Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza
 • Autor/Autorzy: WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Rok: 2022
 • Tom: 17
 • Numer: 4 (67)
 • ISSN: 1896-2327
 • e-ISSN: 2353-7787
 • DOI: 10.35765/eetp.2022.1767.04
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2324/2174
 • Strony od-do: 53-65
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest ukazanie poglądów ks. Mazurkiewicza dotyczących nauczyciela i wychowania do wartości. Rozważania zawarte w prezentowanym tekście wpisują się w problematykę dotyczącą historii teorii wychowania i pedeutologii. Podstawą analiz i interpretacji stały się jego publikacje pedagogiczne. Przedstawione analizy źródeł zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią badań historyczno-pedagogicznych W artykule na tle skrótowo przedstawionego rysu biografii naukowej omawianego autora zaprezentowano wypracowane przez duchownego idee pedeutologiczne. Ks. Mazurkiewicz wychowawcę porównywał do kapłana i duszpasterza. Cechą znamienną poglądów ks. Mazurkiewicza, w kontekście wychowania do wartości, było formułowanie zasad pedagogicznych ważnych w działalności wychowawczej nie tylko nauczycieli świeckich, ale i duchownych zajmujących się wychowaniem i nauczaniem. Wywód prowadzi do wniosku, że idee odnoszące się do cech osobowości i zadań nauczyciela zostały wyprowadzone z koncepcji wychowania. Wychowanie pojmował jako tworzenie człowieka zgodnie z takimi wartościami, jak dobro, prawda i piękno. Idee te nie straciły na ważności i dzisiaj. Dlatego główną intencją podjętych badań jest wskazanie, że wartości takie jak dobro, prawda i piękno mogą i powinny być realizowane we współczesnej szkole oraz wychowaniu prowadzonym przez różne instytucje. Wypływające z nich zasady mają ponadczasową wartość w kształtowaniu właściwych relacji międzyludzkich i przygotowaniu człowieka do życia w społeczeństwie.
  • The aim of the article is to show the views of Father Karol Mazurkiewicz concerning a teacher and education for values. The deliberations contained in this text are a part of the discussion concerning the history of the theory of upbringing and pedeutology. His pedagogical publications became the basis of the analyses and interpretations. The analyses of sources were carried out according to the methodology of the historical and pedagogical research. The article presents the pedeutological ideas developed by the priest against the background of his brief scientific biography. Father Mazurkiewicz compared a teacher to a priest. In the context of the education for values, a distinctive feature of the views of Fr Mazurkiewicz was the formulation of pedagogical principles that play an important role in the educational activity of both lay teachers and members of the clergy dealing with upbringing and teaching. The discussion leads to the conclusion that the ideas related to the teacher’s personality traits and tasks were derived from the concept of upbringing. Fr Mazurkiewicz understood upbringing as shaping a man in accordance with the values such as good, truth and beauty. These ideas have not lost their validity. Therefore, the main intention of the undertaken research is to show that values such as good, truth and beauty can and should be promoted  in contemporary schools and in upbringing activities carried out by various institutions. The principles stemming from them have a timeless value in shaping proper interpersonal relations and preparing a person for living in the society.
 • Słowa kluczowe:
  • idee
  • Karol Mazurkiewicz
  • nauczyciel
  • pedeutologia
  • wartości
  • wychowanie
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza
 • 003 $b 0000-0001-8614-2955
 • 003 $a WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 17
 • 010 $a 4 (67)
 • 011 $a 1896-2327
 • 012 $a 2353-7787
 • 013 $a 10.35765/eetp.2022.1767.04
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2324/2174
 • 015 $a 53-65
 • 019 $a Celem artykułu jest ukazanie poglądów ks. Mazurkiewicza dotyczących nauczyciela i wychowania do wartości. Rozważania zawarte w prezentowanym tekście wpisują się w problematykę dotyczącą historii teorii wychowania i pedeutologii. Podstawą analiz i interpretacji stały się jego publikacje pedagogiczne. Przedstawione analizy źródeł zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią badań historyczno-pedagogicznych W artykule na tle skrótowo przedstawionego rysu biografii naukowej omawianego autora zaprezentowano wypracowane przez duchownego idee pedeutologiczne. Ks. Mazurkiewicz wychowawcę porównywał do kapłana i duszpasterza. Cechą znamienną poglądów ks. Mazurkiewicza, w kontekście wychowania do wartości, było formułowanie zasad pedagogicznych ważnych w działalności wychowawczej nie tylko nauczycieli świeckich, ale i duchownych zajmujących się wychowaniem i nauczaniem. Wywód prowadzi do wniosku, że idee odnoszące się do cech osobowości i zadań nauczyciela zostały wyprowadzone z koncepcji wychowania. Wychowanie pojmował jako tworzenie człowieka zgodnie z takimi wartościami, jak dobro, prawda i piękno. Idee te nie straciły na ważności i dzisiaj. Dlatego główną intencją podjętych badań jest wskazanie, że wartości takie jak dobro, prawda i piękno mogą i powinny być realizowane we współczesnej szkole oraz wychowaniu prowadzonym przez różne instytucje. Wypływające z nich zasady mają ponadczasową wartość w kształtowaniu właściwych relacji międzyludzkich i przygotowaniu człowieka do życia w społeczeństwie.
 • 020 $a The aim of the article is to show the views of Father Karol Mazurkiewicz concerning a teacher and education for values. The deliberations contained in this text are a part of the discussion concerning the history of the theory of upbringing and pedeutology. His pedagogical publications became the basis of the analyses and interpretations. The analyses of sources were carried out according to the methodology of the historical and pedagogical research. The article presents the pedeutological ideas developed by the priest against the background of his brief scientific biography. Father Mazurkiewicz compared a teacher to a priest. In the context of the education for values, a distinctive feature of the views of Fr Mazurkiewicz was the formulation of pedagogical principles that play an important role in the educational activity of both lay teachers and members of the clergy dealing with upbringing and teaching. The discussion leads to the conclusion that the ideas related to the teacher’s personality traits and tasks were derived from the concept of upbringing. Fr Mazurkiewicz understood upbringing as shaping a man in accordance with the values such as good, truth and beauty. These ideas have not lost their validity. Therefore, the main intention of the undertaken research is to show that values such as good, truth and beauty can and should be promoted  in contemporary schools and in upbringing activities carried out by various institutions. The principles stemming from them have a timeless value in shaping proper interpersonal relations and preparing a person for living in the society.
 • 021 $a idee
 • 021 $a Karol Mazurkiewicz
 • 021 $a nauczyciel
 • 021 $a pedeutologia
 • 021 $a wartości
 • 021 $a wychowanie
 • 022 $a education
 • 022 $a ideas
 • 022 $a Karol Mazurkiewicz
 • 022 $a pedeutology
 • 022 $a teacher
 • 022 $a values
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

2022_art_Szulakiewicz W_Nauczyciel i wychowanie do wartosci....pdf (123 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny