personal life.THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem concerns whether a child can co-decide or independently make decisions in matters concerning their person or property and, if so, what the scope of this right is. In investigating these questions, the authors used the theoretical and dogmatic legal method as well as the method of analysis (and synthesis) of relevant legal provisions of selected European countries.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In their analysis of the provisions in force in the internal legislation of selected European countries (Germany, Norway, Poland, Sweden and the Netherlands), the authors present the adopted legal solutions for regulating issues related to rights that a child is entitled to when making decisions about their personal life and the responsibilities of parents caring for a child.RESEARCH RESULTS: The legislation of each of the five selected countries gives a child under the care of parents the right to co-determination/self-determination when making decisions about their personal life, although there are noticeable differences between individual national systems.CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Due to the editorial limitations on the length of the article, the authors have limited the analysis to the legislation of five selected European countries and to a general analysis of national laws regulating the research problem. In the longer term, a more in-depth analysis of such provisions seems justified. It also would be interesting to analyze the legal solutions in force in other countries, both European and non-European.
 • Słowa kluczowe:
  • odpowiedzialność rodzicielska
  • prawa dziecka
  • prawo dziecka do samostanowienia
  • prawo dziecka do współdecydowania
  • wysłuchanie dziecka
 • Dyscyplina: nauki prawne

MARC

 • 002 $a The Childs Right to Co- and Self-determination A Comparative Legal Analysis
 • 003 $a MARTA PRUCNAL-WÓJCIK (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-2584-3165
 • 003 $a Helen Beckmann-Hamzei (Autor)
 • 003 $a Münevver Dal (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 21
 • 010 $a 60
 • 011 $a 2391-9485
 • 012 $a 2391-9485
 • 013 $a 10.35765/hw.2022.2160.03
 • 014 $a https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/download/2332/2189
 • 015 $a 11-21
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej unormowań prawnych wybranych krajów europejskich regulujących kwestie dotyczące prawa dziecka do współdecydowania/samostanowienia przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia osobistego przez osoby sprawujące nad nim opiekę (w postaci władzy rodzicielskiej, odpowiedzialności rodzicielskiej, opieki prawnej itp.).PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytania: Czy dziecko może współdecydować/samodzielnie podejmować decyzje w sprawach dotyczących jego osoby lub majątku? A jeśli tak, jak kształtuje się zakres tego prawa? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, autorzy zastosowali metodę teoretyczno- i dogmatyczno-prawną oraz metodę analizy (i syntezy) adekwatnych przepisów prawnych wybranych krajów europejskich.PROCES WYWODU: Analizując przepisy obowiązujące w ustawodawstwie wewnętrznym wybranych państw europejskich (Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Holandia), autorzy przedstawili przyjęte rozwiązania prawne regulujące kwestie związane z zakresem uprawnień przysługujących dzieciom przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich życia osobistego oraz zakresem obowiązków rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustawodawstwo każdego z pięciu omówionych państw przyznaje dziecku pozostającemu pod opieką rodziców prawo do współdecydowania/samostanowienia przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia osobistego, przy czym zauważalne są odrębności między poszczególnymi systemami krajowymi.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ze względu na wymogi redakcyjne dotyczące objętości artykułu autorzy ograniczyli analizę regulacji prawnych do ustawodawstw wybranych pięciu krajów europejskich oraz do ogólnej analizy przepisów krajowych regulujących omawiany problem badawczy. W dalszej perspektywie zasadna wydaje się wnikliwsza analiza przywołanych przepisów prawnych. Interesująca wydaje się również analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w innych krajach, tak europejskich, jak i tych spoza naszego kręgu kulturowego.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present a comparative analysis of selected European countries’ legal regulations for issues concerning a child’s right to co- and self-determination when those who care for them (under parental responsibility, custody, legal guardianship, etc.) make decisions about their personal life.THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem concerns whether a child can co-decide or independently make decisions in matters concerning their person or property and, if so, what the scope of this right is. In investigating these questions, the authors used the theoretical and dogmatic legal method as well as the method of analysis (and synthesis) of relevant legal provisions of selected European countries.THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In their analysis of the provisions in force in the internal legislation of selected European countries (Germany, Norway, Poland, Sweden and the Netherlands), the authors present the adopted legal solutions for regulating issues related to rights that a child is entitled to when making decisions about their personal life and the responsibilities of parents caring for a child.RESEARCH RESULTS: The legislation of each of the five selected countries gives a child under the care of parents the right to co-determination/self-determination when making decisions about their personal life, although there are noticeable differences between individual national systems.CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Due to the editorial limitations on the length of the article, the authors have limited the analysis to the legislation of five selected European countries and to a general analysis of national laws regulating the research problem. In the longer term, a more in-depth analysis of such provisions seems justified. It also would be interesting to analyze the legal solutions in force in other countries, both European and non-European.
 • 021 $a odpowiedzialność rodzicielska
 • 021 $a prawa dziecka
 • 021 $a prawo dziecka do samostanowienia
 • 021 $a prawo dziecka do współdecydowania
 • 021 $a wysłuchanie dziecka
 • 022 $a children’s rights
 • 022 $a hearing the child
 • 022 $a he child’s right to co-determination
 • 022 $a parental responsibility
 • 022 $a the child’s right to self-determination
 • 966 $a nauki prawne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

2022_art_Prucnal-Wójcik M., Beckmann-Hamzei H., Munevver D_The Child's Right to Co-....pdf (418 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny